Annonse
Skansen skal være aktuell for etablering av et senter for samisk språk og kultur i Tromsø. Foto: Wikipedia / Anjana Subasinghe

500 samiske stedsnavn og Skansen som "samisk senter" i Tromsø?

Sametinget tar inngåtte avtaler på alvor og hviler ikke på sine laurbær.

På Sametingets hjemmeside fant jeg en kunngjøring om at det 1. desember skal være et møte mellom politisk ledelse i Tromsø kommune og Sametingsrådet (NSR). På sakslisten er oppført Samisk språkutvalgs NOU «Hjertespråket» med forslag til nye tiltak for utbygging av samisk språk i undervisning og forvaltning, Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune, Skansen som Samisk Senter i Tromsø og Gaisi Språksenter, i klart språk, - stedsnavn på samisk og samiske skilt. 

Sametinget tar inngåtte avtaler på alvor og hviler ikke på sine laurbær. Det følger nu opp bestemmelsene i samarbeidsavtalen om at «Gáisi giellaguovddás er en aktiv part innen opplæring i samisk språk og kultur til befolkningen. Partene ser behovet for språksenterets tilstedeværelse også i Tromsø by … og …  vil bidra til å utvikle språksenteret».  Likeledes bestemmelsene om «etablering  av en permanent samisk møteplass i Tromsø by» som skal «synliggjøre og bidra til en fortsatt og utvidet bruk og utvikling av samisk kultur og samfunn».  Og som nevnt  “bruk av samiske stedsnavn …».   

Sametinget tolker og tøyer grenser. Sånn er det bare. Det har alltid vært sånn. Et eksempel i så henseende er Sametingets brev av 21. mai 2014 til Tromsø kommune. Under henvisning til samarbeidsavtalen skriver Sametinget:  ”Sametinget mener at det foreliggende utkastet til planprogram ikke gjenspeiler intensjonene i samarbeidsavtalen …”. I det 7-sider lange brevet som er undertegnet av to saksbehandlere på Sametinget, fremmes flere tilføyelser av politisk karakter til planprogrammet og ber om at kommunen utreder at  “Tromsø skal  ha som målsetting å utvikle en tydelig samisk orientert by  gjennom avtaler med Sametinget”

Gjennom i alt 15 tilføyelser til planprogrammet forklarer saksbehandlerne i brevet hvilke politiske tiltak kommunen må treffe for å oppfylle Sametingets målsetting med Tromsø. Dette skjer under henvisning til forpliktelsene i og intensjonene med samarbeidsavtalen!   I brevet blir kommunen minnet om ”Sametinget har ansvar for å veilede kommuner, fylkeskommuner og andre i planleggingen etter Plan- og bygningsloven når det berører saker av betydning for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv”, og ”anmoder Tromsø kommune om å ta hjelp i Sametingets planveileder i arbeidet med kommuneplanen”. Det opplyses at ”planveilederen kan lastes ned fra Sametingets nettsider..”. 

Av samarbeidsavtalen fremgår det at “Administrasjonen innen de ulike fagfelt forutsettes å ha løpende samarbeide om oppfølging av avtalen og avvikler møter ved behov». Hvordan møtet er forberedt og hvem som har vært involvert i planleggingen av møtet, kjenner jeg ikke til. Det som imidlertid er kjent gjennom pressen er arbeidet i Tromsø kommune med samiske stedsnavn og samisk skilting.  «De samiske stedsnavnene i Tromsø er likeverdige de norske”, hevder daglig leder ved Gáisi språksenter Karin Mannela og hennes språkmedarbeider Katarzyna Dominczak i samtale med iTromsø 24. mars 2017. «Vi har masse samiske stedsnavn”, sier kulturvernrådgiver i Tromsø kommune, Gro Agnethe Stokke til iTromsø. « … cirka 500 navn på fastlandssiden ligger på vent», opplyser  tidligere sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR) i et leserinnlegg i Nordnorsk debatt 19. februar 2015.  

Samarbeidsavtalen er ensidig ved at forpliktelsene påhviler Tromsø kommune. Avtalen gir makt til Sametinget som kan stille krav uten ansvar. Dette bærer helt galt av sted. Avtalen har imidlertid bestemmelser som gjør det mulig å komme ut av det uføre som kommunen er havnet i. «Partene vil jobbe aktivt for å fremme likeverd og forhindre negativ diskriminering» står det i avtalen. Dette kan tas på alvor ved å ty til artikkel 16 i avtalen som fastslår at “Endringer i denne avtalen ”Avtale om samarbeid mellom Sametinget i Norge og Tromsø kommune” kan bare foretas av partene i fellesskap». Dessuten fastslår avtalen at: “Hver av partene kan si opp avtalen med minst 6 måneders varsel».

https://www.sametinget.no/Arrangementer/Moete-med-politisk-ledelse-i-Tromsoe-og-Gaisi-spraaksenter

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse