Annonse
Det har vært lagt opp til en demokratisk prosess som har invitert til involvering både av hovedtillitsvalgte og representanter fra skolene. Dermed synes jeg det er underlig at leder i Utdanningsforbundet Tromsø, som har sittet i arbeidsgruppa og kjenner til hele prosessen, ikke mener at det har vært en demokratisk arbeidsprosess, skriver seksjonsleder Geir Olsen (bildet) i Tromsø kommune. Foto: Tromsø kommune

Ny tildelingsmodell for skolene - en demokratisk prosess

Svar på innlegget i Nordlys den 11.3.19 «Foreldre har grunn til å føle en bekymring», fra leder i Utdanningsfondet Rune Bakkejord:

Leder av Utdanningsforbundet, Rune Bakkejord, viser i sitt innlegg i avisa Nordlys 11. mars til artikkel i avisa Nordlys datert 5. mars 2019 vedrørende endring av ressurstildelingsmodellen til skolene i Tromsø.

Lederen av Utdanningsforbundet trekker fram at det er flere utfordringer i arbeidet med ny tildelingsmodell, både prosessuelt og demokratisk. I tillegg understreker Bakkejord at den nye modellen er en blåkopi av Oslo-skolen, og trekker linjer til det som har skjedd der etter at utdanningsdirektør Astrid Søgnen måtte forlate sin jobb etter en påstått fryktkultur som hadde innskrenket ytringsfriheten til de ansatte. Innlegget avsluttes med at Bakkejord mener at foreldre i Tromsø har all grunn til å være bekymret for hvilke konsekvenser endringene i budsjettmodellen vil få for elevene.

Som seksjonsleder for seksjon skole, og den som har ledet arbeidet med ny ressurstildelingsmodell, ønsker jeg å kommentere en del av det som er framstilt i innlegget. 

Høsten 2017 satte avdelingsdirektøren ned ei arbeidsgruppe som skulle se på dagens tildelingsmodell. Arbeidsgruppa har bestått av seksjonsleder for skole, leder av Utdanningsforbundet, representant fra Skolelederforbundet, to rektorer, en fagleder og en skolefaglig rådgiver. Bakgrunnen for revideringen av dagens ressurstildelingsmodell var et felles ønske fra skoleledere og skoleeier om å få en enklere, mer transparent og mer forutsigbar modell. I tillegg var det et ønske om en modell som var hensiktsmessig i forhold til å organisere skolenes økonomi opp imot dagens behov for en effektiv og forutsigbar organisasjon.

I oppstarten av arbeidet ble det utarbeidet prinsipper som den nye tildelingsmodellen skulle svare opp til. Arbeidsgruppa har vært omforent om prinsippene. Følgende prinsipper ble lagt til grunn:

- Ressursene skal fordeles etter objektive kriterier

- Modellens skal for forutsigbart for skolene gjennom budsjettåret

- Kriteriene må være transparent for skolene

- Modellen må være enkelt å administrere

I arbeidet med ny tildelingsmodell har det vært gjennomført flere møter i arbeidsgruppa, modellen har vært ute på høring hos skolene og det har vært gjennomført dialogmøte med skolelederne. Vi er nå inne i siste fase i dette arbeidet der vi kvalitetssikrer tallene og konsekvensutreder. Etter høringene og innspill fra representanter i arbeidsgruppa, har modellen blitt utviklet og justert underveis i prosessen. Det skal også gjennomføres drøftinger med hovedtillitsvalgte før modellen tas i bruk fra 1.8.19. Arbeidsprosessen har vært tydelig skissert fra starten av gjennom en milepælsplan som arbeidsgruppa har godkjent.

Det har vært lagt opp til en demokratisk prosess som har invitert til involvering både av hovedtillitsvalgte og representanter fra skolene. Dermed synes jeg det er underlig at leder i Utdanningsforbundet Tromsø, som har sittet i arbeidsgruppa og kjenner til hele prosessen, ikke mener at det har vært en demokratisk arbeidsprosess. Bakkejord velger heller å trekke linjer til debatten om fryktkulturen i Oslo-skolen til prosessen i vårt arbeid. Nå er jeg usikker hvor sammenligningen starer og slutter da dette ikke kommer tydelig fram i innlegget. Uansett så er det alvorlig at en leder velger å gjøre denne sammenligningen sett opp imot en påstått fryktkultur uten å trekke fram hva det innebærer i dette tilfellet.

Våre møter i arbeidsgruppa har vært lagt opp til at representantene har fått kommet med innspill, vurdert ulike modeller og fått være med å prioritere hvilke innspill fra høringene som skulle få være med i den nye tildelingsmodellen. Som leder av arbeidsgruppa har jeg opplevd møtene som konstruktive, og det har vært en god dialog mellom medlemmene. Derfor stiller jeg meg spørrende til den sammenligningen Bakkejord trekker fram i sitt innlegg. Gruppa har vært enige i de aller fleste valgene som har blitt gjort underveis. I en arbeidsprosess vil man også være uenig om enkelte deler, og alle innspill kan ikke tas til etterretning. Samtidig så er uenighet konstruktivt og ikke farlig. Det skaper utvikling og er ikke det samme som fravær av en demokratisk prosess.

Bakkejord trekker i sitt innlegg fram at den nye tildelingsmodellen er en blå-kopi av modellen til Oslo kommune. I vårt arbeid med ny ressursmodell, har vi innhentet opplysninger om ressursmodellene fra en rekke ASSS-kommuner (aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner (samarbeid mellom Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim, Tromsø)). Vår modell slik den framstår pr i dag er en Tromsø-modell, ikke en blåkopi av Oslo eller andre kommuner. Vi kan se elementer i vår modell fra våre samarbeidende kommuner.

Bakkejord er bekymret for at den nye modellen vil skape forskjeller mellom skolene.  Vi har forskjeller mellom skolene i dag. De forskjellene som har utviklet seg over år med dagens tildelingsmodell, er det vi har ønsket å analysere og gjøre noe med i revideringen av ny tildelingsmodell. Spørsmålet er heller på hvilket grunnlag dagens eller morgendagens forskjeller baserer seg på. Det skal helt klart være forskjeller mellom skolene - fordi skolene er forskjellige.

Jeg ønsker å presisere at det er våre politikere som vedtar budsjettrammene gjennom en politisk prosess der de har definert, prioritert og gjort en fordeling. Administrasjonssjefen gis fullmakter til å fordele driftsbudsjettet til enheter og tjenester. Gjennom våre tildelte rammer fordeler vi ut budsjett til skolene. Det er våre rektorer som skal forvalte de ressursene de får tildelt til sine skoler. Dette er noe de har gjort på en forbilledlig måte de siste årene. Som seksjonsleder for skole har jeg stor tillitt til våre ledere i Tromsøskolen.  Det er de som er fagfolket og vet hvor skoen trykker. Derfor er det helt naturlig at en tildelingsmodell skal utvikles i samarbeid med de som jobber i praksisfeltet og kjenner til detaljene og utfordringene i hverdagen. Jeg er trygg på at vår nye modell vil gi våre rektorer en mer forutsigbarhet i å lede sine skoler enn den gamle modellen la opp til. Det vil nok helt sikkert være svakheter i den nye modellen også.  Det er en utopi å tru at alle behov kan ivaretas gjennom en budsjetttildelingsmodell. Vår nye tildelingsmodell, når den har fått virket en stund, vil bli evaluert i samarbeid med våre rektorer og arbeidstakerorganisasjonene.

Bakkejord mener foresatte bør være bekymret. Det er våre foresatte som skal vurdere elevens læringsmiljø sammen med elevene ut ifra det tilbudet som gis på den enkelte skole, ikke ut ifra en tildelingsmodell. Deres rettigheter reguleres i opplæringsloven § 9-A der alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring

Det er ikke nødvendig å forhåndsvarsle en bekymring på vegne av foresatte slik Utdanningsforbundet legger opp til. Vi skal fortsette og levere et godt opplæringstilbud til våre elever i Tromsøskolen innenfor de rammene våre politikere vedtar for vår sektor. Selv om tildelingsmodellen ikke skal behandles politisk, så har det vært en demokratisk prosess.

Avslutningsvis vil jeg trekke fram at jeg er stolt av Tromsøskolene. Våre ledere og øvrige ansatte i skolen gjør hver dag en kjempegod jobb for å utvikle og skape et godt læringsmiljø for våre elever. Vi leverer en god kvalitet på dette området. Det viser også våre resultater, og vi skal fortsette og tilby en god kvalitet i Tromsøskolen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse