Ny vekst ,- ikke gammel næringsstruktur vil utløse ny inntekt til kommunene!

Sør- og Vestlandet har blitt spesielt hardt rammet p.g.a. reduksjon i investering og innsparinger i oljeindustrien. På toppen av det hele har vi fått en stor utfordring ved at store befolkningsgrupper har blitt drevet på flukt fra sine hjem i Midt-Østen. 

Regjeringen må berømmes for dens tydelige lederskap, innsats og de mottiltak som er satt i verk for å stabilisere og opprettholde trygghet i vår felles hverdag.

Innenfor disse rammene skal vi også drive nasjonen videre. Her er privat eierskap noe som har vært og forhåpentligvis vil være normalen. Vi må legge enda bedre til rette for at private eiere vil og kan investere i utvikling av norske arbeidsplasser. Politikken må stimulere til styrket og spredt norsk eierskap. Statens viktigste rolle er å utforme lover og regler samt gi incentiver som gir riktig retning på utviklingen i bl.a. privat næringsliv.

Skatt på den enkeltes lønnsinntekt og bedriftene er en meget sentral faktor for å stimulere til og gi evne til å skape nye arbeidsplasser i distriktene.

Skattepolitikken er viktig for mange forhold:

• Det skal lønne seg å være i arbeid og skape nye arbeidsplasser

• Skattelettelser, spesielt i distriktene er ekstra viktig da næringsgrunnlaget ofte er smalere og mer utsatt enn i de store byene.

• Lokalt eide bedrifter er den viktigste bidragsyteren til et verdiskapende og attraktivt lokalsamfunn.

• Redusert arveavgift og selskaps- og formuesskatt legger grunnlag for mer lokalt norsk eierskap.

Høyre har lagt opp til at kommunene skal beholde en andel av selskapsskatten selv. Dette gir incentiver for å legge til rette for næringsutvikling i egen kommune.

Norge skal leve av overskudd, ikke tilskudd.

Å legge til rette for flere lønnsomme arbeidsplasser er den beste investeringen vi kan gjøre for å få livskraftige lokalsamfunn:

• Sørg for likebehandling av de som ønsker å etablere seg og de som allerede er en del av næringslivet lokalt.

• Legg til rette med gode og tidsmessige næringsarealer.

• Vær fleksible og bruk forskrifter og regler slik at de er til fordel for enkeltmenneske og næringsliv. Det er omdømmebygging i praksis!

• La oss bygge en kultur som kjennetegnes av ”vi vil og vi får det til”!

Regjeringen har lagt til rette for at vi nettopp skal «få det til» gjennom:

• At ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift utvides til å gjelde 31 kommuner. Det avhjelper de økte kostnadene bedrifter i distriktene ofte har.

• Reduksjon i formuesskatten gir mindre bedrifter i distriktene mulighet til å trygge arbeidsplasser og skape flere. Det er spesielt viktig i disse tider hvor mange bransjer sliter.

• Ny modell for selskapsskatt legger til rette for at lokalsamfunnet kan beholde en større del av verdiskapingen som skjer i egen kommune. Vekst i lønnssummen i private foretak over en periode på fire år vil være utløsende for å få en andel av den nye selskapsskatten.

Ny vekst ,- ikke gammel næringsstruktur vil utløse ny inntekt til kommunene!

Næringsrettet forskning
For å sikre det langsiktige perspektiv er næringsrettet forskning og innovasjon styrket med 2,5 milliarder! Inkludert i dette beløpet ligger realisert skattefradrag for ”Skattefunnordningen”.

Det gir mer forskning og utvikling i næringslivet og et grunnlag for nye produkter og tjenester som igjen gir ny verdiskaping og vekst.

Regjeringen har sammen med Venstre og KrF i 2016 satt av 100 millioner til en såkalt pre-såkorn ordning. Dette er en del av et gründerprogram som skal bidra til å lette tilgang på oppstartspenger til våre skapende medborgere.

Dette er verdiskapende politikk. Den virker positivt for distriktene. Summen vil bidra med vekst til Norge. Vekst danner grunnlag for mer til fordeling og velferd!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge. Sandberg har muligens misforstått dette siden har prediker et syn som ikke representerer flertallets- men mindretallet syn.

0
252

Aslak Ante Sara og alle de andre i Fálá reinbeitedistrikt gjør oss veldig stolte over både samisk kultur, landsdelen og naturen vår.

9
1,297