psykiatri

Denne overskrifta er tittelen på mi hovedfagsoppgave i sykepleievitenskap som jeg skrev for 10 år siden. Jeg stilte da erfarne sykepleiere spørsmål om hva som kan være best mulig skjerming for pasienter i psykotisk krise.

3
387

I løpet av besynderlig kort tid har det foregått et paradigmeskift innenfor det som kan kalles for psykisk helsearbeid. Siste mote er nå recovery. Etter å ha gjennomgått en del relevant forskningslitteratur om dette begrepet så er jeg i stuss.

0
0

Marius Storvik, UiT-forskeren, har gjennom NRK belyst betydelig bruk av ulovlig skjerming, og av tvang i psykiatrien. Vi spør: Når skal pasientene egentlig få god nok rettssikkerhet?

1
76

Men av tvang overfor psykisk syke mennesker skal være aller siste utvei, skriver helseminister Bent Høie

0
26

Tvangsinnleggelser kan føre til traumer som i verste fall kan føre til utvikling av nye psykiske lidelser.

1
99

Som pårørende til en alvorlig psykisk syk, vil jeg påstå at en eventuell lovendring heller burde gi hjelpeapparatet større fullmakter - ikke omvendt.

17
2,715

Med Medikamentfri behandlingsenhet for regionen Nordland, Troms og Finnmark på plass vil vi nok se at mange dører åpnes. Hvorfor det? Jo, fordi vi nå vil ta tak i selve grunnlaget for god psykiatrisk behandling.

0
38

Psykiatrisk sykepleier Britt Brox har opplevd det meste. Hun mener hverdagen på UNN Åsgård er mer nyansert enn det Sivilombudsmannens “reprimande” kan gi inntrykk av.

0
388

Per Jørgen Langø Kristiansen hevder i sin kronikk «Miljøterapi er helsevesenets største bløff», at alle landets sengeposter innen psykisk helsevern driver med noe som overhode ikke virker, og at alt dette vil endre seg om man kaller innholdet i disse sengepostene for omsorg.

2
71

Å gå til angrep på miljøterapeuten er ikke et konstruktivt bidrag for en bedre praksis i psykisk helsearbeid, skriver Ole Greger Lillevik.

5
33

I lys av Sivilombudsmannens foreløpige rapport om forholdene ved UNN Åsgård er det grunn til å kontemplere over nettopp miljøet i det psykiske helsevern generelt.

7
1,535

I etterkant av rapporten fra Sivilombudsmannens tilsynsenhet så er det svært beklagelig å observere at det ble avdekt flere kritikkverdige forhold under behandlingen av psykisk syke ved psykiatrisk avdeling ved UNN.

0
792

Skal vi tro det vi leser, eksisterer det en ukultur ved akuttpsykiatriske poster som ikke er et behandlende sykehus verdig.

0
45