Kontrollutvalget har i "hyttesaken" fullt ut har forholdt seg til gjeldende regler, og gjennomført sine lovpålagte oppgaver på en god og betryggende måte for alle involverte parter, fastslår lederen i Tromsø kommunes kontrollutvalg, Rolleiv Lind. Foto: Nordlys

Misforstått om hemmelighold

Kontrollutvalget i Tromsø kommune er et lovpålagt utvalg og er kommunestyrets redskap for demokratisk tilsyn og kontroll for å sikre at den kommunale virksomheten skjer på en kostnadseffektiv og kvalitetsmessig god måte – i tråd med gjeldende lover og regler, og kommunenes egne planer og vedtak.

I en leder i Nordlys 5. mai 2017 blir kontrollutvalget i Tromsø kommune kritisert for «unødvendig hemmelighold» i den såkalte «hyttesaken». Saken knytter seg til kontrollutvalgets undersøkelse av brannsjefens bruk av egen hytte til opplæringstiltak i arbeidstiden. Kontrollutvalget mottok et eksternt tips i saken. Før kontrollutvalget iverksetter undersøkelser eller oppretter en sak involveres utvalgets eget faglige sekretariat (K-Sekretariatet IKS) som utreder saken for utvalget. Det utarbeides et saksfremlegg som ender opp i en bestilling fra kontrollutvalget til KomRev NORD (kommunens revisor). Revisjonens arbeid ender opp i en endelig rapport til kontrollutvalget. I denne saken tok dette samlet fem måneder, noe som for øvrig er helt normalt tidsbruk.

Det foreligger en særskilt hjemmel i offentlighetslovens § 5, andre ledd, annet punktum for at revisors foreløpige rapport til kontrollutvalg kan gis utsatt offentlighet «inntil kontrollutvalet har motteke ein endeleg versjon av dokumentet», jf. kommunelovens § 78 nr. 5. Kontrollutvalget kan undertiden også ha plikt til å beslutte utsatt offentlighet. I kommentarutgaven til loven følger det:

  • Det vil særlig være aktuelt å bruke denne bestemmelsen på et tidlig stadium i saker der noen retter grove beskyldninger mot en bestemt tjenestemann hos det offentlige, eller mot private. Bestemmelsen vil også etter omstendighetene kunne brukes på et tidlig stadium i tjenestemannssaker om avskjed og lignende, og i ulike granskinger eller lignende. (Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) i Til § 5 Utsett innsyn, s. 122)

Lovgiver fremhever altså i forarbeidene at bestemmelsen kan komme til anvendelse ved granskninger eller lignede undersøkelser. Det er også tale om relativt grove beskyldninger mot en navngitt sjef i kommunen. Grunnleggende personvernhensyn, herunder også med tanke på den skadevirkning en feilaktig anklage eller et misvisende bilde i en foreløpig rapport kan gi, tilsier at hensynet til offentlighet må vike inntil faktum og juss er klarlagt så langt som mulig.

Bestemmelsen om utsatt offentlighet i offl. § 5 er i denne saken i tillegg anvendt sammen med offl. § 24 første og annet ledd. Sistnevnte bestemmelse gir hjemmel for at innsyn kan nektes ut ifra muligheten for å gjennomføre offentlige kontroll – og reguleringstiltak. Det ligger i ethvert kontrolltiltaks natur at mulighetene for å avdekke misligheter svekkes om den som skal undergis kontroll på forhånd leser om dette i avisa. At Nordlys ikke ser dette er overraskende.

Rapporten fra KomRev NORD og saksfremlegget til K-Sekretariatet ble kunngjort den 3. mai 2017, en uke før møtet, og samme dag som sekretariatets saksfremlegg var ferdig. Påstanden om hemmelighold bygger ikke på noe «mysterium» som Nordlys antyder, men snarere på det faktum at kontrollutvalget i denne saken fullt ut har forholdt seg til gjeldende regler, og gjennomført sine lovpålagte oppgaver på en god og betryggende måte for alle involverte parter.

Tromsø, 10. mai 2017

Kontrollutvalget i Tromsø kommune

v/ leder Rolleiv Lind.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse