De trålerne som ikke oppfyller sine plikter, skal fratas kvotene. Kvotene skal deretter tildeles fartøy som vil inngå forpliktende avtaler med tilgodesette kystsamfunn.

Arbeiderpartiet har klare svar for hva vi vil med trålernes pliktordninger. I motsetning til regjeringen vil vi ikke kaste kortene, men stramme inn, modernisere og justere regelverket slik at det sørger for jevn tilførsel av råstoff til de tilgodesette kystsamfunnene. Fisken skal ikke fryses og sendes ubearbeidet ut av landet. 

Arbeiderpartiet vil:

• Fremdeles gi industrien adgang til å eie trålere mot at industrien og trålerne forplikter seg til å skape virksomhet på land basert på kvotene som følger med.

• Stramme inn, modernisere og justere pliktsystemet slik at industrien får jevn tilgang av egnet råstoff, særlig i perioden mai til desember når leveransene fra kystflåten er mindre.Industrien skal få mulighet til å påvirke fangstmønstret for å gjøre produksjonen mer lønnsom.

• Styrke tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten, og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

• Gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel og ubyråkratisk, utvide kontrollperioden og forenkle definisjonen av bearbeiding. 

• Utvikle en industristrategi for lønnsomhet i norsk hvitfisknæring. 

Sosialistisk venstrepartis forslag om at vi nå overfører kvotene til kystflåten uten forpliktelser, vil ikke gi råstoff til industrien jevnt og helårlig. Det vil ikke være en løsning for de tilgodesette kystsamfunnene og anleggene, og det er også svært tvilsomt om det er gjennomførbart juridisk. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det har ikke vært deilig å være fisker i Danmark de siste årene. På femten år har fiskerinæringen i Danmark gått fra å ha flere hundre fartøy til å ha bare 10-12 store båter igjen.

0
5

Jeg skal sprenge ballongen med én gang; jeg er på avvenning. På audiovisuell detox. Jeg skal slutte å høre på NRK Radio.

5
314