Annonse

Det er mulig å stoppe dette, før pengene renner ut av sekken

Åpent brev til lederen for Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap)

Jeg leser en artikkel i avisen Bladet Vesteraalen med tittelen “Ikke i strid, sier Huitfeldt”, hvor du svarer på spørsmål rundt nedleggelsen av Andøya flystasjon.

Jeg må innrømme at svarene dine ikke overrasker meg, men jeg vil allikevel invitere deg til litt refleksjon fra ditt ståsted som leder av Utenriks og forsvarskomiteen fra landets viktigste opposisjonsparti.

Til tross for at det nå har kommet frem så mye ny informasjon rundt vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon og byggingen av ny base på Evenes, så har din argumentasjon ikke beveget deg en millimeter siden vedtaket ble gjort 16 nov 2016. Tvert om - du forsterker dine argumenter fra den gangen og står bom fast på at behovet for luftvern på Evenes fortsatt er hovedpremissen for at ditt parti står ved forsvarsforliket som ble inngått med Regjeringen.

Du skriver til Bladet Vesterålen at luftvern for våre maritime patruljefly vil det kunne gi en større fleksibilitet i en krisesituasjon der de har base. Vi har opprettholdt våre vedtak fra 2016 når saken var oppe våren 2018, hvor vi samtidig gikk inn for at Andøya skal være en forsterkningsbase.

Som sannhetsvitne nytter du Forsvarssjefens råd konsekvent i din argumentasjon vel vitende om at hans nyanser tilsier en noe annen tilnærming til konklusjonene enn du gir inntrykk av. Hans tilnærming hva gjelder Evenes er ikke ensidig tillagt krigens krav, men hva han har råd til i fredstid. Det er en stor forskjell som du som leder av en for nasjonen viktig komité bør se. Hans forslag i sin tid var faktisk ubevæpnede småfly med kun overvåking av havoverflaten som oppgave og ikke P8 Poseidon som ble valgt som kom etter at vedtaket om flytting til Evenes var gjort.

La meg innledningsvis få kommentere kort APs siste utspill om forsterkningsbase.

Du bekrefter igjen at Arbeiderpartiet ga i 2016 tilslutning til at Andøya flystasjon med infrastruktur skulle utrangeres.men at partiet har endret syn siden da, og viser igjen til forslaget om å beholde forsterkningsbase på Andøya selv om Stortinget forkastet dette 16. nov. 2016.

Begrunnelsen skal angivelig ligge i at en beredskapsbase og en forsterkningsbase er to forskjellige ting. Som APs leder uttalte til BLV ifjor: «En forsterkningsbase har et annet omfang til en lavere kostnad enn det en beredskapsbase har».

Hva har du lært av NATO øvelsen Trident Juncture? Vi brukte mer enn ett år til å forberede vår del av “Host Nation Support” og hvor vi under øvelsen brukte hoveddelen av vår innsats nettopp i denne rollen.

NATO setter krav til hvilken støtte som skal gis gjennom beskrivelser av prosedyrer og form for støtte. Det som ble gjort under Trident Juncture har krig som primærsikte mål. Da bør du kanskje stille spørsmål om hva du legger i en forsterkningsbase og om du er enig med Forsvarsministeren at det stort sett holder med en rullebane. Det er jo det han sier. Selv Skagen kunne bli en slik base!

Sjefen for vårt Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan er av en helt annen oppfatning ganske enkelt fordi han har ansvaret i krise og krig. Han trenger stort sett all infrastruktur på Andøya - sheltere, flyoperative flater, ammo og drivstoffanlegg, kommando og kontrollsystemene for å kunne sikre mottak av allierte og ikke minst for å sikre at de kan operere ut fra basen. Du og ditt parti har lansert noe som ikke finnes i den tro at det ikke skal koste noe. Kanskje kan Avinor ta regningen ute på Andøya når basen er blitt en forsterkningsbase?

Ditt parti forkastet dette 16 nov 2016 i vedtaket om nedleggelsen av Andøya. Å beholde basen som beredskapsbase ble for dyrt (2,7 mrd over 20 år) ifølge beslutningsdokumentene (PWC rapporten). Nå skal det visstnok ikke koste noe? Rullebanen skal jo videreføres og allierte skvadroner som skal komme til unnsetning vil sikkert kunne lande og ta av fra denne i en krisesituasjon for landet.

Hvor troverdig er dette? Vil NATO kunne basere seg på et slikt planverk hvor forsterkningsstyrker skal bringe med seg alt inn. Tilbake til Trident Juncture: Hva lærte du og hva lærte Forsvaret?

La meg minne om hva tidligere Generalinspektør for Luftforsvaret, nå avdøde generalmajor Per Egil Rygg uttalte i et foredrag i Oslo Militære Samfund under tittelen ”Et operasjons-optimalisert luftforsvar for det 21. århundret”.

Der vi tidligere har fokusert på flystasjonene våre som en stor utgiftspost, må vi nå erkjenne at flystasjonene våre er noen av de viktigste operative kapasitetene vi har. For størst mulig effekt, må vi legge virksomheten vår på baser med stor operativ stridsverdi for egne og allierte styrker, og med en geografisk spredning for å håndtere et bredt spekter av behov i alle deler av landet.

Med operativ stridsverdi menes kapasitet innen drivstoff, ammunisjon, stridsanlegg, K2, beskyttet infrastruktur og flyoperative flater. Det er slike baser Luftforsvaret trenger for å kunne drive operasjoner i hele konfliktspekteret fra fredsdrift til høyintensitet.

Det er også slike baser våre allierte trenger. Det er viktig å være klar over at det er svært stor forskjell på en sivil flyplass og militær flystasjon

En militær flystasjon er bygd for krig. Det er ikke en sivil flyplass. Det er omtrent like stor forskjell på en sivil flyplass og en militær flystasjon som det er mellom en folkevogn og en stridsvogn”.

Har du reflektert litt over hva Evenes er som kampflybase? Har du reflektert litt over hva en krig innebærer hvor du som ansvarlig politiker har bestemt at våre ungdommer skal sette livet på spill for å forsvare landet? Skal det bety at vi fred skal utelukkende ta freddsmessige hensyn til vår basestruktur hvor alt skal gjøres billigst mulig, men som allikevel ikke blir billigst når det kommer til utførelse.

Hva har du erfart fra statlige prosjekter av denne typen hva gjelder kostnadsoverskridelser?

Sivile flyplasser kan godt nyttes i fredsmessige lavintensitets-operasjoner, men de har meget lav stridsverdi i høyintensitets-operasjoner. Det er også store forskjeller mellom de militære flystasjonene. Noen har liten stridsverdi og andre stor stridsverdi. Dette handler mye om kapasitet til å understøtte egne og allierte luftstyrker. Andøya tilhører kategorien stor stridsverdi i kraft av arealer, rullebaner og fortifikasjoner. Er det derfor spesielt lurt å legge ned en base hvor man stort sett trenger å modifisere eksisterende hangarer enn å bygge noe helt nytt 10 mil unna på en sivil lufthavn når man allikevel skal beholde infrastrukturen på dagens base som man legger ned?

Er det kanskje smartere å la Evenes forbli i møllposen og videreføre dagens base? De fleste vil nok mene det-tror du ikke innerst inne?

Videre skriver du at vi har ingenting å utsette på KS1 og KS2. Det pussige her er at KVU med tilhørende KS ½ kommer år etter vedtaket i Stortinget og er helt tvetydig hva gjelder de fremtidiger kostnadene. Flere og flere ser nå hvilken risiko man går inn i ved å legge alt til Evenes. De kjenner til begrensningene ved bruk av rullebane vs taksebane, de kjenner til verneområdene som begrenser flyplassen, arealene som den sivile trafikken utgjør, topografien og samlingen av alle sheltere i et svært begrenset område, bruken av kjemikalier som alt har påvirket kostnadsbildet hvor det alt nå gis signaler om byggetrinn 2 for å få plass til “gjestende” MPAer.

Vil AP akseptere at vi får et årlig budsjettoppgjør hvor nye midler må spas inn i prosjektene på Evenes slik vi har sett på Ørlandet?

Så til selve “jokeren” i dine premisser for å tviholde på forliket - luftvern. Hvor kommer denne myten fra – at det skal være mulig å «slå opp» en luftvernparaply over Evenes.som skulle sikre basen mot ødeleggelse ved et strategisk angrep med kryssermissiler? Neppe fra et faglig hold. Selv i USA pågår det en faglig debatt som poengterte at et skjold ikke er mulig å etablere mot neste generasjon kryssermissiler, men at spredning, sheltere, alternative rullebaner og flere baser var det avgjørende for selv det amerikanske forsvaret.

Partiot PAC 3 som Sverige valgte som et langtrekkende luftvern hadde en prislapp som vil sprenge alle rammer med mindre at 2% målet kommer raskt noe det ikke gjør. Det vil derfor høyst sannsynlig bli anskaffet et forbedret NASAM-system som vil gi en noe lengre rekkevidde enn dagens. Det innebærer et nytt missil basert på AMRAAM-missilet. Betegnelsen på det langtrekkende systemet vil være NASAMS ER+ (Extended Range).

NASAMs har flere moduler i et nettverk, og er uavhengig av lokalisering. Det kritiske er at de radarene vi har i fredstid for varsling kan ikke se «ned». Derfor må NASAMs radarer i en gitt situasjon fylle et tomrom, det vil si at de må plasseres høyt og fremskutt. Skal du forsvare Evenes, må moduler stå på Andøya, Senja, Troms-halvøya og så videre – knyttet sammen med kampluftvernet til Hæren som vil bli av samme type.

Det langtrekkende NASAMS ER+ må ut på dypet, ganske enkelt for å kunne få varsling og dermed gi reaksjonstid. Å deployere systemene på Evenes er ikke mulig i et slikt perspektiv, gitt blant annet vanskelig topografi i motsetning til Andøya.

Poenget er at et missilforsvar som skal dekke Evenes vil i praksis gi Andøya en enda bedre dekning, nettopp ut fra lokalisering og topografi med åpent hav.

NASAMS ved en fremskutt deployering vil overlappe med såvel Andøya som Evenes, samt kunne samordnes med Hærens kampluftvern som er av samme type.

Luftvern på to steder som ligger nær hverandre tilhører fortiden, i en tid da vi ikke hadde denne fleksibiliteten hvor luftvern knyttes til et nettverk hvor systemene kan operere autonomt, samtidig som systemet er modulbasert og kan tilpasses ut fra enhver gjeldende trusselvurdering.

Den tiden man gravde luftvernet ned ved siden av rullebanen er over. Forsvaret bekreftet selv at man bygger på et modulbasert system som er mobilt, settes sammen ut fra trussel, samvirker med Hærens og allierte systemer, og som tilpasses ut fra det.

Mantraet om å ha to basesett – ett på hver av basene og som da blir for dyrt – er et eksempel i beste fall på ren manipulasjon for å kunne tilpasse et forhåndsbestemt basevalg, uten ønske om å utrede alternativ ut over Evenes.

Hele luftverndebatten som ga som premiss at Evenes måtte beskyttes av luftvern har vært unyansert, feilaktig og manipulerende i sin form. Det beklagelige er at de som idag kan luftvern i Forsvaret ikke har vært villig til å delta i debatten - en debatt som i andre land er helt åpen. I USA er dette en faglig diskusjon som pågår i åpne fora hvor det nye trusselbildet gir nye forutsetninger og ikke minst løsninger.

Hva gjør vi? Vi lukker øynene, beslutter og håper det beste!

Kjære Anniken Huitfeldt og Det Norske Arbeiderparti. Selv om regjeringen har et rent flertall i dagens Storting, så allier dere med deres viktigste partner, Senterpartiet, og sett Evenes på vent slik at man nå ikke gjør flere fatale feil i Forsvaret - selv om dere ikke kan oppnå flertall med mindre at Venstre og KRF gjør som de sa før de gikk inn i regjeringen. Ihvertfall vil alle vi andre merke oss at AP da har gjort jobben sin som et troverdig opposisjonsparti.

Det komme nå en ny LTP - frys den inneværende slik at man har handlefrihet i den nye til å få en bedre struktur på basene som er tilpasset krise og krig.

Det er mulig å stoppe dette før pengene renner ut av sekken.

Eirik Skarland
BAF
Ålesund

PS: For ordens skyld: Jeg har tidligere tjeneste som avdelingsjef ved Andøya og som bataljonsjef med beredskapsoppdrag på Evenes tidlig 90 tallet. I tillegg hadde jeg ansvaret for vurderingsavdelingen ved E-tjensten hvor luftvern og missilteknologi var en del av virksomheten hvor jeg var i 12 år.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse