Arbeiderpartiet har i mange år satset på å styrke Hæren

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys går bredt ut i Nordnorsk Debatt 5. September og ber Arbeiderpartiet gi klart svar om Andøya og helikoptre på Bardufoss. Det skal han få.

Helikoptre først: Arbeiderpartiet har i mange år satset på å styrke Hæren, samt å oppgradere Hærens viktige baser i indre Troms. Det er her Hæren har sitt primære tyngdepunkt, og slik skal det forbli. En moderne hær trenger luftmobilitet - dette er ikke minst viktig for 2. bataljon som er en lett, mobil og moderne bataljon som må kunne komme raskt ut i lendet med sine avanserte Javelin-missiler samt etablere observasjonsposter og kommunikasjon. Også grensevakten er avhengig av helikopterstøtte, og i en krise- og krigssituasjon trengs også helikoptre til medisinsk evakuering for våre styrker. 

Selv om den endelige beslutningen om den fremtidige innretningen av Hær og Heimevern først kommer når Landmaktutredningen foreligger, har Arbeiderpartiet vært helt klare på Hæren skal ha sin dedikerte kapasitet, altså helikoptere som har som hovedoppgave å trene og virke sammen med Hæren. Å overlate dette ansvaret til maritime helikoptre eller endog redningshelikoptre er å kaste blår i øynene på folk. Enkelt sagt, om det er krise eller krig i indre Troms er det neppe fredelig til sjøs, og da trengs det helikoptre også der.

Og i fredstid må Hæren trene med de helikoptrene som skal brukes i en skarp situasjon. Bardufoss er og skal forbli det primære militære helikoptermiljøet i Norge. Samtidig skal spesialstyrkene også ha helikopterstøtte, basert på Rygge. Slik er det også i dag. Arbeiderpartiet er derfor svært skeptisk til Regjeringens ønske om å skrote 6 av de totalt 18 Bell 412-helikoptrene, da vi mener at det trengs helikoptre både i nord og sør.

Hva angår Andøya, så stemmer det at Arbeiderpartiet, etter lang diskusjon, sluttet seg til et bredt forlik omkring Regjeringens forslag til Langtidsplan, herunder flytting av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes. Begrunnelsen var todelt: at i det lange løp ville det lønne seg økonomisk å samle aktiviteten på en base, og at man på den måten kunne nøye seg med ett sett baseluftvern.

Arbeiderpartiet sluttet seg til dette. I forbindelse med forliket sørget vi imidlertid for å få inn en klausul om at støtten var betinget at det ikke fremkom vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget.

Siden beslutningen ble tatt, har det kommet en lang rekke nye innspill, både fra ulike forsvarshold, fra organisasjonene, fra Andøyamiljøet, og fra Avinor. Innspillene dreier seg om økonomi (at innsparingene er mindre enn Regjeringen har lagt i grunn og at investeringene på Evenes blir større enn antatt), om flyoperative forhold knyttet, og om det er tilstrekkelig kapasitet for norsk og alliert militært behov på Evenes, samt bekymringer for samspillet mellom sivil og militær drift.

Det Arbeiderpartiet derfor har sagt, er at vi i regjering kommer til å ta disse innspillene på alvor og gå grundig inn dette materialet sammenholdt med det opprinnelige beslutningsgrunnlaget. Vi forskutterer ikke utfallet av en slik gjennomgang. Derimot mener vi at så store beslutninger, med vidtrekkende konsekvenser både for forsvarsevne og lokalsamfunn, må være tatt på et mest mulig solid grunnlag, og det må være full tillit til prosessene. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at det må bli en pause i sentraliseringen, likevel svek han Finnmarks befolkning og sørget for en tvunget sammenslåing av Troms og Finnmark. Og det selv om befolkningen i de to fylkene var i mot det.

3
297

Antallet ryper i Norge er halvert. Ønsker vi virkelig jakt på bestander i tilbakegang, og økt dødelighet hos en rypebestand som allerede ligger med brukket rygg?

4
342