Nord-Norge har stort potensial for å utvikle et bærekraftig næringsliv basert på helse- og medisinsk forskning, skriver NHO-direktørene i Nordland, Troms og Finnmark. Foto: NTB Scanpix

Helse som næring – fjern barrierene og hent ut potensialet

I nord har vi infrastruktur og kompetanse om marine ressurser for å utvikle nye medisiner og helseprodukter.

Helseindustrien kan bli fremtidens største næring. I dag er den nest størst etter oljebransjen med et forskningsbidrag på hele 2,5 millliarder og der 8 av 10 bedrifter er eksportrettet.

En studie NHO har fått utarbeidet -  “Verdiskaping i helsenæringen” av Menon Economics - viser at Norge er godt rustet til å utvikle en global helseindustri. Vi har et ledende helsevesen, etablerte helsemiljøer med stor eksport, gründere med internasjonale ambisjoner, samt mye forsknings- og utviklingsaktivitet i sektoren.

 

Verdiskapingen i hele helsenæringen fordoblet seg fra 2004-2014 – en vekst som må antas å bli minst like høy de neste ti årene. Helseindustrien eksporterte for hele 20 milliarder i 2015 og 8 av 10 bedrifter har internasjonale ambisjoner. En av tre vil bli verdensledende innenfor eget marked.

Her i nord har denne næringen allerede et godt fotfeste. De arktiske ressursene gir Nord-Norge unike muligheter for å lage fremtidens næringsliv basert på havet. I nord har vi infrastruktur og kompetanse om marine ressurser for å utvikle nye medisiner og helseprodukter. Et godt eksempel er bedriften Bio Tech North. Gjennom Innovasjon Norges program har bedriften en nasjonal klyngestatus, som består av 38 aktører med kjerne innen “life science”. Det er nettopp havets ressurser som er grunnlaget for denne satsingen. Målet er å få til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser.

 

Norge kan også ta en ledende rolle innen utviklingen på helse og IKT. Det nordnorske selskapet DIPS ASA er ledende leverandør av e-helse systemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak. I tillegg har samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst avtale om bruk av selskapets hovedprodukt; DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

Norsk helseindustri er svært internasjonalt orientert og sterkt preget av forskning og utvikling. Næringen har et enormt potensial men møter mange barrierer. Det kan være knyttet til offentlige virkemidler, bevilgninger, regelverk, infrastruktur, offentlige anskaffelser etc. Den nevnte studien viser at tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling for helseindustrien. Kapital er nøkkelen for å kunne ta større risiko, og i en ny næring er risikoen høy. Det er nettopp manglende kapitaltilgang som må sies å være den største utfordringen her i nord. En annen barriere vi også har er knyttet til offentlige anskaffelse. Det offentlige er den største oppdragsgiveren innen helse og det fordrer bedre bestiller- og anskaffelseskompetanse enn det de utviser i dag.

 

Helsenæringen gir opplagt verdiskaping og samfunnsøkonomiske gevinster. NHO oppfatter at det er bred politisk enighet om målsettingene i HelseOmsorg 21 og ambisjonene om at helse er et næringspolitisk satsingsområde. Det er viktig at regjeringens HelseOmsorg21-melding følges opp med konkrete satsinger som stimulerer næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren.

NHO-fellesskapet organiserer selskaper fra hele verdikjeden innenfor helse- og velferdsmarkedet; leverandører av helsetjenester, teknologi- og kunnskapsaktører, legemiddelprodusenter, klynger, industri- og utstyrsaktører, konsulenter, arkitekter og byggenæringen.

Sammen med berørte lands- og bransjeforeninger arbeider NHO for å fjerne barrierene som bedriftene møter. Derfor har NHO sendt brev til helseminister Bernt Høye for å komme med konstruktive innspill som vi mener kan bidra til at næringslivet i Norge kan bli verdensledende i et voksende internasjonalt marked.  

 

Faktaboks:

  • Helsesektoren: definert her som alle private foretak, samt alle statlige og andre offentlige foretak, langs hele verdikjeden, inklusiv støttefunksjonene. Dette er en smalere definisjon enn i SSBs helse‐ og omsorgs‐ statistikk, som også inkluderer kommunal og fylkeskommunal forvaltning, omsorg uten botilbud, samt helsetjenester som ikke er registerpliktige (enkeltmannsforetak/selvstendig næringsdrivende etc.).  
  • Helsenæringen = Helsenæringen består av den private delen av verdikjeden. Støttefunksjonene er ikke inkludert i helsenæringen.
  • Helseindustrien = Utvikling og produksjon av alle typer medisinske produkter, teknologier og løsninger utgjør helseindustrien. Industrien er videre delt inn i fem undergrupper: legemiddler, diagnostikk, helse IKT, Medtech og spesialiserte underlevrandører.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse