Annonse

Ánde Somby kan ikke påvise en eneste feil

I et innlegg i «Nordnorsk debatt» den 21.5.19 ber vi førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiT, Ande Somby, om å påvise, på en konkret og klargjørende måte, hvorfor vi tar feil. Det vi sikter til er de 8 eksempler vi nevnte på «mangler og uklarheter» i «Prop.116L (2017-2018).  om forslag til lovfestet «konsultasjonsplikt» også for kommuner og fylkeskommuner.

Somby prøver å vri seg unna vår påpekning om at det i proposisjonen ikke er påvist at «samene» (proposisjonen har ikke definert hvem som skal kunne ansees som samer.) har behov for en slik lov for å kunne klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge. Dette gjør han ved å vise til at vi har benyttet ordet «behovsprøving» i vårt innlegg. Forsøket må kunne karakteriseres som noe spesielt. Førsteamanuensis Somby kjenner nemlig godt til at FNs rasediskrimineringskonvensjon forbyr enhver forskjellsbehandling på grunnlag av bl.a. «avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse».  «Disse forholdsregler (behovsrettede tiltak) må ikke i noe tilfelle føre til at ulike eller særlige rettigheter opprettholdes for forskjellige rasegrupper etter at de mål tiltakene tok sikte på, er oppnådd» (art 2 i FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering).

Og vi kan ikke la være å stille følgende spørsmål: Er det virkelig noen som mener at for eksempel de i Tromsø kommune som er innmeldt i Sametingets valgmanntall, har behov for en eksklusiv og lukket kanal inn til saksbehandlerne og beslutningstakerne i kommunen, for å kunne klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen i kommunen? Det er faktisk akkurat dette som er innholdet i lovforslaget. Sametingsrådet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er i alle fall enige om at folkevalgte i kommunene og fylkene ikke er i stand til å ivareta innbyggernes interesser uten først å spørre Sametinget.

Somby viker nok en gang unna virkeligheten, ved at han unnlater å nevne at et enstemmig Storting har sendt proposisjonen tilbake til KMD. Det hører med til historien at det var bare Sametingets plenum som fikk anledning til å komme med en høringsuttalelse (med vetorett) til forslaget til proposisjon før den ble oversendt til Stortinget. Det er mulig at Somby mener at en slik grov- og udemokratisk forskjellsbehandling er en selvfølgelig framgangsmåte i henholdt til den «urfolksretten» som han forholder seg til. Han om det.

Det må også nevnes at på den åpne høringen som Kommunal - og forvaltningskomiteen hadde angående proposisjonen, hvor også EDL deltok, krevde samtlige deltakere – også den samiske avis- og forleggerforeninga Sálas – altså alle unntatt Sametinget, at proposisjonen måtte sendes ut på almen høring. Mange av de som fremmet dette kravet var jurister. Vi regner med at Somby mener at deres utdanningsbakgrunn gjør de meningsberettiget. 

Vi må også bemerke at vi i vårt innlegg den 21.5.19, ikke nevnte spørsmålet om almen høring med et ord.  Årsaken til at Somby tar dette opp, ser vi på som et forsøk på avledning og utenomsnakk. Somby skriver: Lovforslaget om konsultasjonsplikt «var en oppfølging av ett av de tre lovforslagene i samerettsutvalget IIs utredning NOU2007:13 Den nye sameretten. Denne NOUen ble sendt på en regulær høringsrunde og på basis av denne ble proposisjonen utformet». 

Til det er å si at denne høringsrunden skjedde i 2008. Den gjaldt NOU’en og ikke lovproposisjonen om konsultasjonsplikt.  Lovproposisjonen som Regjeringen fremmet 14. september 2018, fikk som nevnt, bare Sametinget anledning til å uttale seg om. Det hører med til det passerte i saken at sametings-rådet/NSR og Norske Reindriftssamers Landsforbund har deltatt aktivt i KMD’s arbeide med lovutkastet.

Vi har heller ikke nevnt Selbudommen med et eneste ord i vårt innlegg. Allikevel skriver Somby at «Som kjent har Høyesterett i plenum (HR-2001-4-B – Rt-2001-769 s. 791) lagt til grunn at samene utvilsomt er et urfolk i ILO konvensjonens forstand.»

Det er en påstand fra Somby som vi er uenig i. Vi skal komme tilbake til dette i et eget innlegg i «Nordlys, Nordnorsk debatt,» hvor vi gir en begrunnelse for vårt syn.

Somby kunne i sitt innlegg «Hellesvik Airlines og Fornorskningsmuseet» ikke påvise en eneste feil i vårt tidligere innlegg på nett og papirutgave i «Nordlys, Nordnorsk debatt» under tittelen «Veiledning i bygging av sametingsmakt og demontering av kommunalt selvstyre»

Påstanden fra Somby om at vi, «amatørene», rører de juridiske spørsmålene «til en salig suppe» må derfor anses som en udokumentert påstand, eller endog som en følelsesladet besvergelse.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse