Annonse
Sykehuset i Mo i Rana, omkranset av demonstranter under en markering i fjor høst. Foto: Rana Blad

Bent Høie må rydde opp i sykehusprosessen på Helgeland

Åpent brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie om bekymring vedrørende sykehusprosessen på Helgeland.

Vi 40.000 potensielle pasienter til Helgelandsykehuset som bor nord på Helgeland har mistet all tillit til prosessen og enhetsledelsen i Sandnessjøen, samt legemiljøet i Sandnessjøen. Vi ber helse- og omsorgsminister Bent Høie om å rydde opp mens det enda er en mulighet til å få prosessen på sporet igjen, men det begynner å haste.

Initiativtagerne bak facebooksiden «Helgelandssykehuset 2025 – Ressursgruppas anbefaling er Rana» tar oss herved den frihet å stile denne bekymringsmeldingen til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette på bakgrunn av at vi ikke har tillit til at vår bekymring blir tatt alvorlig nok av de respektive styrer i hverken Helgelandssykehuset eller Helse Nord. Etter vår mening har prosessen tatt en vending som ikke har til hensikt å etterleve deres vedtak i saken.

Etter vanlig praksis skal Sykepleierforbundets representanter ved de tre sykehusene på Helgeland rullere som representant i styret til Helgelandsykehuset.

Sist Rana skulle innta sin sedvaneetablerte posisjon, kuppet miljøene i Mosjøen og Sandnessjøen denne posisjonen gjennom flertall i styret. Da de så hadde etablert et flertall i styret, stemte de ned innstillingen fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdóttir vedrørende vedtak om sykehusstruktur, en innstilling som ligner mye på Deres vedtak, bortsett fra momentet om hvor ledelsen i HSYK skulle plasseres.

Til styresammensetningen i både Helse Nord og Helgelandssykehuset er det følgende å bemerke:

Styret i Helgelandsykehuset opererte opprinnelig med en nestleder, Tone Hauge som har postadresse Mosjøen.

Nestlederen i Helse Nord, Inger Lise Strøm har også tilhørighet i Mosjøen. Hun sitter også i valgkomitéen, sammen med blant andre styreleder Renate Larsen, som velger ut representantene som skal sitte i styret i Helgelandsykehuset i neste periode.
Tar vi utgangspunkt i den Sør-Helgelandske definisjonen rundt hvor det er naturlig å streke opp en grense mellom Nord- og Sør-Helgeland, ender vi opp med et skille som defineres av Korgfjellet. Helgelandssykehusets valgkomitée har altså klart å utpeke6 stykker (inkludert ansatterepresentanter) som har geografisk tilhørighet sør for Korgfjellet og 2 nord for det samme fjellet. Omtrent halvparten av befolkningen på Helgeland bor nord for Korgfjellet og da er det særdeles bekymringsfullt for oss nord på Helgeland at styret har en slik slagside mot sør.

I vedtektene står det klart og tydelig at representanter som skal sitte i styret i Helgelandsykehuset ikke skal representere noen geografisk region, eller være med i en politisk- eller interesseorganisasjon som kan være i konflikt med en uhildet opptreden. Da er det skremmende at komitéen har valgt inn blant annet en representant for Bunadsgeriljaen i Sandnessjøen, Henriette Hanssen. Ytterligere to styremedlemmers evne til å handle uhildet i 2025-prosessen betviles:

  • Styremedlem Harboe-Sjåvik har offentlig, gjennom brev fra 148 leger fra sør (desember -19), uttrykt mistillit til løsningen med 2-sykehusmodellen. Sjåvik og hennes legekollegaer uttrykker bekymring for at et av sykehusene ikke blir likeverdig med det andre, men her var agendaen å vise «omsorg» for Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Er det ikke nettopp denne situasjonen man nå bør frykte med hensyn til sykehuset i Rana og dets fremtidige rolle og funksjoner?
     
  • Sjåvik og hennes konsortium argumenterer med bakgrunn i dette for ettsykehus-modellen, naturligvis plassert «sentralt på Helgeland». Hvordan kan man ha tillit til at Sjåvik nå som styremedlem skal handle etter vedtak og plan, med andre ord arbeide for vedtatt to-sykehusmodell/ett sykehus plassert på to steder?
     
  • Det andre styremedlem med tvilsom uhildethet til styreverv i HSYK, Andrine Solli Oppegaard, er som kjent tidligere ordførerkollega til de 12 ordførerne sør på Helgeland. Hun er attpåtil valgt til nestleder i styret. «Tillit, dialog og helhetstenking er forutsetninger for å få til lagspill» uttalte Cecilie Daae på Samarbeidskonferansen i Bodø nå i februar. Paradoksalt nok er HSYK's nåværende styresammensetning (for noen) svært lite tillitvekkende.

Enten dette resultatet er en villet strategi fra nestleder og leder i styret i Helse Nord eller et resultat av tilfeldigheter, så indikerer det uansett særdeles dårlig skjønn av styreleder Renate Larsen.

Som innbyggerne på Nord-Helgeland sliter vi med tillit til at prosessen med konseptfasen og funksjonsfordelingen mellom de to enhetene blir tuftet på fag og økonomi, men frykter avgjørelser tas ut i fra postnummer og personlige preferanser, slik vi var vitne til i strukturbehandlinga da styret i Helgelandssykehuset stemte over saken. Hvis det skulle komme til et vedtak i fremtiden og de «nøytrale» i styret forholder seg til fag og økonomi så vil de fremdeles være i mindretall.

Vi frykter at deres vedtak angående blant annet ortopedien, som du har sagt, fortsatt skal være lokalisert i Mo i Rana, vil bli uthulet av det nye styret i Helgelandsykehuset.

I forbindelse med den midlertidige stengningen av kreftkirurgien i Sandnessjøen har fagsjef Ida Rashida Bukholm fått mye uberettiget kritikk fra sykehusmiljøet der. Blant annet har enhetsleder Rachel Berg forfattet et skriv med flengende kritikk av Bukholm. Dette har styreleder Renate Larsen i Helse Nord sagt skal behandles internt av Helgelandsykehuset. Til tross for denne lovnaden ble skrivet lagt frem for styret i Helse Nord og budbringeren er Fredrik Sund, ansatterepresentant, fra nettopp Sandnessjøen. Skrivet ble publisert på Helse Nord sine nettsider, uten at Fagsjef Ida Rashida Bukholm har fått benyttet sin rett til kontradiksjon og må sies å være en formalfeil av dimensjoner.

Vi 40.000 potensielle pasienter til Helgelandsykehuset som bor nord på Helgeland har mistet all tillit til prosessen og enhetsledelsen i Sandnessjøen, samt legemiljøet i Sandnessjøen. Vi ber helse- og omsorgsminister Bent Høie om å rydde opp mens det enda er en mulighet til å få prosessen på sporet igjen, men det begynner å haste.

Kopi av dette brevet sendt administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae og styret i Helse Nord ved Renate Larsen

Administratorer for Støttegruppa “Helgelandssykehuset 2025
- ressursgruppas anbefaling er Rana”

Inge Einar Iversen,  Jens Overvik,  Jon-Erik Graven

John Tore Gundersen, Daniel Alexander Tangstad

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse