Det er mange veier til det gode yrkesliv. Langt fra alle går via studiespesialisering på det gode gamle, ærværdige "gymnas"!

Fagskolen er en nøkkelen til kompetanseheving av de med fagbrev/yrkesfaglig utdanning. Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående skole/fagbrev  eller tilsvarende kompetanse. Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens man er i jobb.

• Som eksempel viser statsbudsjettet en satsing på Harstadregionen sitt fagmiljø innenfor brann – og redning med Norges Brannskole. Nyheten om at skolen i 2017 får en bevilgning på 18,9 millioner kroner for å forberede den nye 2-årige  fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell er av meget stor betydning for faget og regionen.

Med fagbrev kan man velge å gå videre på ingeniørutdanning via det som kalles Y-veien.  Det er en mulighet mange univesiteteter / høyskoler har skreddersydde løsninger for. Ut fra et slikt utdanningsløp får man utmerkede arbeidstakere som har «faget i fingrene». De har med seg praktisk sans, erfaring og skaperevne!

I næringslivet er det mange oppgaver som best løses gjennom en kort, praktisk og yrkesrettet yrkes-/fagskole- utdanning. Dette oppnås gjennom en styrking av fagutdanningen både på videregående skole og med tilbud om videre utdannelse gjennom en solid fagskole.  Fagskolene utgjør en viktig utdannings- og karrierevei for denne yrkesgruppen.

Mange nye produkter og tjenester skapes av mennesker med fagutdanning. Dette skjer i samspillet mellom utøvelse av fag, problemsløsning og praktisk kontakt med et potensielt marked. Ut av disse fagmiljøene oppstår mange grunderbedrifter basert på ulike nicher i forskjellige fag.
Det beste for den enkelte er antakelig muligheten for et interessant yrkesliv basert på en solid faglig plattform. Vi som voksne må i denne sammenhengen forstå mulighetene og oppfordre våre unge til å vurdere fagutdanning.

Det er mange veier til det gode yrkesliv. Langt fra alle går via studiespesialisering på det gode gamle, ærværdige «gymnas»!

NHOs kompetansebarometer viser at det er et stort behov blant norske bedrifter for arbeidstakere både med yrkesfag og fagskoleutdanning. Antallet som velger yrkesfag og fagskoleutdanning må økes. Vi må ta ansvar for å stimulere til de riktige valgene. I dag er alle muligheter åpne også for de med fagutdanning.

Regjeringen har i samarbeid med næringslivet sett behovet og de har iverksatt tiltak for å svare på dette. 

Som kjent er det næringslivet som skaper verdiene og derigjennom fundamentet for velferdsstaten vår.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15