Annonse
Jeg er umåtelig stolt av alle de som deltok i det «sveitsiske urverket» Lufttransport AS representerte i Luftambulansetjenesten, skriver Kjetil Indrevik.

Avisa Nordland og statistikken

Frem og tilbake er like langt.

Hans Olav Holm korrigerer seg selv inn etter mitt svar til hans bruk av statistikk i sin artikkel i avisa Nordland (AN).

Jeg hadde rett, ikke litt rett, når det kommer til hvordan statistikken må brukes i denne sammenheng, - så tok jeg litt feil når det kom til tallet jeg oppga feil for året 2009.

I 2009 ble en kontrakt avsluttet og en ny påbegynt, med to forskjellige krav til tilgjengelighet, med andre ord forskjellig ressursinngang og motivasjon for ressursbruk. Kontrakten før 1.juli 2009 hadde ikke krav i prosent, men i timer, dager, og uke, som var akseptert utmelding av fly/base. Omsetter man kravene som gjaldt fram til 1.juli 2009 havner man ut på ca.88,5%-90%, men dette blir som i dagens ambulansefly kontrakt, det er vanskelig å sette opp et korrekt prosenttall utfra det regelverk kontrakten setter opp.

Slik at tallene fra 2008 og før 1. juli 2009, som Holm benytter stadfester kun et sørgelig faktum:

På målt produksjon er tjenesten er satt 10 år tilbake i tid.

Ser man historisk på tjenesten har denne utviklet seg betraktelig siden den ble etablert i moderne form i 1988, på veien her har samfunnet stilt høyere krav, blant annet ble det i kontrakten frem til 2009 anskaffet et fly ekstra midt i kontraktsperioden for å ivareta høyere krav til tjenesten.

Ved anbudet for 2009 fikk tjenesten et nytt løft, gjennom at kravene til tilgjengelighet økte betydelig til ca. 95%. Ved inngangen til dagens kontrakt ble kravene ytterligere innskjerpet, et jetfly skulle tas inn i tjenesten, og en gripbar reserveløsning skulle etableres.

Ambulanseflykontrakten har helt andre kostnader for samfunnet i dag enn den hadde i begynnelsen av 2009. I de to siste kontraktsperioder har man hatt en operatør som produserte iht. kontrakt fra 2002- 1. juli 2009, jeg har gått gjennom avkortningen fra siste del av denne kontrakten, det er få og små avvik, så vi kan dokumentere at Lufttransport leverte, med noen mindre unntak iht. kontraktens krav frem til 01.juli 2009. For så å få en operatør, Lufttransport, som leverte jevnt over kontrakt fra 1.juli 2009- 30.juni 2019, se videre oversikt under.

Så kommer paradokset, man har innskjerpet kravene ytterligere, og LAT har lagt på bordet en kravspesifikasjon som setter operatøren i avkortningsrisiko allerede ved 12 timer utmelding pr. måned pr fly/base. Kanskje den strengeste beredskapskontrakt, noensinne, i Norge.

Med skjerpede kontraktskrav er samfunnet fra 1. juli 2019 beredt til å bruke ytterligere midler på ambulanseflykontrakten, men når ny operatør tar over faller produksjonen ned til 2007-2008-2009 nivå, altså rundt 90%. Dette stadfestes av Holm’s sammenlikninger, likt for likt.

Det var vel ikke nedgang i tilgjengelighet vi hadde forventet, produksjonen skulle holdes oppe i den nye kontrakten, på det nivået Lufttransport hadde levert, jevnt over fra 2010. Det var kravet i den nye kontrakten. Vi skulle ikke tilbake til det nivå Lufttransport leverte for 10 - 12 år siden - kontraktskrav samfunnet for lengst har forlatt.

Fra juli 2019 er antall fly det samme som tidligere, inkludert i antallet har vi fått inn en jet kapasitet i tjenesten. Denne kapasiteten fungerer godt og er en styrke for ambulansetjenesten. Historien om reserveløsningen i Alta derimot, som nettopp skulle styrke tjenesten, viste seg å ha klare paralleller til historien om keiserens nye klær. 

3.og 4. kvartal 2009, hadde høyere tilgjengelighet enn 90,83% som er oppgitt fra LAT via Lufttransport for hele 2009 sett under ett, og i vår tilgjengelighetsdatabase kommer dette ut på 94,51%, på dette tidspunkt rapporterte vi i henhold til gamle prosedyrer, og vår tilgjengelighetsdatabase var under utvikling, og inneholdt unøyaktigheter. 90,83%, er det som er innrapportert for 2009, jmf. papirene for året sett under ett, og jeg ser at min fremstilling var upresis.

Jeg har derfor gått igjennom alle utmeldinger fra 3. og 4. kvartal 2009, dette viser en tilgjengelighet innenfor operatørens kontroll på 93,8%, som også stemmer godt med avkortning betalt for perioden.

Innkjøringsutfordringer, ja, men prestasjonen er ikke langt under kravet, på 95% som gjaldt fra 1.juli 2009. Med andre ord det skjedde en faktisk produksjonsøkning mellom 1. juli 2009 og 31.12.2009.

Forventningen til samfunnet er det man betaler for, kontrakten. Det vil etter 1.juli 2019 si maksimalt 12 timer utmelding innenfor 3 forskjellige kategorier (Akutt sykdom, Planlagt teknisk, og Uforutsett teknisk) pr. måned pr fly/base. Dette er det igjen noen variabler til, spesielt i forbindelse med kategorien uforutsett teknisk, men også utmeldinger innenfor hviletid har underkategorier, slik at hvert tilfelle av dette må må vurderes separat.

Produksjon som er bedre enn dette er over forventning.

Ser man på forventningen kontra fakta for de månedene som ligger offentlig tilgjengelig på Luftambulansetjenesten.no, oktober, november, og desember ser det slik ut:

Base

Oktober

November

Desember

Utmeldt Timer:Min

Faktisk* tilgjengelighet

Utmeldt

Timer:min 

Faktisk* tilgjengelighet

Utmeldt

Timer:min

Faktisk* tilgjengelighet

Kirkenes

124:46

83,23%

92:00

87,22%

109:36

85,27%

Alta 1

108:55

85,36%

78:30

89,10%

75:50

89,81%

Alta 2**

59:40

83,96%

61:05

83,03%

120:25

67,63%

Tromsø

64:13

91,37%

58:20

91,90%

143:20

80,73%

Bodø

88:00

88,17%

46:56

93,48%

112:35

84,87%

Brønnøy

81:59

88,98%

93:04

87,07%

100:30

86,49%

Gmoen 1

25:11

96,62%

43:22

93,98%

21:51

97,06%

Gmoen 2**

3:00

98,81%

61:21

73,44%

36:30

83,41%

Ålesund

111:15

85,05%

59:07

91,79%

20:20

97,27%

Totalt

 

88,57%

 

89,46%

 

87,23%

*Faktisk/total tilgjengelighet i tjenesten. Historisk (siste 10 år) kan man legge 2,1% på dette for å få tilgjengelighet innenfor operatørens kontroll ** Andre krav

Tabellen kan brukes til noen enkle analyser på timeutmeldingen, men på bakgrunn av det overnevnte kan man ikke være bombastisk: 4 av 27 tilfeller er i henhold til forventning, og/eller over. Sier man at mellom 36 og 50 timer utmeldt, er litt under forventning, så kan man plassere 2 av 27 tilfeller, men det ene tilfellet her, i november på Gardermoen 1 kan være innfor alt ettersom hvilken kategori en høy hviletidsutmelding på 3,7% utgjør. 21 av 27 tilfeller er under forventning, og svakest er det i nord. Ingen av månedene er i henhold til forventning for operasjonen som helhet.

Det er nettopp dette punkt som artiklene tar fokus bort fra, den nye operatøren må sammenliknes mot de kravene som samfunnet har stilt til dem, gjennom kontrakten de skal levere, ikke den kontrakten som noen andre leverte i 2008, og da etter helt andre krav.

I artikkelen alt begynte med, tas det ut en udefinert «periode» i slutten av november, og leseren blir fortalt at her produseres det opp mot 98% tilgjengelighet i Nord Norge, så da er leveransen fra operatøren sensasjonell. Ingen tilfeller i Nord Norge nærmer seg 98%, og ikke ville det vært sensasjonelt heller, det er idet området forventningen ligger. I siste avsnitt i første artikkel skrives det en lite fundamentert analyse, der sammenliknes Lufttransports prestasjon i 2014 på «95%» med at dette nivået har Babcock inntatt allerede etter 5 måneder. Her sammenliknes et års total produksjon for Lufttransport på 95,15%, faktisk tilgjengelighet i tjenesten, med noe som ikke eksisterer, det er ingen plass i nederste rad i tabellen over, som minner om 95%, faktisk tilgjengelighet. Dette er villedning av leseren.

Når man ser på tallene for Tromsø og nordover, så skjønner man hvorfor legene i nord og annet helsepersonell har hevet røsten i denne saken. Da går altså Avisa Nordland ut og forteller at alt er vel, svikten i beredskap er overdreven, og mer motivert av varslernes politiske ståsted og geografiske tilhørighet, enn det faktum, som er gjengitt i tabellen over. På toppen av det hele, til tider er det sensasjonelt gode greier. Det er under forventning, jevnt over.

Legene og andre kom ikke med de samme varslene i 2009, og grunnen er enkel, det kom fly til kortbanene i nord når det ble rekvirert. Noe som også bekreftes av innlegget til Finnmark legeforening. Flyet var riktignok hvitt og ikke gult i en periode, men det kom.

Legene hadde også en reel opplevelse av økt tilgjengelighet på ambulansefly etter 1. juli 2009, når ny kontrakt ble igangsatt. Da tilgjengeligheten faktisk økte fra noe rundt 90% til 93-94%, gjennom sommer og høst 2009, med enkeltmåneder over 95%, (juli, august), men også ned mot 92% (desember) og fra 2010 stabilt rundt +-97%, alle tall som tilgjengelighet innenfor operatørens kontroll. Ved siste korsvei opplevde de samme legene en reel nedgang, fra 96-97% til noe rundt 90%, og enda lavere i nord.

Lufttransports prestasjoner i tjenesten er nå historie, og er en historie om en organisasjon som i de 10 siste år (1.juli 2009-30.juni 2019) presterte over forventning, jevnt over. Jeg deler tallene her, da det er mange som spør etter dem, og fordi jeg er umåtelig stolt av alle de som deltok i det «sveitsiske urverket» som produserte dem. Beredskap produseres av sterke lag av flinke folk. Ingen får bruke dette til negative oppslag, uansett hvilken agenda de måtte ha. Over/Under forventning er regnet mot kontraktkravet på 95% i vår kontrakt.

År

2009*

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019**

Operatørens kontroll

93,79%

97,03%

97,40%

97,11%

97,05%

96,94%

96,80%

96,82%

97,08%

93,55%

96,2%

Over/under forventning

-1,21%

2,03%

2,40%

2,11%

2,05%

1,94%

1,8%

1,82%

2,08%

-1,45%

1,2%

*3. og 4.Kvartal 2009   **1. og 2. Kvartal 2019

Det er en enkel affære å avstemme produksjon slik at man treffer rundt 95% (innenfor operatørens kontroll), dette har aldri vært Lufttransports strategi. Best mulig tilgjengelighet har vært strategien de siste 10 år, beredskapsmessig en svært klok strategi, det er nok de fleste enige om. Disse prosentene over kontraktskrav er beheftet med betydelige kostnader, og er dermed en svært dårlig forretningsmessig strategi. Når du driver i disse tjenestene kan du ikke tillate deg å tenke forretning til enhver tid, det kan være de siste prosentene som til slutt berger liv. Best mulig tilgjengelighet kommer også i fremtiden til å være Lufttransports strategi, da vi tror på at tilbud dimensjonert for oppgaven, og beredskap i henhold til samfunnets krav, kommer på moten igjen.

For øvrig tas Holms oppfordring, om å arbeide sammen i 2020 for en bedre tjeneste, på strak arm, vi hjelper den nye operatøren på de felt vi kan, og kjenner oss ikke igjen i artiklene om det som minner om sabotasje og motarbeidelse i media, flysikkerhet og beredskap har vært de styrende for Lufttransport også etter anbudstapet, og frem til kontrakts avslutning 30.juni 2019.

Det har vært tilgang på både flydeler og verktøy fra Lufttransport siden oppstart, og senest i forrige uke monterte vi av sideroret på et av våre fly som ligger for salg for å avhjelpe Babcock etter et hendig uhell, forretningsmessig uklokt vil mange hevde, men dette er ambulansefly, de berger liv, det er viktigere enn forretninger.

Jeg vil avslutningsvis oppfordre Holm om å innta den samme holdning, og som han selv har oppfordret til, gjennom å bruke sin makt fornuftig, og ikke til å dekke over faktiske problemer med for enkle og mangelfulle analyser.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse