Annonse
November 2016: Oberst Odd Arne Andreassen går for å møte Forsvarssjefen før møtet om nedleggelsen av Andøya. Nå må Andøya-saken behandles på nytt, skriver artikkelforfatteren. Foto: Edvin Wiggen Dahl, Forsvaret

Andøya-saken må behandles på nytt

En gjennomgang av retningslinjene viser at å benytteStortingsvedtaket fra 2012 som nullalternativ ikke oppfyller de vilkår som er satt for et nullalternativ. Å benytte fremskutt kampflybasepå Evenes som nullalternativ må dermed anses som et brudd på Finansdepartementets rundskriv R-109/14.

I et innlegg på NND den 20. mai hevder Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at å samle Luftforsvarets virksomhet med F-35 kampfly og maritime overvåkingsfly på Evenes gir den mest effektive driften og beste beskyttelsen for Luftforsvaret. Dette er en påstand han ikke har grunnlag for å hevde.

Lokalisering av kampfly ble utredet av Forsvarsdepartementet i 2011. Denne utredningen ble eksternt kvalitetssikret. Utredningen vurderte drift, styrkeproduksjon, fleksibilitet, sikring og beskyttelse, samt alliert trening og mottak. Utredningen ga ingen konkret anbefaling om valg av lokalisering, men Andøya rangeres høyere enn Evenes på nytte og flyoperativt, og Andøya er den rimeligste løsningen. Disse vurderingene lå til grunn for forsvarssjefens anbefaling i fagmilitært råd i 2011, og vurderingene skulle danne grunnlaget for politisk behandling med valg av lokaliseringsløsning for Forsvarets nye kampfly.

Selv om konseptvalgutredningen (KVU) rangerte Andøya høyere enn Evenes operativt og økonomisk, anbefalte den Arbeiderparti-ledede regjeringen Evenes som fremskutt NATO QRA base når de la frem sin langtidsplan for Forsvarssektoren. Stortinget fulgte regjeringens anbefaling, og vedtok i 2012 Evenes som fremskutt kampflybase. Stortinget vedtok samtidig at Andøya skulle videreføres som overvåkingsbase for maritime patruljefly.

Til tross for Stortingets vedtak ble det ikke etablert fremskutt kampflybase på Evenes. Av stortingsdokumenter fremgår det at årsaken til at oppbyggingen ikke ble igangsatt var at Luftforsvaret anså Evenes som uegnet til formålet.

I 2015 anbefaler forsvarssjefen i fagmilitært råd å samlokalisere fremskutt kampflykapasitet og overvåkingskapasitet på en base for å spare penger. På dette tidspunkt er oppbyggingen av Evenes fortsatt ikke påbegynt, mens Andøya flystasjon er i full drift. Forsvarssjefen anbefalte samtidig å investere i nye maritime patruljefly dersom den økonomiske rammen ble økt.

Når den Høyre-ledede regjeringen i 2016 la frem sin langtidsplan for Forsvarssektoren anbefalte de å legge ned Andøya flystasjon for å samle all aktivitet på Evenes. Til grunn for anbefalingen legger de frem en samfunnsøkonomisk analyse. Formålet med en SØA er å avdekke de reelle samfunnsøkonomiske kostnadene og sammenligne de to alternativene.

I den samfunnsøkonomiske analysen legger de Stortingets vedtak til grunn i nullalternativet. Dette innebærer at i analysen av det beste lokaliseringsalternativet for ny fremskutt kampfly- og overvåkingsbase, så har de forutsatt at det allerede er bygd opp en fremskutt kampflybase på Evenes. Dette skal representere dagens situasjon når de reelle samfunnskostnadene skal avdekkes, og som de to alternativene Andøya og Evenes skal sammenlignes opp mot.

En gjennomgang av retningslinjene viser at å benytteStortingsvedtaket fra 2012 som nullalternativ ikke oppfyller de vilkår som er satt for et nullalternativ. Å benytte fremskutt kampflybasepå Evenes som nullalternativ må dermed anses som et brudd på Finansdepartementets rundskriv R-109/14.

Det sier seg selv at det blir billigere å bygge en fremskutt kampflybase på Evenes når de i analysene har forutsatt at den allerede er bygd. Det sier seg selv at da vil den også tilfredsstille alle krav. Selvfølgelig blir det dyrere å samle alt på en base på Andøya når de i analysene har forutsatt at kampflybasen allerede er bygd på Evenes. Da må de først legge ned kampflybasen på Evenes, for så å bygge den opp igjen på Andøya. Derfor kunne de også, på bakgrunn av analysene, hevde at Andøya ville bli «dobbelt så dyr» som Evenes.

Den samfunnsøkonomiske analysen skulle også vurdere de reelle samfunnskostnadene ved og beste alternativ for lokalisering av den maritime overvåkingskapasiteten. Her la regjeringen til grunn at dagens Orion-fly skulle erstattes med et nytt MPA-system, men analysen kunne ikke vurdere beste lokalisering av ny overvåkingsbase fordi regjeringen fortsatt ikke hadde bestemt hvilket MPA-system som skulle erstatte Orion.

I den samfunnsøkonomiske analysen vurderes derfor nytt MPA-system til å være av så stor operativ verdi, at økt forsvarsevne vil være uavhengig av lokalisering. Evenes vurderes dermed som et like godt alternativ som Andøya, til tross for at Andøya er i full drift som MPA-base.

I den samfunnsøkonomiske analysen legges det også til grunn at nytt MPA-system vil kreve tilpasninger, endringer og nyetableringer. Dagens basestruktur på Andøya er tilpasset Orion. Andøya anses derfor å være et mer kostbart alternativ enn Evenes også for MPA.

Stortinget fulgte regjeringens anbefaling, og vedtok i 2016 å legge ned Andøya for å samle alt på en base på Evenes.

En måned etter at Stortinget vedtok å legge ned Andøya flystasjon la regjeringen frem Prosjekt 2047 for Stortinget, som omhandlet kjøp av nye maritime overvåkingsfly. Tre måneder etterpå har regjeringen signert kontrakt om kjøp av P8. Dokumenter fra behandlingen i utenriks- og forsvarskomiteen viser at flere reagerer på regjeringens fremgangsmåte.

Statsminister Erna Solberg var nylig på Andøya. Da informerte hun om at Andøya flystasjon får en beredskapsfunksjon og skal benyttes til øving og trening. Av revidert nasjonalbudsjett fremgår det at Forsvaret har vurdert Andøya til å ha høy militær verdi, og ifølge Liv Signe Navarsete har hun fått signaler om at det skal bygges ny militær infrastruktur på Andøya.

Disse signalene samsvarer med rykter som tilsier at det allerede pågår oppgradering av tverrvindbanen på Andøya. Behovet for en oppgradert tverrvindbane gjelder vel i første rekke for kampfly, ikke de maritime overvåkingsflyene. Dette tyder på at Andøya får en beredskapsfunksjon og skal benyttes til øving og trening både for kampfly og maritime overvåkingsfly.

Når Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hevder at å samle Luftforsvarets virksomhet med F-35 kampfly og maritime overvåkingsfly på Evenes gir den mest effektive driften og beste beskyttelsen for Luftforsvaret så er dette kun en påstand. Hvilket lokaliseringsalternativ som er det beste ble aldri utredet. Forsvarsministerens påstand er grunnleggende feil.

Forsvarsministeren hevder at Andøya-beslutningen ligger fast. Signaler i saken tyder på at forsvarsministerens påstand er grunnleggende feil.

Forsvarsministeren hevder også at anbefalingen (om Evenes) var basert på fagmilitære råd og i tråd med en utvikling der behovet for å samle Luftforsvarets virksomhet til færre baser med økt beskyttelse var vektlagt. Dokumenter i saken tyder på at forsvarsministerens påstander er grunnleggende feil.

Jeg mener forsvarsministeren har et forklaringsproblem, både når det gjelder utrednings- og beslutningsprosessen. Når Andøya må opprettholdes viser dette at investeringsprosjektet Evenes ikke er tilstrekkelig utredet. Likeledes, når formålet med en utredning er å sikre at Stortinget får all nødvendig informasjon før de fatter en beslutning så tyder dette også på at Stortinget er villedet.

Konklusjonen må da bli at Andøya-saken må behandles på nytt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse