Annonse
Vi har dyrekjøpte erfaringer som kreftpasienter og mener at vår stemme er verdt å lytte til. Vårt budskap til kommunestyrene i Målselv/Bardu/Salangen/Lavangen er klar: Sats på kreftkoordinatorene og ta i bruk den innsikt og forståelse de forvalter! skriver Are Rydland. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Nedleggelse av kreftkoordinatorstillinger er ikke veien å gå!

Åpent brev til kommunestyrene i Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen.

Funksjonen som kreftkoordinator en avgjørende stimulans for nødvendig samordning av kreftomsorgen på det lokale plan. Stillingen skaper rett og slett en vinn-vinn situasjon.

Munn- og halskreftforeningen ser med bekymring på meldingene om at den interkommunale stillingen som kreftkoordinator for Bardu/Målselv/Salangen/Lavangen vurderes nedlagt. Som pasientforening frykter vi at bortfall av denne funksjonen vil bety en svekkelse av den helhetlige kreftomsorgen som kommunene er pålagt å drive.

Det er en kjent sak at antall krefttilfeller er økende. Det er også antallet personer som overlever. Samtidig er det slik at en kreftdiagnose ofte berører en hel familie. I forbindelse med samhandlingsreformen er liggetida på sykehus redusert og en del av kreftbehandlingen kan og skal tilbys lokalt der den enkelte bor. Med andre ord må man forvente at det i framtida vil bli økt etterspørsel etter gode kommunale tjenestetilbud innen kreftomsorgen. Vi er ikke overbevist om at det er en god plan å møte disse utfordringene med å fjerne en allerede godt etablert koordinatorstilling. Med unntak av en koordinatorfunksjon for den samiske befolkningen i Finnmark vil ellers samtlige stillinger i landsdelen videreføres neste år.

Det å rammes av kreft er en krise både for pasienter og pårørende. Usikkerheten er stor og spørsmålene mange. Behandlingen er tøff både psykisk og fysisk og etterlater seg gjerne stigmatiserende senskader som pasienten må slite med resten av livet. Ikke minst gjelder dette personer med kreft i munn- og halsregionen. Vansker med å gjøre seg forstått, tap av normal stemme, spise- og svelgeproblemer og endring av utseende i ansiktet gir store psykososiale utfordringer og kan til tider føre til sosial isolasjon. Midt i en sårbar og vanskelig livssituasjon skal man så orientere seg om regelverk og ordninger og navigere mellom kommunale og statlige tjenester. Veien tilbake til et normalt samfunns- og arbeidsliv kan bli både slitsom og lang. Noen opplever den dessverre også som nedverdigende, som om de er en kasteball i systemet. Slike tilfeller blir dessverre fort røde tall i kommunale regnskaper.

Det er nettopp en slik uverdig pasientrolle våre helse- og velferdsmyndigheter vil til livs. Både tverrpolitisk og helsefaglig hersker det full enighet om en nasjonal kreftstrategi som klart setter pasienten i sentrum, som vektlegger livskvalitet for pasient og pårørende, som framhever betydningen av en brukerorientert kreftomsorg og et koordinert pasientforløp. Selvfølgelig er målet å sikre den enkelte pasient og hans/hennes pårørende en best mulig omsorg, men det begrunnes også ut fra en rasjonell tanke om at en helhetlig innsats og tilnærming sikrer størst effektivitet og fornuftig bruk av ressursene.

Slik vi i Munn- og halskreftforeningen ser det, er funksjonen som kreftkoordinator en avgjørende stimulans i retning av en slik nødvendig samordning av kreftomsorgen på det lokale plan. Stillingen skaper rett og slett en vinn-vinn situasjon. På den ene siden sikrer den at pasientens og pårørendes behov blir sett og fulgt opp i et helhetlig perspektiv. Dette betyr trygghet for den enkelte og gir håp om økt livskvalitet og mestring. Forskning har slått fast at en vesentlig forutsetning for å lære seg å leve med kreftsykdommen er å møte andre i lignende situasjon. I en slik sammenheng fyller møtestedet som kreftkoordinatorene har tatt initiativet til en viktig funksjon.

På den andre siden er det også verdifullt at kreftkoordinatorene kan bidra til en mer systematisk utvikling av kreftomsorgen i kommunen. Med sin kompetanse og erfaring vil de kunne brukes som en ressurs for kommunene gjennom å stå for opplæring og kunnskapsoverføring innen feltet og stimulere til planarbeid på tvers av sektorer.

Som pasientforening er vi opptatt av hvordan kreftomsorgen i kommunene organiseres. Vi har dyrekjøpte erfaringer som kreftpasienter og mener at vår stemme er verdt å lytte til. Vårt budskap til kommunestyrene i Målselv/Bardu/Salangen/Lavangen er klar:

Sats på kreftkoordinatorene og ta i bruk den innsikt og forståelse de forvalter!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse