Annonse
Algeoppblomstringen er tragisk for de selskapene som er involvert. Men vi har en større taper i havbruket. Det er en mengde deprimert og stresset oppdrettslaks, skriver tre representanter for Rødt i Narvik. Illustrasjonsfoto: Lofotposten

Algedød og kompensasjon

Våren har kommet og i år har algene inntatt fjordene. Vi ser forhold i fjorder og et hav som er enormt påvirket av en næring som ikke vil omstille  ifra en destruktiv driftsform til en mer fremtidsrettet og moderne driftsform. I våre nærområder i Nordland og Sør-Troms har foreløpig 11.600 tonn oppdrettslaks dødd som følge av algeoppblomstring.

Robert Eriksson, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Sjømatbedriftene, sammenlikner algesituasjonen med tørkesommeren i landbruket i fjor. Regjeringen er bedt om å opprette en erstatningsordning for de algerammede oppdretterne. Han tar til orde for at erstatningen til bøndene i det såkalte tørkeoppgjøret har en klar parallell til den situasjonen algerammede oppdrettere nå opplever i Nordland og  i Troms. Dette er med respekt å melde, å dra en sammenlikning vel langt . 

I dag er fiskeoppdrett den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter langs kysten. Økt produksjon av oppdrettsfisk gjør at utslippene er økende. Overordnede sentrale ambisjoner er å øke produksjonen ytterligere. Fiskeoppdrett er den klart største kilden til menneskeskapt tilførsel av fosfor til våre kystområder og er en stor kilde til utslipp av nitrogen.

På 80- og 90-tallet ble det laget forskrifter for å redusere avrenning av næringssalter fra jordbruket. Det ble tatt i bruk tilskudd og billige lån for å fremme et jordbruk med mindre avrenning av næringssalter. De gikk målrettet til verks for å redusere utslipp av næringssalter. Ingen sauebonde kan vise til en omsetning i hundremillionersklassen. -Bønder får stadig nye krav.

Kravet om erstatning, hvor det dras paralleller mellom tørkesommeren og algeoppblomstring gjør det like naturlig å dra fram parallellene næringssalter og algeoppblomstring. Næringen må innstilles til å gjennomføre nye miljøkrav i likhet med landbruket, slik alle andre seriøse næringer må.

Markedsøkonomien slår i hel fiskevelferd.

Oppdrettsfisk har blitt kvalt i merdene. Verdien av disse er ifølge Fiskeridirektoratet på over 720 millioner kroner. Vi ser næringsaktører i media der det fremstilles nær sagt som om det ikke er husdyrhold som bedrives. Er ikke fisk også dyr?

Det fremstilles sårbare næringsaktører i en uforutsett situasjon. Vi vet at tilsvarende oppblomstring av alger har skjedd før. Ifølge analytikere vil de tapte salgsinntektene trolig være langt høyere enn 720 millioner kroner.

Algeoppblomstringen er tragisk for de selskapene som er involvert. Men vi har en større taper i havbruket. Det er en mengde deprimert og stresset oppdrettslaks. Taperne vokser dårlig, blir forkrøplet og dør som regel av seg selv innen et par måneder, eller ved at oppdretterne fjerner taperfisken fra karene. Under autentiske forhold ble det i en studie publisert i Royal Society Open Science gjort funn som viser at taperfiskene hadde kronisk forhøyede nivåer av stresshormonene kortisol og serotonin i hjernen. Taperfiskene er en av fire fisk i konvensjonell drift under dagens havbruksregime. Hadde tilsvarende funn blitt gjort ved en hvilket som helst annet husdyrhold, ville driften blitt stengt umiddelbart.

Hos Akvadesign i Brønnøysund tas prøver av sjøen på ulike dyp, for å  øke kunnskap om og for å ta kontroll over innløpsvannet til Akvadesigns lukkede sjøbaserte systemer.

Det stilles i dag ingen krav om oppsamling eller rensing av utslipp fra oppdrettsanlegg til sjø. Hvis havbruksnæringen får noen kompensasjon, bør det komme i form av krav som fører til lukkede systemer og en bedre dyrevelferd. Det vil vi alle, både folk, fisk og miljø tjene på i lengden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse