Fusjoner krever energi, fokus, raushet og retning.

I forrige uke behandlet stortinget spørsmålet om hvordan Norge kan utvikle utdannings- og forskningsmiljø for å få bedre kvalitet, større robusthet og evne til å hevde seg i den internasjonale konkurransen om forskningsmidler.

Et av virkemidlene er å slå sammen flere universitet og høgskoler til større fagmiljø. Debatten viste bred enighet mellom partiene om regjeringens virkemidler og plan. Det var bare Senterpartiet som uttrykte bekymring for at mange høyskoler forsvinner enten ved fusjoner eller endring fra høyskole til universitet. Vi forventer at regjeringa tar den endelige beslutningen om fusjoner før ferien. 

Da vil bety en kongelig resolusjon der UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad blir én institusjon fra 1. januar 2016. 

Kunnskapsdepartementet startet arbeidet med ny struktur i universitets- og høyskolesektoren for litt over ett år siden. Vi ble bedt om å vurdere våre posisjoner i et utdannings- og forskningslandskap med færre institusjoner enn i dag med sikte på å heve kvalitet og robusthet i utdanning og forskning. 

Dette oppdraget har gitt alle institusjoner anledning til å heve blikket og utforske hvilke grep vi i Nord-Norge bør ta for å svare på utfordringene og mulighetene som regionen vår står ovenfor. Hver for oss har vi vært opptatt av å utvikle allerede sterke sider og tenke på hvilke ny struktur som ville kunne gjøre oss enda bedre i utviklingen av vår landsdel.

Sammen har vi nå fokus på hvordan vi i vår region kan lykkes bedre i nasjonal og internasjonal konkurranse om studenter, ansatte og forskningsmidler. Fusjoner er krevende. Fusjoner krever energi, fokus, raushet og retning. UiT, HiH og HiN er i gang med den krevende prosessen. Målet er å bli bedre sammen.

Landsdelens utdanningsinstitusjoner har vært en suksess. Mye av grunnlaget for at Nord-Norge er en region i vekst er at vi har utdannet høykompetent arbeidskraft til det nye lokale, kunnskapsbaserte næringslivet som nå drar utviklingen i nord. Derfor er det også naturlig at det blir debatt om endringer. 

Det har vært stort engasjement rundt våre institusjoner, og viktige aktører har meninger om forskning og utdanning. Jeg har satt pris på det store engasjementet. Jeg har forståelse for lokal uro og engstelse for endringer i sektoren.

Og jeg erkjenner forpliktelsen knyttet til ambisiøse mål for det nye universitetet og for samfunnsoppdraget vi har i denne landsdelen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Nasjonalstaten Norge har akseptert at der bor samer innenfor landets grenser. Denne erkjennelsen har fått dyptgripende konsekvenser; nasjonalt ved at et samisk folkevalgt organ er opprettet og grunnloven endret og internasjonalt ved at Norge har sluttet seg til ulike folkerettslige konvensjoner.

1
72

Går man noen få år bakover i tid, var det få eller ingen som tvilte på at samene var et urfolk i Norge. De kom først til Nordkalotten. De var blitt fratatt både land og rettigheter. Sameland var okkupert og kolonialisert av sørnorske inntrengere.

2
16