Sametinget i Karasjok. Foto: NTB Scanpix

Regjeringens tilretteleggelse for Sametinget

Mener Regjeringen at ”Den nye sameretten” vil skape en endring til det bedre for fellesskapet i Troms og Nordland? Det kan jeg i så fall vanskelig se vil bli tilfelle.

Jeg har registrert at regjeringen arbeider med å utvide konsultasjonsordningen som regjeringen har med sametinget, til også å gjelde kommuner og fylkeskommuner. I tillegg opplyser statsråd Jan Tore Sanner at NOU-utredningen “Den nye sameretten” (NOU 2007:13) skal følges opp.

Hvis anbefalingene i denne utredningen som dreier seg om land- og vannrettigheter syd for Finnmark, blir fulgt og forslaget til Lov om Hålogalandallmenningen blir vedtatt, vil vi i Troms og Nordland få en FINNMARKSLOV å forholde oss til. Forslaget til lov om Hålogalandallmenningen er nemlig en tilnærmet blåkopi av FINNMARKSLOVEN. Hvorfor har Regjeringen funnet det nødvendig å følge opp “Den nye sameretten”? Mener Regjeringen at ”Den nye sameretten” vil skape en endring til det bedre for fellesskapet i Troms og Nordland? Det kan jeg i så fall vanskelig se vil bli tilfelle.

Etter mitt syn vil mer Sametingsmakt  svekke lokaldemokratiet og folkestyret, forhindre og i beste fall forsinke næringsutvikling og føre til økt byråkrati og ineffektivitet i offentlig sektor.

Er det slik vi vil ha det i Nordland og Troms?

Regjeringspartiene stemte i 2015 mot at formuleringen “den samiske folkegruppe” skulle erstattes med “samene som urfolk” i Grunnloven. Nå har Regjeringen ved Kunnskapsdepartementet  kommet til at samene er “Norges urbefolkning”. Det fremgår av høringsutkastet til”Forskrift om rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver” som ble lagt frem i okober i år.: ”Gjennom arbeide med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:  … ”Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning” står det i høringsutkastet. Det foreligger ingen sikker dokumentasjon på at samene var den første befolkningsgruppe som bosatte seg i landsdelen.

Hva legger Regjeringen i begrepet urbefolkning? Hvorfor er samene urbefolkning? Hvorfor  vil Regjeringen at samene skal ha politiske og økonomiske rettigheter utover det befolkningen i landet, inklusiv samene, ellers har? Er det slike tilstander befolkningen i Nordland og Troms vil ha?

I Finnmark har man i 10 år hatt erfaring med konsultasjonsavtalen og FINNMARKSLOVEN.  Erfaringen derfra gir grunn til bekymring for oss i Troms og Nordland, hvis det blir slik regjeringen har lagt opp til med utvidet konsultasjonsordning og ny lov om regulering av land og vannrettigheter i Troms og Nordland.

Utredningen vil ende opp med en ” reform” basert på forskjellsbehandling på etnisk grunnlag med påfølgende tilsidesettelse av lokaldemokrati, folkestyre og åpne demokratiske prosesser, også i Troms og Nordland , samt med splittelse i befolkningen som i Finnmark.

Vil folket i Nordland og Troms godta slike diskriminerende  rettigheter?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!