Skal vi få det til, vil det være nødvendig å bryte med fiskeripolitikken til dagens regjering.

Den nordnorske fiskeindustrien har omkring fem kroner i lønnsutgifter pr kilo sløyd fisk som den håndterer, (noen har betydelig mer og andre litt mindre). Antar vi at lønnskostnaden pr årsverk er seks hundre tusen kroner, trenger en typisk bedrift hundre og tjue tusen kilo råstoff per årsverk(120x5=600).

Ut fra det man har kunnet lese i avisen og på nett, håndterte de to fryseterminalene i Tromsø i fjor 160 millioner kilo fisk.  Lønnskostnadene i de to terminalene på 20,1 millioner kroner, eller 12,5 øre pr kg. Det vil si at fiskeindustrien gir 40 – førti – ganger mer sysselsetting pr kilo fisk som landes, enn det fryseterminalene gjør. I tillegg kommer ringvirkninger i form av alle andre typer arbeidsplasser til de som er i selve næringa.  SINTEF kom nylig med en undersøkelse som viste at det kommer nesten fem arbeidsplasser i tillegg til de som er i selve næringa.  Det er på verksteder, butikker, skoler etc. etc. 
Det hevdes av mange at arbeidsplassene på trålere er like mye verdt som arbeidsplasser på land.  Det kan i og for seg være riktig nok.  Problemet er at mesteparten av fisken fra trålere ikke skaper ringvirkninger.  Fisk fra kystflåten skaper 40 ganger mer arbeid.

Kvotene til trålflåten med leveringsplikt utgjør ca 100 millioner kilo, i rund vekt.  Det kunne gitt 600 årsverk spredt langs kysten.  I dag gir de ca 11 årsverk når fisken landes på fryseterminal eller sendes fersk ut av landet i tre hundre kilos kar.

Men kanskje viktigst av alt; om fisken kommer på land fersk og med god kvalitet, så vil den selges langt dyrere enn den fryste. Fiskeressursene vil da skape langt større verdier for nasjonen Norge og mange lønnsomme arbeidsplasser for oss som bor i Nord-Norge.

Skal vi få det til, vil det være nødvendig å bryte med fiskeripolitikken til dagens regjering.  Havressurslova må tas på alvor fordi: «Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av …(fisken)… og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.»
Det kan umulig være samfunnsøkonomisk lønnsomt å gå glipp av den verdiskapning av som dagens fiskeripolitikk fører til.  Per og Erna har ikke gitt noen signaler om at de tenker på å foreta noen endring av betydning i utnyttelsen av våre knappe fiskeressurser.

For de som tenker på sysselsetting og bosetting i kystdistrikta bør valget være enkelt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Ønske om et sterkere regionalt nivå med større beslutningsmyndighet er den klare beskjeden som er gitt fra Stortinget i sommer. I tillegg skal det for øyeblikket navnløse fylket ytterst i nord ha en særskilt rolle i utviklingen av Nordområdene, og i forholdet mot vårt nabolandet Russland.

0
0

Troms og Finnmark står foran mange spennende og vanskelige valg de neste månedene. Målet med sammenslåingen er at regionen skal få mer innflytelse over sin egen framtid.

1
89