ØKT GEBYR: En ny rapport fra Norsk Vann viser at det er behov for å investere 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040. Investeringene vil medføre en gjennomsnittlig økning i vann- og avløpsgebyret på fire prosent årlig utover prisvekst. Her fra en vannlekkasje i Simavika. Foto: Eivind Kristiansen

Vannet ditt er også politikk

Offentlige tjenester som skole og helse er gjengangere i politiske debatter. Men et tema som sjelden når opp i partilederdebattene, er de viktige vann- og avløpstjenestene.

Det globale markedet skriker etter vannkompetanse og vannteknologi. En norsk vannsatsing kan skape en ny, viktig eksportnæring.

Rent vann i springen og rent vann i naturen er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere og for at blant annet skoler og helseinstitusjoner kan holde åpent. Derfor er også vannpolitikk viktig.

Det er i hovedsak kommunene og kommunalt eide selskaper som sørger for vann- og avløpstjenestene. Ikke bare sørger de for å levere innbyggere, næringsliv, skoler og helseinstitusjoner en god tjeneste 24 timer i døgnet året rundt. De jobber også for å kunne levere vann og avløp til nye utbyggingsområder og en voksende befolkning, de jobber for å innfri stadig skjerpede krav til kvalitet og sikkerhet, og de jobber for å komme ajour med vedlikeholdsetterslepet. Uten vann og avløp stopper kommune-Norge, og uten vann og avløp stopper nasjonen Norge. Derfor er vannpolitikk viktig.

En ny rapport fra Norsk Vann viser at det er behov for å investere 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040. Investeringene vil medføre en gjennomsnittlig økning i vann- og avløpsgebyret på fire prosent årlig utover prisvekst. Det er kommunestyrene som vedtar størrelsen på gebyrene, som av ulike årsaker vil variere mye fra kommune til kommune. Men siden hull i nedgravde vannledninger ikke synes like godt som hull i asfalten og flassende maling på skolebygg, er det gjerne et større press for å prioritere mer synlige behov i kommunen. Derfor er vannpolitikk viktig.

Et endret klima er en stor utfordring for vannbransjen. Ekstremnedbør må fremover takles på andre måter enn å frakte det bort i avløpsledninger. Vannet må håndteres lokalt, med løsninger som grønne tak, infiltrasjon i grunnen, fordrøyning i dammer med videre. Det må avklares hvem som har ansvar for de ulike tiltakene og hvordan disse tiltakene skal finansieres. Det haster at statlige myndigheter utvikler et mer «klimatilpasset» regelverk, slik at kommunene får egnede rammebetingelser for den viktige jobben som må gjøres i lokalsamfunnene. Derfor er vannpolitikk viktig.

I sum er det 40 lover som på ulikt vis regulerer produksjonen av vann- og avløpstjenestene i Norge. Utfordringene med regelverket er ikke antallet lover og forskrifter, men at det står hele elleve departementer bak reguleringen. Ingen av de elleve har en helhetlig kunnskap om sektoren, og ingen har et ansvar for å sikre at den statlige reguleringen er hensiktsmessig, samordnet og effektiv. Vi trenger en «vann-minister», det vil si at ett departement og én statsråd har et overordnet koordineringsansvar for den statlige forvaltningen på et sentralt samfunnsområde. Derfor er vannpolitikk viktig.

Det store investeringsbehovet i vann og avløp gir spennende muligheter. Det er behov for flere kloke hoder og dyktige hender for å gjøre jobben, så vi må både utdanne flere og også omskolere fra andre bransjer som olje. Det er behov for mer bærekraftige og kostnadseffektive løsninger, så vi må satse på forskning og utvikling av ny teknologi.

I verden rundt oss er det enda større utfordringer på vannområdet enn i Norge, og det globale markedet skriker etter vannkompetanse og vannteknologi. En norsk vannsatsing kan skape en ny, viktig eksportnæring. Derfor er vannpolitikk viktig. Godt valg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer