Resultater kan oppnås ved at alle gode initiativ blir organisert for en felles visjon, mål og strategi for regionen.

Råstoffsituasjonen som nå preger fiskerinæringen på sjø og land i regionen gjennom hele året er blitt prekær. Den har utviklet seg over lang tid og er i ferd med å legge en klam hånd over regionen - som fra naturens side skulle ha de aller beste forutsetninger for å være levedyktig og skape gode livsvilkår for hele lokalsamfunnet.

Situasjonen er menneskeskapt. Til tross for at den nordatlantiske torskestammen igjen har bygget seg opp og skreinnsiget har vært økende over flere år så har kystfiskeflåten og fiskeindustrien fortsatt store begrensninger og får ikke utnyttet sin kapasitet og evne til verdiskapning. Denne situasjon har ført til at det aller meste av den ferske fisken fra regionens kystfiskeflåte og oppdrettsanlegg, samt de store kvanta som ellers tas opp i regionens sjøterratorium, i  Norskehavet og Barentshavet går fryst og ubearbeidet ut av kystsamfunnet som eksportprodukt.

Hvordan skal regionens fiskerinæring på disse premisser ha mulighet til utvikling og overlevelse? Finnes det i realiteten andre muligheter som i overskuelig framtid kan sidestilles med eller erstatte fiskerienes betydning for regionen? Mulighetene ligger i hvordan regionen organiserer og tar initiatiativ og medansvar for sin utvikling.

Den aktuelle debatt som foregår i media, fagmiljø, kommunale organer, politiske fora og organisasjoner m.v. viser med all tydelighet at saken er aktuell og viktig, men at initiativ og tiltak ofte møtes med passivitet, tvil og motstand. Dette er i seg selv en alvorlig tilstand som aldri fører til gode og varige løsninger. Situasjonen utnyttes i stedet av utenforstående interesser og aktører som ikke har bærekraftige hensikter eller forpliktelser for regionens fiskerimiljø og kystsamfunn.

Årsakene er mange, men kan i stor grad ligge i at myndighetene i for stor grad prøver å finne en felles fiskeripolitikk for hele kysten. Dette kan synes som en umulig og ikke bærekraftig strategi. Verdiene i den norske kyst- og fjordstruktur har stor variasjon mht. marine arter, kapasitet, gyteforhold, kystklima, miljø, fangststruktur, utviklingspotensiale og mange andre faktorer.

Dette gjelder i høyeste grad Lo-Ve-Se-regionen. Den har helt spesielle oppgaver fra naturens side å ivareta, og kan forklares ut fra at regionens sjøterratorium og fjordene innafor er gyte- og oppvekstområde for flere fiskeslag, og har det mangfold av næringsinnhold og kvaliteter som er avgjørende for at yngel, fisk og andre marine arter kan overleve og forbli eller vende tilbake til regionen som en bærekraftig og nyttbar resurs. Dermed skapes et varig grunnlag for kystflåtens utvikling og eksistens, og for at det blir knoppskyting og etableringer av moderne foredlingsbedrifter, mindre nisjeprodusenter og tjenesteytende virksomheter til nytte for Lo-Ve-Se-regionen og i Nord-Norge for øvrig.

Ved å satse mer på fiskeriregionens  egenart, så vil muligheter og tiltak bli mer konkrete, og man legger grunnlaget for en mer strukturert debatt og gode løsninger hvor lokale interesser og medvirkning får innflytelse.

Gjennom et langt arbeidsliv innen nordnorsk næringsliv og fiskerinæring, og med stor interesse for dagens tema, er jeg også blitt klar over at det kreves grunnleggende endring i holdning til hvordan fremtidens behov og løsninger gis oppmerksomhet, og hvordan kommunene og næringen gjennom næringssamarbeid og organisering kan få innflytelse, medvirkning og ansvar på de områder som skal danne grunnlag for den utvikling i næringen som folk i regionen forventer skal skje.

Hvordan kan så LOVESE-regionen organisere og bidra aktivt for sin egen fremtid og utvikling ?

I eget notat har jeg gjennom 9 punkter beskrevet noen av de oppgaver i den prosess som vil være nødvendig for fiskeriregionens utvikling. Notatet kan være et bidrag til alle som har interesse og engasjement for dette tema.    Det kan bestilles og leveres på nett eller papir.

Notatet tar for seg følgende tema:

  1. Fiskeriregionens resurstilgang og utfordringer i dag – og i fremtiden.
  2. Felles tiltak og administrasjon for regionens fiskerinæring.
  3. Satsing på moderne og helårig kystfiskeflåte og dens fangstrettigheter.
  4. Fjordområdene for kystfolkets engasjement i fiskeri-oppdrett og binæringer.   
  5. Infrastrukturen og dens betydning for næring og bosetting.
  6. Kommune-og fylkesstrukturens endring og betydning for regionen.
  7. Ekstern finansiering av regionens satsing og omstilling.
  8. Stortingsvalget til høsten: Kommer det noen utfordringer fra LOVESE ?
  9. Konklusjon.

Resultater kan oppnås ved at alle gode initiativ blir organisert for en felles visjon, mål og strategi for regionen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15