Annonse
Dårlig renhold og manglende kvalitet på Forsvarets bygninger og materiell kan i ytterste konsekvens føre til alvorlige driftshendelser som svekker Forsvarets kampkraft, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Dårlig renhold i Forsvaret truer forsvarsevnen

Forsvaret er en virksomhet med særegne behov og hvor renhold har en annen dimensjon enn resten av samfunnet,

I et skriv til forsvarets ledelse krever arbeidstakerorganisasjonene nå endringer i organiseringen av renholdstjenestene. De ansatte i Forsvaret har sett seg lei av de negative erfaringene med dagens løsning og krever at det ansettes egne renholdere.

Organisasjonene påpeker at dagens løsning er svært negativ for Forsvaret og at dårlig renhold kan gå direkte ut over forsvarsevnen. Forsvaret opplever nå at bygninger må stenges og materiell forringes unødvendig stor grad som et resultat av manglende renhold og vedlikehold. Dette er en situasjon organisasjonene ikke aksepterer da konsekvensen både gir dårligere operativ evne og går ut over arbeidsmiljøet til de ansatte.  

I 2014 fikk Forsvaret pålegg fra regjeringen om å konkurranseutsette renholdstjenestene som et ledd i å redusere kostnader. Kontrakten ble tildelt ISS, som på det tidspunktet var den største og mest seriøse tilbyderen av renholdstjenester i Norge. Kvaliteten på renholdet har etter dette blitt merkbart dårligere og kostnadsbesparelsene totalt sett er vanskelig å få fremlagt. Organisasjonene mener dette kostnadspresset fra politisk ledelse blir feil i en virksomhet som forsvaret da det gir negative konsekvenser for kvaliteten og medfører økte vedlikeholdskostnader.

Organisasjonene påpeker at renhold i egen regi har vist seg å være den modellen som passer Forsvaret best. Dette er noe Forsvarsdepartementet (FD) selv også erkjenner da de har sagt opp kontrakten med ISS i sine egne kontorer i Oslo og nå lar egne ansatte gjøre jobben. Organisasjonene ser det også som et paradoks at operative avdelinger er pålagt å kjøpe tjenestene i markedet når konsekvensene for dårlig renhold er langt større i disse enn i kontorbygg i Oslo.

Leder av NTL Forsvaret, Tom Rune Klemetsen påpeker at Forsvarets driftsenheter igjennom flere år har dokumentert mangelfullt renhold og at dette har resultert i felleskravet fra organisasjonene. Klemetsen uttaler at dårlig renhold kan få langt større konsekvenser for Forsvaret enn i andre virksomheter. Ikke bare sikrer godt renhold at personellet er friske og raske men er også en forutsetning for å sikre robusthet for virksomheten i krise og krig. Medlemmer og vernetjenesten klager i dag over at ordningen er byråkratiserende, lite fleksibel og at sikkerheten ikke godt nok er ivaretatt. Klemetsen uttaler at dagens ordning er uakseptabel og at det må tas grunnleggende grep for å rydde opp i situasjonen. Vi vet hva som fungerer for Forsvaret og det er egne renholdere som vi selv har ansatt, er sikkerhetsklarert og som vi selv har kontroll over.

Forsvaret er en virksomhet med særegne behov og hvor renhold har en annen dimensjon enn resten av samfunnet, forteller Torbjørn Bongo, leder av Norsk offisers og spesialistforbund. Renhold er en sentral del av vedlikeholdet ved Forsvarets eiendom, bygg og anlegg, og når renholdet er dårlig så fører dette til en forringelse av bygningene og materiell. Manglende kvalitet kan i ytterste konsekvens føre til alvorlige driftshendelser som svekker Forsvarets kampkraft. Når man i tillegg ser at ISS som leverandør fakturerer Forsvaret for dette manglende renholdet, så betaler man både for en tjeneste man ikke får, men i tillegg må bekoste økt vedlikehold og nytt materiell. Sånn kan vi ikke ha det.

Veterinær og fungerende leder av Krigsutdannede offiserers landsforbund (KOL), Per Leines Lausund uttaler at dette forsøket på bortsetting av tjenester ikke har vært vellykket. Hensikten med renhold er at en hygienisk standard skal opprettholdes, og det skal gjøres på en rimelig måte som tar hensyn til brukere og arbeidstakere. Ikke billigst mulig. Det blir nå levert en mindreverdig tjeneste hvor man trenger personell til å følge ikke-klarerte renholdere, det er manglende leveranser og uregelmessig levering. Jeg hadde jo håpet at man kunne reversere prosessen.

Også Johan Hovde, Leder av Parat forsvar, ser seg lei av det manglende renholdet i virksomheten. Man må bare erkjenne at dagens ordning ikke passer for forsvarets virksomhet. Forsvaret disponerer enorme bygningsmasser og materiell som krever godt vedlikehold og renhold. Å drive godt renhold koster penger, men det får vi igjen for i reduserte livsløpskostnader og bedre arbeidsmiljø. Jeg håper at signalet vi som organisasjoner nå sender vil medføre en reell endring. Det er vår plikt å si ifra når vi opplever en slik negativ utvikling.

Organisasjonene fremstår samstemte om at forsvarets ledelse nå må satse på renhold i egen regi. Dette vil ifølge lederne i de respektive organisasjonene være mest kosteffektivt i det lange løp og vil gi bedre kvalitet både på kort og lang sikt.  En slik modell ivaretar også Forsvarets behov for styring og kontroll over renholdspersonellet under øvelser, krise og krig.

Så da gjenstår det å se om forsvarets ledelse imøtekommer organisasjonenes krav i denne saken eller om de vil fortsette å foretrekke dårlig renhold fremfor kvalitet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse