Europabevegelsen har reist spørsmålet til NTEU tidligere, men ikke fått svar – så; hvilke av disse «EU-medlems-avtalene» ønsker dere å si opp? Alle??

Vi har nettopp hatt en strålende 17. maifeiring - dagen der vi feirer at eidsvollsmennene la grunnlaget for vårt representative demokrati basert på grunnloven, storting og regjering.  

Det er med stor forundring vi leser Christian Torseths - leder i Nei til EU (NTEU) i Nordland- innlegg den 16. mai på Nordnorsk debatt der NTEU konstruerer en motsetning mellom det å feire 17. mai og EØS-avtalen.  EØS-avtalen ble i 1994 vedtatt av et kvalifisert stortingsflertall i samsvar med grunnlovens bestemmelser.  Alle rettsakter, forordninger mv som følger av EØS-avtalen er vedtatt av det samme Stortinget etter anbefalinger fra Regjeringen der for øvrig SV har vært representert.  De fleste av disse har gått rett igjennom uten nevneverdig debatt. EØS-avtalen er derved ett av mange eksempler på hvordan Storting og Regjering forvalter den demokratiske arven etter eidsvollsmennene.

Vi er positivt overrasket over at lederen i Nordland NTEU mener at EU bør bestå som en stabiliserende faktor i Europa, og som kan bidra til en fredelig sameksistens i verdensdelen.  Her er vi selvfølgelig helt enige!  Samtidig merker vi oss det lett gjenkjennelige NTEU-argumentet om at her må «noen andre» gjøre jobben og innsatsen for fred og solidaritet – og der Ola Norsk kan sitte bredt og godt på sin oljesmurte skigard. «Men den kan’kje vara evig – veit du!»

Europabevegelsen og NTEU er i store trekk enige om at EØS-avtalen har mange åpenbare svakheter – spesielt på demokratiområdet og det folkerettslige området. Uenigheten mellom Europabevegelsen og NTEU er retningen på denne kritikken – på hvilke veivalg vi skal ta dersom EØS-avtalen sies opp eller faller bort.  Europabevegelsen mener at norske interesser best kan ivaretas gjennom et medlemskap der Norge sikres innflytelse og medbestemmelsesrett. Dette er den eneste verdige måten demokratiske nasjoner kan samarbeide på.  NTEU har utredet alternativer til EØS uten at NTEU har vært i stand til å velge hvilket alternativ de foretrekker.  Det prates og snakkes om handelsavtaler uten at NTEU engang forsøker å gi dette et mer konkret innhold.  Europabevegelsen ønsker at Norge skal ha en sterkere innflytelse på EU – spesielt på områder som i stor grad angår norske interesser og solidaritet mellom de som bor i EØS og EU.  . Det er her uenigheten mellom Europabevegelsen og NTEU blir tydelig.

EØS-avtalen åpner for norsk deltakelse i EU’s indre marked som består av EU-landene og EØS-landene. Dette er vårt suverent viktigste marked og reisemål.  Deltakelse i det indre markedet krever at deltakerne følger samme spilleregler på dette markedet.  Derfor må vi harmonisere vårt regelverk med EU. Til sammenligning – dersom vi skal delta i EM i fotball, så må vi følge de internasjonale fotballreglene.  I mine guttedager spilte vi fotball i Trondheim der offsidereglene varierte fra bydel til bydel.  Slik ble det mye krangling av – men det var jo en del av spillet den gang. Men det er ikke slik vi vil ha det i Europa – historien har lært oss mer enn nok av hva nasjonal sjølråderett har skapt av krangel og krig. 

EØS-avtalen åpner også for andre viktige avtaler med EU. Vi har i dag ca 75 avtaler med EU om sikkerhet, politisamarbeid, forskning, undervisning, kultur, helse, sosialsikkerhet, regionalpolitikk, klima og miljø mv.  Flere av disse avtalene – som f.eks Kultur og Forskning – er så omfattende at Norge i praksis er å regne som  medlem av EU.  Europabevegelsen har reist spørsmålet til NTEU tidligere, men ikke fått svar – så; hvilke av disse «EU-medlems-avtalene» ønsker dere å si opp?  Alle??

Det indre markedet er basert på «de fire friheter» - fri bevegelse av arbeid, kapital, varer og tjenester.  Mosjøen og Vefsn – som Christian Torseth kjenner meget godt - er et klasseeksempel på hvordan de fire friheter fungerer i praksis.  Hjørnesteinsbedriften Alcoa i Mosjøen er basert på Canadisk kapital, Bauxitt fra Brasil, norsk kompetanse i verdensklasse, billig og ren kraft fra Vattenfall i Sverige og en sikker markedsadgang for aluminium – hovedsakelig til EU. I tillegg produseres anoder til hele Alcoa-konsernet.  Hvordan ville denne bedriften og samfunnet omkring ha fungert dersom den ble stengt inne i nasjonale beskyttelsesmurer med kvoterestriksjoner og en uendelighet av et papirstemplende byråkrati? Hvordan vi NTEU og Christian Torseth sikre disse meget viktige arbeidsplassene og Alcoas utviklingsmuligheter gjennom å si opp EØS-avtalen? Her har folk i Mosjøen krav på at dere blir mer konkrete enn at dere kommer trekkende med en utdatert handelsavtale fra 1974 (!).

Nordland er i all hovedsak basert på eksport av metall, industriprodukter, sjømatprodukter, energi og import av turister.  I 2016 eksporterte Nord-Norge sjømat for hele 91,6 milliarder kroner.  I løpet av fire år har veksten i sjømateksporten vært på hele 75 prosent.  Av de ti viktigste eksportlandene, er 9 land i EU – inklusive Storbritannia.  En slik vekst er utenkelig uten sterke, forpliktende avtaler og relasjoner til eksportlandene. Dette må vi se som en positiv effekt av EØS-avtalen.  Nå er ett av våre viktigste markedsland – Storbritannia - i en meget vanskelig forhandlingssituasjon gjennom Brexit. I denne situasjonen vil det være galskap å sette EØS-avtalen i spill og derved skape enda mer usikkerhet for vår viktigste eksportnæringer. Hvordan kan NTEU – helt konkret – sikre at norske eksportbedrifter – og spesielt i Nordland –får minst like gode eksportbetingelser gjennom en forhandling om en handelsavtale verken vi eller NTEU aner resultatene av? Hvorfor er det maktpåliggende for NTEU å sette norske eksportinteresser i spill nå som markedene er så usikre? 

EU vil i de kommende to årene ha fullt fokus på Brexit. Dersom Norge kommer trekkende med en oppsigelse av EØS-avtalen og krav om en ny handelsavtale, kan vi ikke regne med spesielt mye begeistring i EU.  Vi må tvert i mot regne med at en slik «aksjon» vil bli møtt med motstand og – i beste fall – bli satt på vent til Brexit er over.

Vi er enige om at EU er en viktig stabiliserende faktor i Europa og at Norge må ha et godt og avklart forhold til sitt aller viktigste marked. Vi kan også være enige om at EØS ikke er den aller beste avtalen – men det er den vi har. Vi har mye å vinne på å sikre Norge demokratisk innflytelse og medbestemmelsesrett blant de andre demokratiene i Europa. Det var dette eidsvollsmennene la grunnlaget for i 1814 – de la grunnlaget for at folk flest fikk demokratisk innflytelse i Norge.  Det er på tide å ta spranget for å sikre vår demokratiske innflytelse i Europa. 

Gratulerer med vel overstått 17. mai!  Gratulerer med Europa!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15