Det skjer ei brutalisering for den enkelte arbeidstaker som går ut over pasientsikkerheten.

Det er en viktig kamp som legene kjemper nå. 

I grove trekk omhandler det legenes rettigheter til å beholde kollektive arbeidsplaner. I dag har de sin arbeidsplan som rullerer hele tiden slik at de har forutsigbarhet og mulighet til å planlegge sitt privatliv. Arbeidsplanen har sine grenser for hvor mye de kan arbeide pr uke og hvor ofte de kan pålegges 60 timers uke.  Dette vil arbeidsgiverforeningen Spekter ha slutt på. De vil at leder skal kunne inngå avtale med den enkelte lege om han/hennes arbeidsplan. Ikke nok med det, men de skal også med «loven i hånden» kunne pålegge flere arbeidsuker i en strekk med 60 timer pr.uke. 

Legene selv ser galskapen og sier at en trett lege er en farlig lege. 

Her er noen utviklingstrekk i arbeidslivet i dag som er bekymringsfullt. Det skjer ei brutalisering for den enkelte arbeidstaker som går ut over pasientsikkerheten. Dette har arbeidstakerorganisasjonene varslet om i lange tider. For å sette det på spissen, så kan det virke som at når oppgaver og ressurser ikke står i forhold til hverandre, så er medisinen fra Spekter: arbeid raskere og mer. Vi skal bli mer effektive og yte mer det synes å være gjennomgangsmelodien. Det som nå skjer med å ha et arbeidsliv hvor avtaler skal inngås med den enkelte arbeidstaker er ei privatisering av avtaleretten. 

I forslaget fra Arbeidstidsutvalget for skift og turnusordninger framkommer det at arbeidsgiver kan fastsette de fleste turnusplaner i helse- og omsorgssektoren. Det er en degradering av tillitsvalgtes og arbeidstakers rettigheter i dag. Forslaget vil kunne medføre: 

  • flere kveldsvakter
  • flere helgevakter og 
  • kortere hviletid mellom vaktene. 
  • Og ikke minst at turnusplanen kan endres med kun 14 dagers varsel. 

Dette er ikke et klokt grep for å møte de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor i dag. Med stort arbeidskraftsbehov, høgt sykefravær og mye deltid.

Fra studier vet vi at mulighet for medbestemmelse og påvirkning av egen arbeidssituasjon er en av de mest forebyggende arbeidsmiljøfaktorene.

For arbeidstakere i pleie- og omsorgssektoren er det av vesentlig betydning at arbeidstidsordningene etableres gjennom kollektive avtaler som sikrer medbestemmelse og involvering, for å redusere potensialet for uønskede helsekonsekvenser.

Så tilbake til legestreiken. Dere har vår fulle støtte i kampen for å beholde kollektive arbeidsavtaler, for pasientsikkerhet og kvalitet, og  for egen helse og for å kunne stå lenge i arbeidslivet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har aldri gått av veien for å gjøre det som er nødvendig og riktig i hans egen bok.

1
51

Jeg har jobbet med markedsføring i bedriftsmarkedet i over 30 år. Ser jeg tilbake, har det vært en voldsom utvikling. Folk har alltid handlet med folk, det skal vi også fortsette å gjøre. En ting som er endret derimot, er måten kremmere kan påvirke kundene.  

0
3