Annonse
Ande Somby forholder seg ikke til det som skrives; til virkeligheten. Det er mer gøy å angripe noe oppdiktet og på det grunnlaget karakterisere og karikere, skriver Jarl Hellesvik og Karl-Wilhelm Sirkka om dette innlegget.

Ande Somby må nå klargjøre hvor EDL tar feil

Førsteamanuensis Somby gir ikke leserne av Nordnorsk debatt en eneste liten antydning om hvorfor han mener at vi «amatørene» rører de juridiske spørsmålene «til en salig suppe» og/eller hvor vi etter hans mening, har tatt feil.

Den 15. mai 2019 publiserer Nordlys, Nordnorsk debatt et innlegg, undertegnet av førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiT, juristen Ande Somby. Innlegget er i hovedsak et politisk angrep på Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL).  I innlegget vrimler det av merkelige og til dels uforståelige påstander om hva EDL står for, uten en eneste konkret påvisning av hva som er feil i de opplysninger vi har lagt frem.

Ande Somby forholder seg ikke til det som skrives; til virkeligheten. Det er mer gøy å angripe noe oppdiktet og på det grunnlaget karakterisere og karikere. Slik kjenner leserne Somby fra kommentarfeltene på FB-plattformer og innlegg på Nordlys, Nordnorsk debatt. Med en arroganse som grenser til usselhet, får alle som ikke deler hans virkelighetsbilde gjennomgå.

EDL er en partipolitisk uavhengig organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd i Norge. Vårt formål er å få avviklet samepolitiske lover og ordninger som undergraver dette likeverdet, samt å motarbeide planer om å innføre flere slike lover og ordninger. EDL (www.edl.no) arbeider for at innholdet i «FNs konvensjon mot alle former for rasediskriminering», også skal legges til grunn innen samepolitikken.

Det vil føre for langt å kommentere alt det som Somby framfører.  Vi velger imidlertid å kommentere en av de påstandene han kommer med. Somby har rettsvitenskap som sitt fagfelt. Han viser i sin ytring blant annet til et innlegg fra EDL som ble offentliggjort i «Nordnorsk debatt» den 10.5.19, under tittelen «Veiledning i bygging av sametingsmakt og demontering av kommunalt selvstyre».  I dette innlegget påpeker vi i 8 punkter, en rekke mangler og svakheter i «Prop. 116L (2017-2018)».  Somby skriver om dette at «Påstander som kastes ut er av en slik karakter at de juridiske spørsmålene røres til en salig suppe. Det vil føre for langt her å kommentere hver og én av ingrediensene i suppa, men de er listet i innlegget til de to halvglade amatørene

Førsteamanuensis Somby gir ikke leserne av Nordnorsk debatt en eneste liten antydning om hvorfor han mener at vi «amatørene» rører de juridiske spørsmålene «til en salig suppe» og/eller hvor vi etter hans mening, har tatt feil. Ikke med et ord nevner han at en enstemmig Kommunal- og forvaltningskomité har sendt nevnte lovproposisjon tilbake til Regjeringen.

Somby underviser studenter ved UiT i juridisk relaterte emner. Vi må ha lov til å regne med at ledelsen ved Det juridisk fakultetet har kommet til at Somby besitter de pedagogisk evner og den juridiske innsikt som kreves i stillingen.  Vi må derfor regne med at han også er i stand til å formidle til leserne på en konkret og klargjørende måte, hvor vi «amatører» tar feil og «har rørt det til».

Ande Somby: Vi ber deg om å påvise på en konkret og klargjørende måte i Nordlys, Nordnorsk debatt hvorfor vi tar feil og dermed rører det til.

Førsteamanuensis Ande Somby synes å fremme det synet at dersom en ikke er juristutdannet, så er en ikke meningsberettiget om de lovene som finnes og de lovforslag som fremmes i Norge. Han synes å glemme at i Norge er det politikerne som vedtar og opphever lover. I den norske, politiske tradisjonen trenger en altså ikke å ha en akademisk, juridisk utdanning for å være kvalifisert til å ha meninger om lover og lovtekster, eller å være med på å vedta eller oppheve lover. Man legger til grunn at også legfolk er i stand til å forstå hva betydningen av en lovtekst er for noe. Han synes heller ikke å ha forstått at å vedta eller oppheve lover er et politisk spørsmål.

Per Selle er professor ved UiB og UiT. Han har en omfattende faglig produksjon innen det samiske- og samepolitiske feltet. Torvald Falch er seniorrådgiver på Sametinget. I boka «Sametinget. Institusjonalisering av en ny Samepolitikk» som disse to har skrevet i fellesskap, forteller de at samepolitikken «er av de mest rettsliggjorte… politikkfeltene vi har». (s.276). Forklaringen på at de skriver dette, er at hovedtyngden av den delen av samepolitikken, som faktisk undergraver det etniske og demokratiske likeverdet, blir begrunnet med at «Norge er folkerettslig forpliktet….».  

Dette er også forklaringen på at vi i EDL i så stor grad, har argumentert, også rettslig/ juridisk, i vår kritikk av nevnte sider ved den same-/avstamningspolitikken som føres og forfektes. Myndighetene er ikke i stand til å påvise et reelt behov for sin forskjellsbehandling på etnisk og avstammingsrelatert grunnlag. De slipper unna med å henvise til «forpliktelser» som Norge har i henhold til folkeretten. Innen samepolitikken forholder norske myndigheter seg til folkeretten som et barn foran godterihylla. De plukker ut det som passer og ignorerer resten. Dermed ender myndighetene opp med å bryte med en så sentral del av folkeretten som forbudet mot permanent, forskjellsbehandling av mennesker med utgangspunkt i etnisitet og avstamming.

Universitetsrektor Anne Husebekk legger ikke skjul på at det å fronte samene som ”urfolk” og «territoriet til to folk» er viktige oppgaver for UiT. Dessuten, i universitetets kunnskapsmagasin Labyrint skriver Husebekk: «Akademisk frihet er en grunnleggende verdi ved breddeuniversitetene”. Viserektor UiT Sveinung Eikeland følger opp på sin måte og berømmer Sametinget på Nordnorsk debatt 10. juli 2018: «Vi hyllar Sametinget, som tok ein bit av staten primært i nord». Det etterlates således inntrykk av at Ande Somby har UiT-ledelsen, og også ledelsen ved Det juridiske fakultets velsignelse. De lener seg på §5 i Universitets- og høyskoleloven siste setning som gir han i rettslig/juridisk forstand ” rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag ..” som referanse til å bedrive ren diktning om at det finnes en egen samerett etc, samt å skjelle ut de personer, som bl.a. Høyesterettsadvokat Oddmund Enoksen, hvis samepolitiske meninger han ikke liker.

Somby svarer: Hellesvik Airlines og Fornorskningsmuseet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse