Det at foreldrene opplever det som ubehagelig å få spørsmål om vold, er en liten pris å betale for å avdekke de tilfellene hvor vold faktisk skjer.

Barn som blir utsatt for vold og omsorgssvikt opplever mye frykt, sinne og tristhet. Dette kan forstyrre den normale trygge tilknytningen mellom foreldre og barn, og kan påvirke deres sosiale relasjoner gjennom hele livet. Gjentatte studier har vist at barn som lever med vold og omsorgssvikt har betydelig økt risiko for forstyrrelser i hjernens utvikling, psykiske vansker, nedsatt fysisk helse og tidlig død. Dersom helsesøster har grunn til å tro at et barn opplever mishandling eller overgrep har hun opplysningsplikt til barnevernet. Alle voksne har et ansvar for å melde fra dersom vi mistenker at barn lever under uholdbare forhold.

Helsesøsters mandat er å være barnas lokale barneombud. De spiller en viktig rolle i barnets liv, men også i familiens liv. Det første leveåret er det helsesøster på helsestasjonen som møter foreldre og barn regelmessig, og i de fleste tilfeller den eneste offentlige instansen som treffer barnet før oppstart i barnehage. Å være forelder er ikke alltid like enkelt. Spedbarnsgråt, ammeutfordringer, lite søvn og etter hvert grensesetting kan oppleves utfordrende for mange foreldre. Samtidig opplever dagens foreldregenerasjon et stort press, og høye forventninger fra samfunnet og seg selv om at alt skal være «perfekt». Når disse forventningene ikke innfris, og barnet setter foreldrenes tålmodighet på prøve, er det viktig å ha strategier slik at man kan unngå å miste fatningen. Vold kan skje både bevisst eller ubevisst, blant annet i situasjoner hvor sterke impulser kan ta overhånd. Helsesøster ønsker åpenhet rundt vanskelige temaer.          

I år er det kommet nye retningslinjer for helsestasjonen, og retningslinjene for skolehelsetjenesten kommer sommeren 2017. I disse er det tydeligere beskrevet, samt lagt større fokus på helsesøsters rolle i å avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt. Ved å ta opp temaet vold allerede på hjemmebesøk av det nyfødte barnet settes dette på dagsordenen, og det formidles at helsesøster også ønsker å ta opp det som er tøft i foreldrerollen. I 2010 ble det gjort en endring i barneloven som spesifiserer at det ikke under noen omstendigheter er lov å håndtere barn på en slik måte at de skades, krenkes eller skremmes. Med dette menes både psykisk vold, å være vitne til vold i nære relasjoner og fysisk vold. Klaps, knipsing, klyping, lugging, ørefiker og slag er forbudt.

Vær åpen overfor helsesøster dersom du føler du står i en utfordrende situasjon. Spør gjerne om råd til hvordan du kan takle utfordrende situasjoner som forelder og hvordan du kan imøtekomme barnet når frustrasjonen bygger seg opp. De aller fleste foreldre vil det beste for sine barn, men noen ganger er det slik at ikke alle mestrer sin omsorgsrolle. De kan selv bære på en vanskelig barndom, eller som barn selv, hatt dårlige rollemodeller. Helsesøster vil bringe dette på dagsordenen i møtet med alle foreldre. Dersom helsesøster snakker om teamet vold, er det ikke fordi hun mistenker deg som forelder, men et ledd i helsesøsters rolle om å skape åpenhet rundt temaet. Det at foreldrene opplever det som ubehagelig å få spørsmål om vold, er en liten pris å betale for å avdekke de tilfellene hvor vold faktisk skjer.  

En god barndom varer livet ut, og det er vårt ansvar som voksne å sørge for det.

Skrevet av helsesøsterstudenter ved Master i Helsefag ved UIT: Helene Myklevold, Ida Haug Espedal, Kristel Jakobsen, Mariann Kvandal-Øhlén og Yvonn Hestnes.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er svært alvorlig at Tromsø kommunes administrasjon synes å prioritere gress og sykkel framfor effektiv fullverdig toveis kollektivfelt på Stakkevollveien.

0
56

Valget 2017 er historie og koalisjonsregjeringen mellom Høyre og FrP med støtte fra Venstre og Krf beholder trolig regjeringsmakten.

0
20