Annonse
Vannvåg bosenter er en samling med aldersboliger, og ikke et sykehjem, presiserer ordfører Mona Pedersen. Foto: Karlsøy kommune

Aldersboliger og tjenestetilbud i Karlsøy kommune

Det er ingen som har sagt at søsken skal skilles, den overskriften får Nordlys selv stå for.

Vannvåg bosenter er en samling med aldersboliger, og ikke et sykehjem. Omsorgsboliger bygd med statlige tilskudd skal være tilrettelagt for heldøgns omsorg og ha tilgang på nattevakt. Ved aldersboliger er ikke dette et krav, og det pleide ikke å være det på den tid Bosenteret var bygd.

I utgangspunktet så skal de som bor på bosenteret være såpass funksjonsfriske at de ikke skal ha behov for hjelp på natten. På de 19 omsorgsboligene på Hansnes er det heller ikke fast nattevakt. På sykehjemmet har de tre nattevakter på 60 beboere, og de har en runde innom boligene på natta for å se at det ikke har skjedd noe uforutsatt, så fremt de har anledning til det. 

En permanent ordning med nattjeneste har aldri vært vedtatt innført. Ved Bosenteret begynte det med midlertidige nattevaktordninger i en tid da det var færre sykehjemsplasser og noen svært syke pasienter måtte gis midlertidig tilbud om nattevakt ved Bosenteret fordi det ikke var plass på sykehjemmet. Så har dette etter hvert glidd over til en fast praksis, men det er ikke vedtatt eller forankret i styringsdokumenter for helse- og omsorgsetaten.

Karlsøy har en årlig økning i antall brukere i åpen omsorg som tilsier at vi egentlig skulle ha økt med en stilling hvert år. Det er heller ingen uenighet om at det burde være et tjenestetilbud på natt i åpen omsorg, som også kunne betjene alders- og omsorgsboliger. Det har det hittil ikke vært midler til, og når Karlsøy må redusere driftsbudsjettet sitt med 7 millioner, da blir det vanskelig å finne midler til nattevaktstillinger ved Vannvåg bosenter. Alternativet vil være å kutte i andre deler av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsetaten, noe vi ikke har sett mulighet til. 

Skulle noen beboere i omsorgsbolig ha behov for varig bistand/hjelp på natten så er det sykehjemmet med sitt heldøgnstilbud som er løsningen. Skulle det ikke være plass, så vil det midlertidig bli satt inn nattevakt, uavhengig av hvor omsorgsboligene er. 

De som bor på omsorgsbolig har trygghetsalarm de kan bruke hvis det skulle oppstå en situasjon hvor de har behov for bistand. Denne alarmen kan betjenes av familie eller naboer noe som er vanlig i mange sammenlignbare kommuner. Det er ikke nødvendigvis slik at man har behov for en sykepleier på natten, men at det kommer noen til som kan bistå hvis det er behov.

Det er forståelig at man opplever at denne endringen gjør at de som bor der føler seg utrygge, og at bortfall av nattevaktene oppleves som en forringelse av et tilbud. Som politiker i Karlsøy opplever jeg at vi alt i alt har et godt tilbud til våre brukere av pleie- og omsorgstjenester, og vi har utfordringer som vi bruker mye tid på å løse.

Etter samhandlingsreformen så overføres det jevnt nye oppgaver til kommunene, uten at det følger penger med. Brukergruppen har mer kompliserte sykdommer og har større behov for et sammensatt tilbud enn tidligere. Dette gjør at det er vanskelig å skulle finne inndekning på 1,2 millioner et annet sted i den sektoren, når man vet at man i forhold til brukergruppen skulle ha økt antall årsverk.

I budsjettprosessen i 2018 var det mye fokus på å opprettholde et barnehagetilbud både på Reinøya og på Vannøya, dette slik at de som både bor og jobber der skal kunne fortsette med det. Uten et barnehagetilbud så er det vanskelig for bedrifter å rekruttere unge til arbeid.

Når det ellers diskuteres hva midlene fra Havbruksfondet brukes til, så er det viktig å påpeke at dette er engangspenger. Engangspenger brukes man ikke i driften, da man ikke har de samme midlene tilgjengelig neste år. Inntektene har i denne omgang blitt brukt til et kvotefond for blant annet å rekruttere ungdom til fiske, vi har også satt av noen millioner til fiberutbygging, noe som for både private og næringsliv er veldig viktig for å kunne både bo og drifte i distriktet. Vi har satt av penger i fond for å ta ned eiendomsskatten i kommunen ned mot 5 promille, slik at vi ikke lenger er den dyreste kommunen i landet på det området. Dette skaper bolyst, mener kommunestyret.

Vi har også satt av betydelige beløp for å vedlike vår kommunale boligmasse, herunder barnehager, skoler, Vannvåg bosenter og kommunale boliger. Her er det et betydelig etterslep. 

Mye penger skal også brukes til å investere i boligfelt og industriområder, for på den måten å skape vekst i Karlsøy. Vi skal bruke penger på å jobbe videre med strategisk næringsplan, samt at det er satt av midler i et bolystfond som lokale lag og foreninger kan søke på. 

Dette brukes havbruksfondet til, investeringer og utvikling, og tiltak for å skape vekst. Tiltak som er viktig hvis vi fortsatt skal kunne består som egen kommune.

Det hjelper nok ikke så mye på trygghetsfølelsen til de 9 beboerne på bosenteret i Vannvåg, det forstå til og med jeg. 

Så er det slik at skulle noen av de ha behov for et heldøgns tjenestetilbud, så vil de få det. Men ikke i en aldersbolig eller omsorgsbolig i Vannvåg eller på Hansnes, men på et sykehjem hvor tjenestetilbudet er lagt til rette for det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse