Annonse
Illustrasjonsfoto: Scanpix

Angst og depresjoner påvirker arbeidshverdagen

Senter for jobbmestring tilbyr jobbmestrende veiledning basert på kognitiv terapi.

Dette går ut på å utforske og bli bevisst sine egne tanker, i situasjoner som utløser angst og depresjonssymptomer

Mangelen på rask psykisk helsehjelp for personer med lettere til moderate psykiske plager gjør at plagene forverrer arbeidsevnen mer enn nødvendig. Å falle ut av arbeid over lengre tid kan bidra til å opprettholde og forsterke angst og depresjonsplager. Arbeidsuførhet og tapt tilknytning til arbeidslivet er en av de mest alvorlige konsekvensene av langvarige psykiske lidelser. Rask hjelp tidlig i sykdomsforløpet er derfor viktig for den enkeltes livskvalitet og for arbeidslivet.

Psykisk helse og jobb
Psykiske lidelser er vanligere enn vi tror. Tall fra folkehelseinstituttet anslår at om lag halvparten av befolkningen vil rammes i løpet av livet. Angst og depresjon utgjør en vesentlig folkehelseutfordring fordi tilstandene er så vanlige. Selv om dette berører mange er det bare et mindretall som får god nok behandling på grunn av begrenset tilgang på psykologtjenester.

I perioden 2007-2012 var det en storstilt satsing på arbeid og psykisk helse i NAV, gjennom regjeringens Nasjonale strategiplan for arbeid og psykisk helse. Målet var å få mer kunnskap og å utvikle metoder for å redusere sykefravær og uførepensjonering, samt øke inkludering av personer med psykiske helseplager. Som en del av denne satsingen etablerte NAV Troms i 2008 Senter for jobbmestring. Dette er et gratis lavterskeltilbud.

Angstfylt bekymring og depressiv grubling
Stress og slitenhet på jobb kan utløse sårbarhet for uheldige tankemønstre og redusert selvfølelse. Angst og depresjonsplager virker inn på arbeidskapasiteten. Symptomene stjeler energi og konsentrasjon, forringer overskudd og arbeidsglede. Angst og depresjon er forbundet med uro og ubehag, anspenthet, irritabilitet, frykt for å gjøre feil, dårlig samvittighet og følelse av utilstrekkelighet. De psykiske plagene gjør noe med tankemønstrene. En kommer inn i vonde sirkler med grubling og bekymring, og ytterligere energitap og slitenhet.

Tankens kraft
Senter for jobbmestring tilbyr jobbmestrende veiledning basert på kognitiv terapi. Dette går ut på å utforske og bli bevisst sine egne tanker, i situasjoner som utløser angst og depresjonssymptomer. Fortolkninger er automatiske. Ved motgang, som for eksempel ved høyt jobbstress, utbrenthet eller angst, har fortolkningene en tendens til å bli negative i form av økt selvkritikk og oppgitthet. Gjennom samtaler med brukeren kartlegger og reflekterer vi rundt disse tankene. Målet er å utfordre og endre mønstrene. Vi legger vekt på å gi den enkelte økt forståelse av sine plager slik at de kan fungere bedre på arbeidsplassen. En kognitiv tilnærming betyr at vi bruker verktøy for mental trening, og vi tar utgangspunkt i konkrete hendelser på jobb. Målet er å finne nye måter å håndtere symptomer og negative tanker på, som gjør det lettere å mestre jobbsituasjonen.

Samtaler med jobbfokus
Det som skiller vårt tilbud fra samtaletilbudet hos helsevesenet eller privatpraktiserende psykologer, er at vi har et utpreget jobbfokus. Som en del av vårt tilbud har vi derfor jobbkonsulenter tilknyttet senteret. Personer som benytter seg av tilbudet ved Senter for jobbmestring har ulik grad av nærhet til jobb. En del er i sin faste jobb og kommer til samtaler med fokus på forebygging av sykefravær. Andre er helt eller delvis sykemeldt og skal tilbake til sin arbeidsplass. Om lag en tredjedel har behov for kontakt med en jobbkonsulent som kan bistå med tilrettelegging, eller å finne en ny jobb.

Arbeid er helsefremmende
For de fleste er det helsefremmende å være i jobb. Det gjelder også for dem med psykiske lidelser - spesielt når arbeidsplassen bidrar med tilrettelegging og oppfølging. For å unngå lange perioder med uønsket fravær fra jobb, må hjelpen komme tidlig. Ved Senter for jobbmestring hjelper vi folk med lettere til moderate psykiske plager til å mestre utfordringene, helst mens de er helt eller delvis i jobb. Dette er i tråd med anbefalinger fra våre fremste eksperter på folkehelse. De mener vi kan bedre folks psykiske helse ved også å bruke aktører utenfor helsevesenet – slik som Senter for jobbmestring. Vi skal prioritere det vi kan gjøre noe med, og områder der små grep kan gi stor effekt. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse