BLÅTT LYS: Politikere og forsvarsansatte i Andøy har avslørt omfattende talljuks i fremlagte beregninger, skriver Tone Salomonsen. Foto: NRK

Bygger Forsvarets langtidsplan på juks og manipulering?

Dokumentasjonen for sammenligninga av Andøya og Evenes holder ikke vann, hevder Tone Salomonsen.

Når det er så galt i forhold til Andøya Flystasjon, hvordan kan vi stole på at resten av vurderingene og tallmaterialet i LTP er korrekt?

Utenriks- og forsvarskomiteen har fått fremlagt dokumenter som avslører juks i tallgrunnlaget. Det er avslørt en rekke usannheter, feil og mangler i utredningene som danner grunnlaget for de politiske beslutningene. Avsløringene svekker både forsvarsevnen og tilliten til Statsforvaltningen.

Kritikken mot Langtidsplanen (LTP) er i ferd med å eksplodere. Politikere og forsvarsansatte i Andøy har avslørt omfattende talljuks i grunnlagsmaterialet. Også min høringsuttalelse http://www.bevarandoy.no/horingsuttalelse-tone-salomonsen/ tilbakeviser en rekke påstander og viser samtidig at Andøya var og er den beste løsningen, operativt og økonomisk. Omfattende feil og mangler sår tvil om troverdigheten og etterretteligheten til både LTP og utredningene.

Ikke reelt sammenligningsgrunnlag

Høringsuttalelsen avslører at sammenligningsgrunnlaget mellom Andøya og Evenes ikke er reelt. Oversikten over andelen støyømfintlige bygg på Evenes er ufullstendige, kampflytrafikken på Evenes er lagt til en ikke-eksisterende rullebane, flyprofiler for Evenes er konstruert i flysimulator av piloter for optimalt trasévalg og mest mulig støydemping, og i støyberegninger for Evenes opereres det med andre verdier som gir et mer fordelaktig resultat.

Det mest graverende er at på tross av de manipulerte tallene kommer Andøya fortsatt best ut, både operativt og økonomisk. Konstruerte flyprofiler endrer ikke det faktum at Evenes fortsatt har vanskelige topografiske forhold, stor usikkerhet om fremtidig presisjonsinnflyging, og at kampflyvirksomhet kun kan drives i begrenset omfang.

Omfattende juks

Politikere og forsvarsansatte i Andøy har avslørt omfattende talljuks i fremlagte beregninger. Også min høringsuttalelse avslører at en rekke kostnader ikke er tatt med i Evenes-alternativet, som flere nye rullebaner, omfattende økonomisk kompensasjon til det markasamiske samfunnet og reineiere, støydemping eller flytting av Evenes kirke, avbøtende støytiltak inne på lufthavnområdet med mer.

I tillegg kommer mulig erstatning til reineiere, erstatning for forurensning, samt inngrep i verneområder. På tross av ekstrakostnadene er det slett ikke sikkert at Evenes blir militært operativ. En rekke lovverk kan stoppe driften, blant annet forurensningsloven.

Økonomi

Selv et barn forstår at å ødelegge noe for så å kjøpe det på nytt igjen koster mer. Allikevel klarer FD å trylle frem tall som viser kostnadene ved å etablere en enbaseløsning på Andøya har økt fra 1,2 mrd. til 8,7 mrd. på 4 år. Infrastrukturen og driften er den samme, eneste forskjell er at nåværende tall ikke er eksternt kvalitetssikret.

En gjennomgang viser at FDs tall er feil. Alle tall for Andøya er overdimensjonert, i motsetning til Evenes hvor indirekte kostnader holdes skjult og således fremstår systematisk neddimensjonert. Man trenger ikke være økonom for å forstå at forslaget om å bygge opp en QRA- og MPA-base på Evenes blir sterkt kostnadsdrivende, og tenderer til sløseri.

Jeg merker meg at feil og mangler som påpekes og dokumenteres ikke oppklares, og både FD og Regjeringen unngår konsekvent å svare på konkrete spørsmål. Å holde tilbake informasjon, unndra innsyn, ikke korrigere feil, og fremstille fakta uriktig eller misvisende er uforenlig med åpenhet, redelighet, sannferdighet og etterrettelighet.

Det er betenkelig at FD og regjering ikke reagerer eller agerer når samfunn mener seg utsatt for stor urett. Statsforvaltningen har ansvar for å påse at fellesskapets midler forvaltes på en forsvarlig måte, noe annet vil være en klar tjenesteforsømmelse.

Manglende og manipulert grunnlagsmateriale

FD beskriver innledningsvis hvilke utredninger og rapporter som har dannet grunnlag for LTP, men disse utredningene gir bare overordnede føringer og anbefalinger. Utover dette eksisterer det ingen oversikt over hvilke dokumenter som har vært avgjørende for forslag og beslutninger. Avsløringer i media bekrefter at heller ikke Stortingspolitikerne har fått en slik oversikt. Jeg finner det betenkelig at Stortinget ikke får opplyst hvilke dokumenter som gir utfyllende informasjon, uavhengig av om dokumentene er gradert, ugradert eller offentlig tilgjengelige. Manglende åpenhet om hvilke saksdokumenter som gjelder og hva de inneholder skaper spekulasjoner.

Dokumenter som både jeg og Andøy-samfunnet har gravd fram dokumenterer omfattende feil, mangler og direkte usannheter. Jeg konstaterer også at PwC-rapportens innhold og utforming bærer preg av å ikke være objektiv: Kostnader for Andøya er oppkonstruert, mens store kostnader for Evenes er utelatt. Støykart for Andøya og Evenes er presentert med ulik målestokk, noe som gir en illusjon av større gule og røde støysoner på Andøya. Dette gir grunnlag for å konstatere at PwC-rapportens innhold og utforming er manipulert til fordel for Evenes. Utredninger og analyser som ikke oppfyller utredningsinstruksens krav til objektiv vurdering er ikke bare uredelig og villedende, det er også ulovlig.

Spekulasjoner og demokratiske prosesser

Forsvarsministeren beklager seg over lekkasjer av grunnlagsdokumenter til media, og hevder det er forsøk på å manipulere demokratiske prosesser. Forsvarsministeren må ha misforstått hva demokratiske prosesser innebærer. Åpenhet, innsyn og en kritisk presse er noen av bærebjelkene i et fungerende demokrati. Demokratiet som system kan ikke være begrenset til makthavernes interesser og synspunkter. En opposisjon består ikke bare av politiske partier i posisjon, men enhver annen person eller organisasjon som har synspunkter og interesser. Fri presse, samfunnskritikk og varslere er positivt, helt til man selv blir rammet.

Manglende oppklaringer og korrigeringer av feil til verken Andøy-samfunnet eller media har medført økt og til dels sterk mistillit til FD og Regjering. Befolkningen diskuterer og spekulerer åpent om juks, manipulering av fakta, talltriksing, skjult agenda, kameraderi og personlig vinning - noe som er særlig alvorlig når det er Statsforvaltningen det gjelder. Folk skal ha tillit til, og kunne forvente, at Norges øverste myndigheter opptrer både ryddig, saklig og lovlig i alle prosesser. Det er ikke neste stortingsvalg som skal avgjøre myndighetenes troverdighet, Statsforvaltningen har selv plikt til å vurdere, utrede og etterprøve om lover, regler og pålagte instrukser er fulgt.

Opplysningsplikt

Det alvorligste i denne saken er at opplysningsplikten til Stortinget umulig kan være overholdt. Avsløringer i media dokumenterer at Stortingspolitikerne ikke får tilgang til relevante dokumenter, på tross av at de etterspørres. Regjeringen har opplysningsplikt overfor Stortinget og plikter å gi alle opplysninger som er nødvendig for å behandle saker som fremmes for Stortinget. Å unndra relevante dokumenter er ikke bare arrogant, det er også ulovlig.

Opplysningsplikten innebærer også et forbud mot å gi uriktige eller villedende opplysninger til Stortinget. Min høringsuttalelse og Andøysamfunnets avsløringer om talljuks dokumenterer at FD og Regjeringen har feilinformert Stortinget. Ikke bare er Stortinget feilinformert, tall og fakta virker systematisk manipulert i den hensikt å villede og fremstille det ene alternativet bedre enn det andre. Høringsuttalelsen avslører at Stortinget er feilinformert over to perioder, ved behandlingen av LTP i 2012 og nåværende behandling.

Forslaget om nedleggelse av Andøya flystasjon må anses som en direkte konsekvens av forrige stortingsbehandling. At min og Andøy kommune sin høringsuttalelse går for ulik løsning endrer ikke det faktum at både utredningsinstruksen og opplysningsplikten ser ut til å være brutt. Når det er så galt i forhold til Andøya Flystasjon, hvordan kan vi stole på at resten av vurderingene og tallmaterialet i LTP er korrekt?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer