Oppdrettsnæringen snakker alene om en mulig femdobling av produksjon, det sier seg selv at myndighetene må følge opp og levere infrastruktur som muliggjør denne enorme økningen i verdiskapning.

Norges Lastebileier-forbund region Nord har store forventninger til regjeringens forslag til NTP 2018-2029 som skal behandles i stortinget i vårsesjonen. 

Regjeringen skal ha kredit for at de har fulgt opp gjeldende NTP 2014-2023 som ble vedtatt av den rødgrønne regjeringen. Men det er nå det gjelder for sittende regjering. Det er nå de legger frem sin egen satsing for perioden 2018-2029 og det er den de vil bli bedømt på, frem mot valget. 

De store transportdriverne i nordnorsk næringsliv er oppdretts- og hvitfisknæringen. De er eksportrettet og tidsaspektet er avgjørende for å levere den kvaliteten markedet krever. Det er derfor behov for sikre veier og god regularitet. Utbedringen av riksveinettet i Nord-Norge er godt i gang og mange gode prosjekter er gjennomført, flere vil komme til avslutning i løpet av de nærmeste årene. Likevel er behovet for videre satsting formidabelt. 

Vi kan ikke gå inn i en ny NTP periode på 12 år uten at kritiske flaskehalser som E6 Kvænangsfjellet, RV 93 Kløfta, RV 94 Skaidi- Hammerfest, E8 Skibotndalen, E6 Ulsvågskaret, E6 Sørelva – Borkamoen. E10 Hålogalandsveien, E8 Ramfjord får sin løsning. 

Dette er viktige veiprosjekter som sikrer rammebetingelser for næringslivet i Nord-Norge, og muligheten for ekspansjon og videreutvikling. Oppdrettsnæringen snakker alene om en mulig femdobling av produksjon, det sier seg selv at myndighetene må følge opp og levere infrastruktur som muliggjør denne enorme økningen i verdiskapning. 

Lakseslakteriene og fiskebrukene ligger ute langs kysten. Dette medfører at store eksportverdier for Norge må fraktes langs fylkesveier med svært varierende kvalitet, før man kommer til stamveinettet. Det er derfor viktig å ha ett helhetlig fokus på viktige næringskorridorer, uavhengig av om det er riks eller fylkesveier. Dette betyr at fylkeskommunene må settes i stand til å løse sine oppgaver som veieier. Det er de i stand til, om de tilføres økte økonomiske rammer.

De øvrige transportdriverne i landsdelen er turistnæringen og industrien. Det forventes økt press på veinettet både fra bil-/bussturisme, samt fra den oljerelaterte industrien.  Skal Norge, som nasjon greie å kompensere for inntektstapet fra Nordsjøen, må veibygging prioriteres. 

Det er derfor avgjørende at NTP 2018-2029 blir vedtatt med høy økonomisk ramme og at flere veiprosjekt i Nord-Norge løftes til første periode i NTP

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Kjell Rotvold liker ikke at det røde flertallet i kommunen fører en annen politikk enn det borgerlige byrådet, som ikke fikk fornyet tillit i befolkningen ved siste kommunevalg.

1
17

Debatten om havbruksnæringen er tuftet på en rekke utsagn og langt fra alle er like sterkt forankret i forskning eller i kunnskap. Det gjelder begge sider av diskusjonen, for kunnskap gir nyanser og er ikke like morsom på trykk, skriver adm. dir. i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. Han ønsker seg en debatt uten ødeleggende og steile fronter, og starter med egen bransje: _ For det første skal vi på nytt gjennomgå våre bærekraftsmål og vurdere grundig hvordan vi kan få en enda bedre havbruksforvaltning.

4
146