Annonse
BARNEVERNET: Det er barnas beste som skal stå i sentrum når barnevernet vurderer iverksetting av tiltak. Foto: Colourbox

Barnevern til barnets beste

Det er hevet over all tvil at barnevernet blir betydelig styrket av større og mer kompetente fagmiljø. Det vil storkommunene bidra til.

Vold og overgrep mot barn er et alvorlig samfunnsproblem. Barn som utsettes for mishandling, vanskjøtsel eller seksuelt misbruk, blir ofte preget av traumene fra barndommen gjennom hele livet. Å ha et godt fungerende barnevern er en forutsetning for å kunne gi utsatte barn de rettigheter de etter norsk lov har krav på. At barnevernet med jevne mellomrom kommer på den politiske dagsordenen, er sunt tegn i et demokrati. Barnevernets inngripen, eller mangel på inngripen, i saker der det er mistanke om omsorgssvikt, kan ha store konsekvenser både for barn og foreldre.

Vi har de seinere årene sett opprulling av saker med svært alvorlige overgrep mot barn. Forbrytelser som for bare noen tiår siden sjelden og aldri ble snakket om, som incest og seksuelt misbruk av barn, er avdekket og brakt til domstolene. Både Alvdalsaken og Tysfjordsaken har vist oss at mørketallene har vært store. Det har også vært eksempler på saker der barn er blitt skadet for livet eller drept av omsorgspersoner. For noen barn er mamma og pappa det farligste i verden.

Det stormer tidvis rundt barnevernet, som regel på grunn av saker som har ført til omsorgsovertakelse. Statistikken viser at det er langt flere omsorgsovertakelser i små kommuner enn i store. Den viser også at det er små kommuner i Nordland, Trøndelag og Finnmark som ligger på toppen av denne statistikken. Merkelig nok er det utført lite forskning og undersøkelser på hvorfor det er slik. Årsakene er trolig mange, og sammensatte.

Et godt utbygd og faglig kompetent barnevern er en forutsetning i en rettsstat. Det er barnas beste som skal stå i sentrum når barnevernet vurderer iverksetting av tiltak. Barn må ha et særskilt vern og instanser som ivaretar deres interesser. Det skal de få ved hjelp av barnevernet og fylkesnemda som er den som tar beslutningen om eventuell omsorgsovertakelse. Barnevernet i kommunen skal utrede og legge fram saken for fylkesnemda, som altså har det avgjørende ordet. Bare i akutte situasjoner kan barnevernet vedta omsorgsovertakelse, og da er dette kun midlertidige vedtak.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland mener at kommunereformen vil styrke barnevernstjenesten ved at man får større fagmiljøer i sammenslåtte kommuner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum hevder på sin side at regjeringen svarer på alle utfordringer med kommunereform og sentralisering.

Vi mener det er hevet over all tvil at barnevernet blir betydelig styrket av større og mer kompetente fagmiljø. Det vil storkommunene bidra til. Interkommunalt samarbeid i denne sammenheng er selvfølgelig bra, men når det dreier seg om de minste kommunene våre, blir miljøene likevel små. For gode løsninger på vanskelige saker handler om flere fagpersoner, bredere sammensetning av team, større forum for diskusjoner og sist, men ikke minst, habilitetsspørsmålet. I små miljø der «alle kjenner alle», dukker dette spørsmålet ofte opp, spesielt i saker der barnevernet har latt være å gripe inn.

I barnevernssaker, som i alle konfliktsaker, må det til syvende og sist utøves skjønn. Men skjønnet skal være forankret i et bredest mulig og godt faglig grunnlag. Det gir de beste forutsetninger for at den rette beslutningen blir tatt, til barnets beste.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse