Det Samisk språkutvalg anbefaler er urealistisk, skriver Karl-Wilhelm Sirkka.

Gjør språket til sak nummer 1

Det språkutvalget gjør er å ta for seg de samiske språkene som våpen i politisk kamp og maktbygging.

Skjalg Fjellheim skriver i gårsdagens Nordnorsk Debatt opplysende og tankevekkende om sikring av samisk språk. Det haster. Tiden er knapp, situasjonen er kritisk,  skriver Fjellheim og siterer Ole Henrik Magga tidligere NSR-leder og sametingspresident. Nasjonen har forsømt seg på språkområdet, mener Fjellheim. 

På den annen side: På 90-tallet bestemte NSR - det ledende samepolitiske partiet den gangen som nu - å gjøre politisk makterobring til hovedsak i stedet for fortsatt satsing på språk og kultur. 28. februar 1997 vedtok Stortinget  en endring i sameloven om at også oldeforeldre skal telle med ved innmelding i Sametingets valgmanntall. 11. mai 2005 ble Konsultasjonsavtalen mellom Bondevik II Regjeringen og Sametinget (ledet av NSR) med avtaleprosedyrer undertegnet. Disse tre hendelsene førte til at Samtinget i praksis ikke lenger fremsto som rådgivende organ for Regjeringen i språk og kultur, - samisk selvbestemmelse og samiske rettigheter overtok som satsingsområder. 

I 2014 våkner Sametinget og får Regjeringen med på å utrede situasjonen for de samiske språkene. Samisk språkutvalg ble nedsatt og 10. oktober 2016 la utvalget frem sin sluttrapport “NOU 2016: 18 Hjertespråket”. (NOU'en med tiltak og forslag til lovendringer samt høringsuttalelser kan leses på Regjeringens hjemmeside).  Skolefaglige og pedagogiske problemstillinger og utfordringer som ordningen med to-språklighet representerer for skoleeier, barn og ungdom under utdanning som starten på det videre utdanningsløpet og kvalifisering til yrkeslivet, er , som man vil se i NOU'en, ikke gjenstand for analyse og vurdering. Utvalget problematiserer ikke fraværet av forutsetninger for samisk språk som en vei inn i kunnskapssamfunnet for unge generasjoner.

Språket er som kjent, et kommunikasjonsverktøy. Det språkutvalget gjør er å ta for seg  de samiske språkene som våpen i politisk kamp og maktbygging. Har man intet lært?  Er dette virkelig i tråd med Regjeringens mandat? 

Tiltakene i det offentlige utdanningssystem bør etter min mening ha som mål å ta vare på samiske språk som en del av vår historie og kulturarv. Dette kan skje innenfor rammen av et opplæringstilbud i samisk som et valgfritt kulturspråk. Det Samisk språkutvalg anbefaler er urealistisk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!