Nordkapp-fjellet er fredet. Fremsynte myndigheter så i 1929 for seg hvordan verdifulle naturområder på Nordkapp og Hornvika kunne bli ødelagt av fremtidens turisme, og vernet området. Men i dag er det få eller ingen spor etter tidligere generasjoners beslutninger, eller at Nordkapp i det hele tatt er fredet.

Dette er kanskje styremedlemmene i Nordkaps Vel og Scandic-kjeden tilfreds med. Men kommunens innbyggere og Norges befolkning burde ikke være det. Som «lands end» område har Nordkapp internasjonal betydning, noe den enorme internasjonale valfarten til området tyder på.

Skyhøye priser

Nordkapp er også et attraktivt friluftslivsområde. Selv om den tidligere Rica-kjeden gjorde betydelige oppmykninger for tilgang til fots og pr. sykkel, og lavere priser for dem som ikke ville besøke Nordkapphallen og gjort opprustning i Hornvika, bærer fortsatt området preg av å være et særeie for en privat aktør – og gjester gisper fortsatt etter luft når de møtes av de skyhøye prisene for tilgang til naturområdet.

Ulovlig bom?

Driften på Nordkapp har vært omstridt i mange år. Innkreving av avgift har etter manges mening vært i strid med friluftsloven, kommunen har sett lite til skatteinntekter fra den store omsetningen, og fremmed arbeidskraft har tatt med seg sin personbeskatning til andre himmelstrøk. Det er ikke utarbeidet verneforskrifter – og en bom sperrer E69, selv om offentlig vei fortsetter på andre siden. Det er begrensede parkeringsmuligheter for dem som vil besøke andre steder enn Nordkapphallen, og det egentlig nordligste punktet; Knivskjelodden, har så dårlig tilrettelagt adgang at kun de færreste våger seg ut.

Gyllen mulighet – rydd opp!

Gjennom det pågående arbeidet med oppdatering av kommunens arealplan med høringsfrist 26. februar har innbyggerne nå en gyllen mulighet til å begynne med opprydding i rotet. Det aller første kommunen bør gjøre, er å gå i dialog med fylkesmannen. Kommunen bør også gjøre en kartlegging og verdsetting av kommunens naturverdier, og få utarbeidet gode verneforskrifter for Nordkapp og Hornvika. Da kan aktiviteten på området bli utført med tanke på at verneverdiene også kan oppleves til glede for våre etterkommere.

Gratis tilgang til natur

For å unngå konflikter med lovverk bør det også vurderes å gjøre et tydeligere skille mellom næringsområder og friluftslivsområder. Kommunen må sørge for at allemannsretten blir ivaretatt på området. Tilgang til natur og utsikt er gratis. Skal Scandic eller kommunen tjene penger på Nordkapp, kan det ikke skje med lovbrudd eller urimelig bompengetvang, men fordi man utvikler gode produkter som tilreisende gjerne vil betale for.

Vern det unike Norge

I planbeskrivelsen som ligger ute til høring kommer det fram at kommunen ønsker å legge til rette for petroleumsvirksomhet. Realismen i dette har ikke blitt større det siste halvåret, og på sikt er det heller ikke veldig bærekraftig. Kommunen har et stort behov for å lete etter alternative næringsveier. I denne sammenheng vil vi sterkt anbefale kommunen å lytte til reiselivsindustrien. Dagens turister leter i Norge etter det unike, opprinnelige og uberørte. På Nordkapp og i Hornvika vasser turister i unik natur, uten å vite nok om det. Fordi det ikke fortelles godt nok om fredning og verneverdier, taper de besøkende en opplevelsesverdi. Bedre skilting må komme opp. Statens Naturoppsyn burde hatt fast tilhold på stedet i sommerhalvåret, og levendegjort områdenes unikhet, selv om tåka henger.

Kartlegg – og oppdater verneplan

Norsk Friluftsliv har også sterkt anmodet Fylkesmannen om å revidere fredningsvedtaket fra 1929 til gjeldende regelverk i Naturmangfoldloven og kartlegge naturmangfoldet. Dette vil sammen med en kartlegging og verdsetting av viktige friluftslivsområder legge premissene for mulighetsrommet for videre utvikling av Nordkapp kommune. Kommunen med sine naturgitte ressurser har gode muligheter til å bli en foregangskommune for resten av Norge, hvor næringslivet sammen med innbyggerne spiller hverandre gode ved å tenke bærekraft og ta vare på naturen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15