Foto: Forsvaret

Faktafeil i Andøya-saken

De fleste forholdene som påpekes omhandler QRA. Konsekvensene for MPA er ikke synliggjort. Dette skyldes at regjeringen ikke har fulgt regelverket og gjennomført KVU. Dette innebærer at regjeringen har fått gjennomslag for å flytte MPA gjennom å feilinformere om QRA.

Det er en rekke faktafeil i saken rundt nedleggelsen av Andøya flystasjon, og informasjonen fra Regjeringen kan karakteriseres som villedende.

 • Regjeringen hevder de er trygg på tallene for Evenes som ny overvåkings- og kampflybase og avviser rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse. Regjeringen avviser tallene, men de motbeviser dem ikke.
 • Det er avdekt en rekke feil i tallene, noe som betyr at det er sluttsummen regjeringen er trygg på. NATO skal dekke en del av kostnadene, uten at det er opplyst hvilke kostnader dette gjelder. Ørlandet- og Evenes-investeringen omtales i økende grad under ett. Dette gir regjeringen handlingsrom når kostnadsbildet skal balanseres. Friske midler og budsjett-tildelinger for nye behov og krav er økende og skjer uavhengig av opprinnelig kostnadsramme. Under disse forutsetningene har regjeringen grunnlag for å hevde at de er trygg på tallene, men informasjonen er villedende.
 • Regjeringen hevder at konseptvalgutredningen (KVU) som nå gjennomføres på Evenes er i tråd med retningslinjene og vil kvalitetssikre valget av Evenes som fremtidig kampfly- og overvåkingsbase. Informasjonen er villedende. Regjeringen unnlater å nevne at i henhold til Finansdepartementets reglement for store statlige investeringer skal KVU gjennomføres før Stortingsvedtak.
 • I Forsvarsbyggs (FB) forslag til planprogram for Evenes av 19 juni heter det at ”med bakgrunn i Stortingets vedtak om lokalisering av base for QRA (F35) og MPA er det ikke lenger aktuelt å vurdere alternative lokaliseringer”. I praksis innebærer dette at regjeringen benytter Stortingsvedtaket som lovhjemmel for å unnlate å følge lov- og regelverk.
 • En konsulentrapport av PwC er gjennomført i stedet for KVU.  Rapporten gir inntrykk av å vurdere Andøya versus Evenes opp mot hverandre. Dette er ikke tilfelle og direkte villedende. PwC vurderer ikke operative forhold eller kostnader ved å flytte overvåkingsflyene (MPA) fra Andøya til Evenes, men kostnader og konsekvenser ved lokalisering av fremskutt kampflybase (QRA). QRA ble vedtatt flyttet til Evenes i 2012.
 • I PwC-rapporten er sammenligningsgrunnlaget mellom Andøya og Evenes ikke reelt. Støyømfintlige bygg på Evenes er ikke medtatt i beregningen, dette gjelder både eneboliger og offentlige bygg. Flyprofil og trasévalg for kampflytrafikken på Evenes er beregnet av jagerflypiloter i flysimulator for å gi minst mulig støy. Men rullebanen eksisterer ikke, og regjeringen hevder at den heller ikke skal bygges.
 • Andøya har ikke fått liknende særfordeler. Jagerflypiloter har ikke vært involvert, støyprofil er beregnet fra det rullebanealternativet som gir mest støy, og støybelastning er vurdert på døgnbasis. Hadde trafikkmålingen for Evenes blitt målt per døgn, som for Andøya, ville den totale støybelastningen ha økt med 15%.
 • I regjeringens fremlagte støyberegninger har Andøya 10 skolebygg i støysonen. I realiteten er det to. For Evenes derimot, viste de nye og oppdaterte beregningene fra 2016 at Evenes hadde 0 skolebygg i støysonen. Dette har imidlertid endret seg etter Stortingsvedtak og i løpet av et halvt år. FBs prognoser for Evenes viser 5 skolebygg i støysonen.
 • Konstruerte flyprofiler og underdimensjonerte kostnader endrer ikke det faktum at Evenes har store operative utfordringer og konsekvenser. I realiteten og kort fortalt kan man si at fordelene ved Andøya er ulempene med Evenes. Dette gjelder verdi, topografi, infrastruktur, personell, innflygingsforhold, areal, alliert mottakskapasitet, rullebaneforhold, investeringskostnader, sikkerhet, miljø, drift, lagringskapasitet for drivstoff, regularitet, forurensning, og støykonsekvenser.
 • På tross av at sammenligningsgrunnlaget for QRA ikke er reelt, fremstår Andøya som et bedre operativt alternativ enn Evenes – noe som samsvarer med tidligere analyser av Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Når regjeringen kritiseres for nedleggelsen hevder de at årsaken til at MPA må flytte er Arbeiderpartiets vedtak i 2012 om QRA på Evenes.
 • Evenes har store arealutfordringer. Militær flyplassdrift er arealkrevende. Om man klarer å finne plass til QRA og MPA så er arealet fortsatt for lite for daglig øvings- og treningsaktivitet og for å kunne ta imot allierte.
 • Avinor sin bekymring for konflikt mellom militær og sivil flytrafikk er nylig avdekt. Informasjonen har vært holdt hemmelig for Stortinget.
 • Stortingsvedtaket tilsier 2-3 kampfly på QRA-beredskap. Flyene er avsatt til avskjæringsoppdrag, og er til enhver tid armert. Oppdragene vil utgjøre en trening, men flyene vil ikke inngå i den daglige øvings- og treningsaktiviteten. For tilfredsstillende øvings- og treningsaktivitet må Evenes i tillegg ha plass til 10-12 stk. kampfly. 10-posenten som Forsvarsministeren refererer til er knyttet til antallet sorties, eller flyvninger, ikke antall kampfly. Informasjonen er direkte villedende, og Stortinget antas å være villedet.
 • Regjeringens argumentasjon om økt kampkraft gjennom samlokalisering er derfor ikke realistisk eller troverdig, og må anses som villedende.
 • Evenes skulle ha vært operativ for QRA i 2016. Årsaken til at den ikke er tatt i bruk skal være at Luftforsvaret ikke anser den som egnet til formålet, noe som skal være påpekt i flere hemmeligstemplede rapporter. Loggførte diskusjoner i Stortinget indikerer at Evenes sine operative utfordringer er kjent, likeledes at det knytter seg store militærfaglige motforestillinger til å ta den i bruk.
 • Militær flyplassdrift på Evenes får store miljøkonsekvenser. Naturreservater beskyttet av Ramsar-konvensjonen ligger kloss inntil flyplassen på alle sider. Naturområdene er sterkt forurenset etter sivil flyplassdrift. Evenes er også et viktig markasamisk område. Utredning har avdekt at de konsekvensene militær flyplassdrift vil påføre det markasamiske samfunnet er uverdige, spesielt i et historisk perspektiv.
 • At militær flyplassdrift kommer i konflikt med Ramsar-konvensjonen, Naturvernloven, Forurensningsloven, Reindriftsloven og Sameloven er underkommunisert eller holdt skjult for Stortinget.
 • Evenes har store restriksjoner på bruk av kjemikalier. AVIFORM må benyttes fordi urea ikke er tillatt. Undersøkelser viser at AVIFORM er sterkt korrosivt på materialer som benyttes i kampfly, og gir en reell fare for alvorlig feilfunksjon. Dersom de nye F-35-flyene korroderer som følge av feil kjemikaliebruk er det sannsynlig at garantien fra produsenten Lockheed Martin vil falle bort. Disse forholdene har regjeringen underkommunisert eller unnlatt å opplyse Stortinget om.
 • For å forsvare nedleggingsvedtaket har regjeringen systematisk feilinformert om Andøya. Eksempel på slik feilinformasjon er at Andøya er en fredsbase, at den er vanskeligere å beskytte med luftvern enn Evenes, og at å bevare den er distriktspolitikk. At regjeringen bruker Stortinget som kommunikasjonskanal for å spre systematisk feilinformasjon i den hensikt å påvirke folkeopinionen er ikke bare villedende men også kritikkverdig og bekymringsverdig.
 • Regjeringens opptreden står i et direkte motsetningsforhold til at de samtidig hevder at rikets sikkerhet trues av hybrid krigføring, hvor systematisk feilformasjon er en av de fremste virkemidlene.
 • Ifølge luftvernmiljøet er det ikke korrekt at Andøya er vanskeligere å beskytte med luftvern enn Evenes. Regjeringen unnlater å fortelle at luftvernet følger QRA-beredskapen, ikke MPA. Forsvarssjefen har gitt et fagmilitært råd om at det er behov for luftvern på alle militære baser. Tilrådingen er generell og gjelder ikke spesifikt for Andøya. Regjeringen unnlater også å fortelle at luftvernet som skal benyttes er hypotetisk. Det eksisterer ikke. Det er ikke utviklet, følgelig heller ikke produsert eller prissatt. At regjeringen ikke har råd til luftvernbeskyttelse på Andøya er derfor også villedende.
 • USA har hatt 3 stk. P-8 overvåkingsfly stasjonert på Andøya på ubestemt tid. Tilstedeværelsen skyldes kritisk driftsnivå etter nedleggingsvedtaket. US Navy sin umiddelbare tilstedeværelse bekrefter at å bevare Andøya flystasjon ikke er distriktspolitikk. Basen på Andøya leverer Norges viktigste bidrag til NATO: Etterretningsinformasjon om de russiske ubåtene sin aktivitet i våre nordområder, noe som er i nasjonal og internasjonal interesse. Regjeringens informasjon er feil, direkte villedende, og egnet til å sette rikets sikkerhet i fare.
 • Regjeringen hevder at ved å omstrukturere (legge ned baser) har man råd til å seile mer, øve mer og trene mer. Det er nærliggende å tenke at hjemmebasens beliggenhet påvirker muligheten for seiling, flyvning, øving og trening i et gitt operasjonsområde signifikant. Men, dersom forsvarsstyrkingen kun ligger i antallet seilingsdøgn, eksempelvis antall seilingsdøgn det tar til og fra området man skal operere i, så er selvfølgelig basens beliggenhet uten betydning. Dersom forsvarsstyrkingen derimot ligger i antallet seilingsdøgn i operasjonsområdet og i responstid for å nå ut til et gitt område så blir regjeringens argumentasjon en feilslutning.
 • Eksempelvis vil en flytting av P-8-flyene fra Andøya til Keflavik på Island medføre 15 til 16 timers ekstra flytid til operasjonsområdet og at flyene må tanke i luften to ganger. Lokalisering er med andre ord ikke uten betydning, slik regjeringen hevder. Å feil-investere i en base på Evenes kan derfor gi store operative konsekvenser i en krise- eller krigssituasjon.
 • Merk at de fleste forhold som her er påpekt omhandler QRA. Konsekvensene for MPA er ikke synliggjort. Dette skyldes at regjeringen ikke har fulgt regelverket og gjennomført KVU. Dette innebærer at regjeringen har fått gjennomslag for å flytte MPA gjennom å feilinformere om QRA

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse