Ny forbindelse til Kvaløya ble vedtatt av et bredt flertall i kommunestyret i april i år, med 27 mot 15 stemmer. Konklusjonen ble at det skal bygges en ny bru fra Selnes til Langnes. Illustrasjon: Statens vegvesen

Nei til omkamp om Kvaløya-forbindelsen

En gruppe næringsdrivende på Kvaløya, anført av blant andre Bård Pettersen og Stig Kristiansen, mobiliserer nå til omkamp om ny forbindelse til Kvaløya. Dette er det all grunn til å advare mot, ikke minst basert på de særdeles dårlige erfaringene Tromsø har med denne type omkamp-kultur. Det burde være nok å nevne fadesen rundt innfartsveien E8 i en slik sammenheng.

Ny forbindelse til Kvaløya ble vedtatt av et bredt flertall i kommunestyret i april i år, med 27 mot 15 stemmer. Konklusjonen ble at det skal bygges en ny bru fra Selnes til Langnes. Vedtaket bygde blant annet på anbefalingene fra en prosjektgruppe med fagfolk fra Statens Vegvesen, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune, som har gjennomført et grundig planarbeid. 

Dette arbeidet har vært koordinert av en styringsgruppe, ledet av Tromsø kommune. Fem ulike alternativer er konsekvensutredet. Alle er vurdert opp mot nasjonale måloppnåelser, med det mål for øyet at Staten skal være med å finansiere prosjektet gjennom at Tromsø blir del av en lukrativ bymiljøavtale. Det handler blant annet om å tilfredstille nasjonale krav til miljø- og klimavennlig byutvikling, samfunnsberedskaps, trafikksikkerhet og framkommeligheten for kollektivtransporten og næringstrafikk.

I tillegg er alternativene vurdert i forhold til selve investeringskostnaden og hva som har størst effekt med hensyn til samfunnsøkonomi. Det er altså gjort et enormt fagarbeid som enkelte nå vil sette i spill for å få det akkurat slik de vil, gjennom å mane til omkamp for noe som både er langt dyrere og tar adskillig lengre tid.

Dette vil være kortsiktig og skadelig for Tromsø, og det hviler et tungt ansvar på politikerne i Tromsø om å stå fast på den beslutningen som er tatt.

Et viktig poeng er at dersom Tromsø skal kunne hente samferdselspenger ut av en framtidig bymiljøavtale, vil det forutsette en arealpolitikk som bygger opp under nasjonale mål for nullvekst i personbiltrafikken. En tunnel til Kvaløya via Håkøya vil for en stor del være en bilbasert løsning, og vil ikke være en god løsning for syklister, gående og buss. 

Trasevalget til Kvaløya har nå vært gjenstand for to høringer, samt en rekke folkemøter og dialogmøter med ulike interessenter. Saksgangen har slik vi ser det vært preget av åpenhet, involvering og medvirkning. Prosessen har tatt to år og har kostet skattebetalerne 13 millioner kroner. Valget er nå tatt.

Å så ny tvil om Kvaløyforbindelsen, uten at det finnes noen form for alternativ finansiering for en tunnel til Håkøya, er både korttenkt og uansvarlig.

Her må vi bare gjenta at kommunepolitikerne raskt bør sette foten ned for særinteressene. Tromsø har ingenting å tjene på en omkamp der det tas til orde for en urealistisk tunnel-løsning til Håkøya som ligger flere tiår frem i tid. Det gjelder ikke minst befolkningen på Kvaløya, som har behov for en rask løsning.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse