Annonse
NULLPUNKTET: Det er 40 år siden demonstrantenes leir i Stilla ble ryddet av 600 politifolk og omkring 800 aksjonister ble arrestert. Foto: Nordlys /arkiv

Altasaken, Bjartmar Gjerde - og Oddmund Enoksen

Brødtekstbilder: 
Daværende olje- og energiminister Bjartmar Gjerdes versjon til Stortinget om Alta-utbyggingens konsekvenser for reindriften: «Reguleringen (…) vil medføre et beitetap vår og høst for 21 rein. Det er det hele».
Artikkelforfatter Ivar Bjørklund og forsker-kollega Terje Brantenberg leverte i 1980 en partsoppnevnt utredning til skjønnsretten om "hvordan samisk reindrift er sammensatt og hvilken rolle den spiller for samisk kultur". Året etter kom denne boka på Universitetsforlaget.
Rettsutviklingen etter Altasaken har ikke bare åpnet for en mer nyansert forståelse av reindriftens karakter, den har også bundet seg til en rekke folkerettslige begrensninger – som alle er kommet i kjølvannet av Altasaken.

I sin kontinuerlige revisjon av norsk historie, er Oddmund Enoksen denne gangen kommet til Alta-Kautokeino-utbyggingen. Han hevder at «Høyesterett hadde fullstendig rett i si vurdering» og at «demonstrantene, de sultestreikende samene og heile heiagjengen deres tok feil. Det var daværende olje- og energiminister Bjartmar Gjerde som hadde rett». Bruken av Bjartmar Gjerde som sannhetsvitne i reindrift og folkerett er en risikabel øvelse. Her er Gjerdes versjon til Stortinget ang. utbyggingens konsekvenser for reindriften: «Reguleringen (…) vil medføre et beitetap vår og høst for 21 rein. Det er det hele». Den folkerettslige konklusjonen ble av statssekretær Eskild Jensen formulert slik: «Det er ingen sammenheng mellom samenes interesser og en utbygging» (NRK Dagsnytt 14.01.1980)

Tyve år etter ble Ot.prp. nr. 53 (2002-2003) lagt frem for Stortinget. Her kom en ny erkjennelse til syne:

«Samepolitikken fikk en ny dimensjon i kjølvannet av Alta-saken som preget rettsutviklingen i tiden som fulgte. Fra da av gjaldt det å finne ut hvilken plass samene som gruppe skulle ha i statens offentlige liv, og hvilke særlige rettsforhold som knyttet seg til samisk kultur og virksomhet i deres tradisjonelle områder.»

Stortinget, rettsvesenet og det offisielle Norge (med unntak av Enoksen) hadde altså i løpet av et par tiår innsett at Norge hadde et særlig ansvar ovenfor «samene som gruppe» – et ansvar som man tidligere fullstendig hadde oversett.

Høyesterettsdommen som Enoksen lar seg begeistre av, ville neppe kunnet bli skrevet i dag. Her la man til grunn at tapet for reindriften dreide seg om  fórverdien i vegtraseen inn til anlegget. I dag vet både Høyesterett og de fleste involverte parter at dette er en fullstendig uholdbar måte å vurdere skadevirkninger på. Rettsutviklingen etter Altasaken har ikke bare åpnet for en mer nyansert forståelse av reindriftens karakter, den har også bundet seg til en rekke folkerettslige begrensninger – som alle er kommet i kjølvannet av Altasaken.

Terje Brantenberg og undertegnede leverte i 1980 en partsoppnevnt utredning til skjønnsretten og tilhører tydeligvis Enoksens omtalte «heiagjeng». Den har falt han tungt for brystet og avskrives som «dommedagsprofetier». Utredningen var – som det står i forordet – «ikke et forsøk på å hevde at den samiske kultur bryter sammen ved en eventuell utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget. Den er derimot et forsøk på å vise en norsk skjønnsrett og nordmenn forøvrig hvordan samisk reindrift er sammensatt og hvilken rolle den spiller for samisk kultur.» Formålet var å vise at inngrepet ville ha betydning langt utover de 21 rein som Stortinget fikk servert og at disse konsekvensene ikke kom til syne så lenge skadevirkningene ble forstått som tapte forenheter pr. kvadratmeter anleggsvei.

Så får vi heller leve med Enoksens ufeilbarlige tro på en snart 40 år gammel Høyesterettsdom og hans applaus for vindkraftutbygging og gruvedrift i de gjenværende reindriftsområder.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse