Annonse
Den tiden man gravde luftvernet ned ved siden av rullebanen er over. Det mobile og modulbaserte missilforsvaret som skal dekke Evenes, vil i praksis gi Andøya en enda bedre dekning ut fra lokalisering og topografi med åpent hav, skriver Eirik Skarland. Bildet er fra Øvelse Sølvpil i 2015, skarpskytingsøvelse med luftvernsystemet NASAMS II. Luftvernbataljonen brukte da 48 timer på å reise 1 000 km fra Ørland hovedflystasjon til Nordmela Firing Range ved Andøya. Foto: Jonas Christie, Forsvaret

Luftvern på to baser som blir for kostbart er en myte som tydeligvis har slått rot. Den må rives opp snarest. Den er farlig og den er feil!

Åpent brev til leder for Det Norske Arbeiderparti - Jonas Gahr Støre

Ditt parti, som det viktigste opposisjonspartiet, må få slutt på at Forsvarsdepartementet (FD) driver ordkløveri og kreativ redigering av dokumenter for å tilsløre den politiske prestisjen i saken.
For en tidligere offiser som har vært avdelingssjef på Andøya og hatt beredskapsansvar på Evenes som bataljonssjef samt jobbet i en årrekke med missilteknologi i Etterretningstjenesten, er det forstemmende å se denne manipulasjonen som Forsvarsdepartementet har drevet med rundt valget av enebasen på Evenes.
 
Det er ikke rom for noen problematiseringer eller noe som helst tvil i Konseptvalgutredningen (KVU) for Evenes flystasjon. Beslutningen om Evenes som enebase for norske kampfly og maritime patruljefly i nord skal hamres gjennom for ehver pris - koste hva det kost vil.
 
Dokumentet synes kjemisk renset for alle saksopplysninger som regjeringen frykter kan gi politisk rusk i den videre prosessen.
 
En rekke av oss tidligere offiserer har advart kraftig mot nedleggelsen av Andøya flystasjon, inklusiv tidligere luftkommandører, tidligere etterretningssjef, tidligere forsvarssjef og tidligere sjef FOH på Reitan (FKN) med flere.

Hvorfor er det intet som siger inn? Vi undres. Jeg er klar over at argumentet som ble kastet inn i komiteen like før ditt parti inngikk et forlik om nedleggelsen, var at en base måtte ha luftvern. Du ble fortalt at det måtte etableres en luftvern paraply over Evenes som skulle dekke et strategisk område i Ofoten og at luftvern på to baser ble for kostbart. Ergo falt alternativet Andøya som følgelig aldri ble utredet. KVU-en tonet ned luftvernbehovet hva gjelder MPA-ene ved å konkludere med at flyene ville måtte gå til en alternativ base i en spent situasjon. Dette var i tråd med de fleste faglige vurderinger, men knapt to uker etter at rapporten kom ut ga FD en presisering av KVU-en ved at luftvernbehovet var uforandret!
 

Hvor kommer denne myten fra at det skal være mulig å “slå opp” en luftvern-paraply over Evenes som skulle sikre basen mot ødeleggelse ved et strategisk angrep med kryssermissiler? Neppe fra et faglig hold. Jeg hadde gleden selv denne uken å høre tidligere Deputy Missile Defence Agency i USA som poengterte at et skjold ikke er mulig å etablere, men at spredning, sheltere, alternative rullebaner og flere baser var det avgjørende for selv det amerikanske forsvaret.

La meg utdype. Vi vet nå at Partiot PAC 3 ikke er en aktuell kandidat som et langtrekkende luftvern da prisen er for høy. Det vil derfor bli anskaffet et forbedret NASAM system som vil gi en noe lengre rekkevidde enn dagens. Det innebærer et nytt missil basert på AMRAAM-missilet. Betegnelsen på det langtrekkende systemet vil være NASAMS ER+ (Extended Range).
 

Foruten nye missiler innebærer prosjektet nye radarer med ny radarsoftware og oppgraderinger av kommandosentralene. I tillegg oppgraderes gamle «canister launchere» og en utskifting av hele kommunikasjonssystemet for hele Nasams. De enkelte Nasams-enhetene skal koble seg rett inn i ildlednings sentralen og skal gi et sikker ip-kommunikasjon, der det altså etableres logisk forbindelse i stedet for fysisk.
 
Det nye systemet skal bli langt mer fleksibelt, der de enkelte komponentene plassere hvor som helst i teigen. Enkelt forklart handler det om å få riktig data til riktig sted til riktig tid. Det ble sagt at missilet skal gi 50% lengre rekkevidde og 70 % større maksimal høyde.
 
Dette er et komplekst prosjekt hvor enkelte moduler sannsynligvis vil kunne være på plass innen fristen i 2025. Systemet kan settes sammen av ulike komponenter for å kunne dekke større områder ut fra enhver tid gjeldende trusselvurdering. Slik sett kan dette være et fornuftig valg gitt de økonomiske rammene og gjenbruk av komponenter selv om investeringene som er avsatt frem til 2025 ikke strekker til.
 
Som nevnt består NASAMs av flere moduler i et nettverk og er uavhengig av lokalisering. Det kritiske er at de radarene vi har i fredstid for varsling kan ikke se “ned”. Derfor må NASAMs radarer i en gitt situasjon fylle et tomrom, dvs de må plasseres høyt og fremskutt. Skal du forsvare Evenes må moduler stå på Andøya, Senja, Troms halvøya osv knyttet sammen med kampluftvernet til Hæren som vil bli av samme type.
 
Det langtrekkende NASAMS ER+ må ut på dypet, ganske enkelt for å kunne få varsling og dermed gi reaksjonstid. Å deployere systemene på Evenes er ikke mulig i et slikt perspektiv, gitt blant annet vanskelig topografi i motsetning til Andøya. Poenget er at et missilforsvar som skal dekke Evenes vil i praksis gi Andøya en enda bedre dekning nettopp ut fra lokalisering og topografi med åpent hav. NASAMS ved en fremskutt deployering vil overlappe med såvel Andøya som Evenes samt kunne samordnes med Hærens kampluftvern .

Luftvern på to steder som ligger nær hverandre tilhører fortiden, en tid da vi ikke hadde denne fleksibiliteten hvor luftvern knyttes til et nettverk hvor systemene kan operere autonomt, samtidig som systemet er modulbasert og kan tilpasses ut fra enhver gjeldende trusselvurdering.
 

Den tiden man gravde luftvernet ned ved siden av rullebanen er over. Forsvaret bekreftet selv at man bygger på et modulbasert system som er mobilt, settes sammen ut fra trussel, samvirker med Hærens og allierte systemer og som tilpasses ut fra det.
 
Mantraet om å ha to basesett - ett på hver av basene og som da blir for dyrt - er et eksempel i beste fall på ren manipulasjon for å kunne tilpasse et forhåndsbestemt basevalg, uten ønske om å utrede alternativ ut over Evenes.
 
Partileder Gahr Støre: Det var en klok beslutning å utsette fristen for innstillingen i komiteen. I KVU-en heter det at pga knappe tidsfrister for innfasing av de nye flyene, haster det med å komme i gang på Evenes og følgelig ingen tid til å utrede videreføringen av basen ute på Andøya. La meg minne om at Andøya ligger der med all infrastruktur og de nye P-8A Poseidon kan lande der i morgen uten å måtte ta et spadetak. De gamle og nye flyene kan ut og innfases uten ekstraordinære tiltak.

Når de to dokument 8-forslagene skal behandles, så er det god tid til å tenke seg om. Å pålegge regjeringen å utrede Andøya flystasjon er et samfunnsansvar dere har. I oktober vil regjeringen med stor grad av sannsynlighet omdefinere beslutningen om sanering av basen til å bli en beredskapsbase. Hvorfor da ikke ta seg tid til å finne ut hva en flytting reelt innebærer?

Nå må helt avgjørende forhold bringes i orden. Ditt parti, som det viktigste opposisjonspartiet, må få slutt på at Forsvarsdepartementet (FD) driver ordkløveri og kreativ redigering av dokumenter for å tilsløre den politiske prestisjen i saken. Vi styrer mot et basevalg med ytterst problematiske og til dels farlige operative begrensninger. Luftvern på to baser som blir for kostbart er en myte som tydeligvis har slått rot. Denne må rives opp snarest. Den er farlig og den er feil!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse