Annonse
Ole Henning Mathisen

Jeg anklager ...!

Er Harstad kommune lik korrupsjonskommunen?

Såkalt «vennskapskorrupsjon» er det vanligste formen for korrupsjon.

I Gullhauggate-saken i Harstad kommune har det fremkommet at leder for Areal- og byggesak i kommunen, har kjent tiltakshaverne helt siden han kom til byen. Tiltakshaver Ninni Korsmo (H) har også sittet i kommunens Planutvalg i 8 år, sammen med leder for Areal- og byggesaksenheten i Harstad Kommune.

Når tiltakshaver søkte om byggetillatelse på et areal som var juridisk båndlagt i reguleringsplan, var utfallet av saken gitt på forhånd. Før byggesøknad var innkommet Harstad kommune, tok undertegnede kontakt både muntlig og skriftlig med enhetsleder i Areal- og byggesaksenheten og redegjorde for at reguleringsplanen ikke gav noen åpning for utnyttelse av arealet. Dette spilte ingen rolle for enhetsleder i Areal- og byggesak.

Byggetillatelsen ble innvilget av Areal- og byggesak uten at etaten en gang vurdert reguleringsplanen. Mine henvendelser ble «bortarkivert» av Areal- og byggesak. Klager ble ulovlig avvist. Planutvalget ved leder Halvar Hansen (AP) var på befaring, men uten å bry seg. Planutvalget brydde seg ikke om klager. Harstad kommunes saksbehandlig bar preg av en konsekvent og bevisst feilbehandling, hvor kommunen nærmest opptrådte som tiltakshavers prosessfullmektig. Uten at det var søkt om det, innvilget Areal- og byggesak dispensasjon til fordel for tiltakshaver. Entreprenøren i saken har i en skriftlig erklæring opplyst at han fulgte Areal- og byggesaksenhetens alle forskjellige innspill i saken til «punkt og prikke».

I forbindelse med min klage til Fylkesmannen i Troms sendte Areal- og byggesak «underhånden» reguleringsplanen til Fylkesmannen på e-post. Den oversendte reguleringsplanen var manipulert og inneholdt en «gråblyantstrek» som skulle gi et uriktig inntrykk av juridiske eiendomsgrenser. Arealet var imidlertid ikke oppdelt. Det foreligger således et forfalsket juridisk offentlig dokument oversendt fra Areal- og byggesaksenheten i Harstad kommune til Fylkesmannen. Anmeldelsen til påtalemyndigheten ble imidlertid henlagt. De hadde nok med vold og sedelighet.

Fylkesmannen i Troms var på befaring med tre saksbehandlere, og hvor Harstad kommunen stilte med ca 8-9 personer, inkludert rådmannen. Det var bare ordføreren som ikke stilte. Halvar Hansen (AP) holdt tale. Ved befaringen ble det påpekt at det i tillegg til bygget som saken gjaldt, var bygget ytterligere utvidet blant annet med flere verander, ulovlig uttak av masser for garasje, det vil si uten at det i det hele tatt var forsøkt å få tillatelse til dette gjennom byggesøknad. Ulovlighetene er ikke fulgt opp av Areal- og byggesaksenheten.

Fylkesmannen i Troms har opphevet alle vedtak fra Areal- og byggesak og Planutvalget, med innvilgelse av fulle saksomkostninger, belastet Harstad kommunes budsjett. Konklusjonen på alle Fylkesmannens vedtak er at det er oppført et ulovlig byggverk i strid med lover og regler. Dette skammens hus, vil Harstad kommune ikke gjøre noe med. Planutvalg og enhetsleder for Areal- og byggesaksenheten er mest opptatt av å profilere seg i avisen når verandaer og garasjebygg er bebygget en meter feil, og da med store ord om «prinsippsaker» og riving.

Trondenes tingrett var på befaring og så således ved selvsyn hvor galt dette bygget har blitt med konsekvenser for omkringliggende område, og nabohus. Retten la til grunn at Areal- og byggesaksenhetens saksbehandlingen var ulovlig og derved erstatningsbetingende for Harstad kommune. Formannskapet har gitt rådmannen instruks om å forhandle om erstatning uten at det har skjedd noe.

Harstad kommune har et «Kontrollutvalg», som har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen. Selv om denne saken har versert i Harstad tidene i flere år, er jeg ikke kjent med at det er gjort noen undersøkelser av kommunens forvaltning i denne saken.

I Harstad tidende 13. august 2019 opplyser rådmann Hugo Hansen at man i kjølvannet av «Gullhauggata-saken» har gjennomgått «prosessene og vår håndtering av sakene», blant annet hatt et seminar ledet av ekstern advokat for ansatte på Areal- og byggesaksenheten og for Planutvalget. På det aktuelle seminaret redegjorde den eksterne advokaten for at «Gullhauggata-saken» lett kunne bli oppfattet som avgjort på grunn av vennskap. Når rådmannen uttaler til HT at de «gjennomgår prosessene og vår håndtering av sakene», hvor blir det av konklusjonen? Eller er det slik at rådmannen er fornøyd med dagens praksis og saksbehandling?

Harstad Arbeiderparti ved Halvar Hansen og ordførerkandidat Kari-Anne Opsal evner etter mitt syn ikke å rydde opp i «eget hus» ved å ta tak i kommunes forvaltning ved Areal- og byggesaksenheten, herunder enhetslederen. Det har ikke skjedd til nå. Ordførerkandidat Kari-Anne Opsal (AP) er kun opptatt av den «billigste løsningen» i Gullhauggt-saken. Harstad Høyre på sin side har lovbryteren Ninni Korsmo på sin valgliste, som kommunens fullmektig anførte «tok seg til de grader til rette». Uansett hvilket parti man stemmer på, bør man kumulere Jostein Rasmussen (FrP), som er den tilittsmann beboere i Harstad kommune trenger.

Forvaltningen i Harstad kommune syntes imidlertid å burde gjennomgås grundig på flere områder. Når millimetersakene anses som som de viktigste og «prinsipielle» sakene, og når de store sakene ikke betyr noe eller får noen konsekvenser, er det noe feil med prioriteringen. Når eksterne advokater på seminar påpeker at «Gullhauggata-saken» lett kan oppfattes som avgjort på grunn av vennskap, er dette et meget klart signal om nærmere undersøkelser. Som i saken jeg hentet overskriften fra, er jeg overbevist om at det i denne saken er tatt utenforliggende hensyn.

Eller er det slik at Harstad kommune er fornøyd med at saker avgjøres på grunn av vennskap med kommunens ansatte, noe som åpner for korrupsjon? Harstad kommune er lik korrupsjonkommunen?

Av

Ole Henning Mathisen

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse