Tiltakene som Statens vegvesen nå planlegger å bruke 200 millioner på gir etter vår oppfatning ingen løsning på Mettevoll lia, de gir en svært usikker effekt på toppen av Kvænangsfjellet.

Regjeringen har som kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift i bla. transportsektoren bevilget 50 millioner til planlegging og gjennomføring av tiltak på Kvænangsfjellet.

I handlingsplanen til Statens vegvesen er det satt av midler til dette prosjektet som nå blir på til sammen rundt 200 millioner.

Bakgrunnen for tiltakene er hyppige stenginger og dårlig regularitet om vinteren. De siste årene har vi opplevd stengninger 20-30 ganger pr.vinter. Dette skaper problemer for næringsliv og befolkning i Troms og Finnmark.

Politisk er tiltakene som planlegges flagget som en seier for sittende regjering.

Etter vår oppfatning er det to hovedårsaker til at fjellet stenger ofte, den ene er siktproblemer ved dårlig vær på de høyeste delene av fjellet. Den andre årsaken er ras eller rasfare i Mettevoll lia nede ved Oksfjord vannet.

Statens vegvesen planlegger tiltak som baserer seg på å oppgradere eksisterende trasse til høyfjellstandard, dvs. breddeutvidelser, heving av vei, utretting av kurvaturer.  Det planlegges ikke tunnel opp på fjellet. Det vurderes overbygning av veien oppe på toppen av fjellet, den økonomiske rammen er allikevel ikke tilstrekkelig for å få dette løst på en god måte. Ved Rakkeneslia planlegges det å sikre fjellet mot steinras.

Tiltakene som Statens vegvesen nå planlegger å bruke 200 millioner på gir etter vår oppfatning ingen løsning på Mettevoll lia, de gir en svært usikker effekt på toppen av Kvænangsfjellet.

Planområdet for reguleringsplan som man nå går i gang med gjør at det må lages en ny reguleringsplan for en eventuell tunell gjennom fjellet.

Fra NLF sin side vil vi ha en permanent løsning som gir sikkerhet for at regulariteten over fjellet blir tilfredsstillende. Løsningen vi ser for oss er en 2 tunell løsning slik den er fremsatt i mulighetsstudiet som ble presentert av Statens vegvesen i mars 2014.

 Det som nå planlegges fremstår mer som et forsøk til 200 millioner.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Et innlegg i den pågående debatten om PCI-behandling til befolkningen i Nord-Norge.

1
364

Verden over arrangeres Equal Pay Day (likelønnsdag) for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 18.

0
37