Annonse

Bedre tilbud for utviklingshemmede

Jeg er opptatt av å forbedre tilbudet til psykisk utviklingshemmede i Tromsø, skriver Kristoffer Kanestrøm.

Det er i dag flere tilbud om arbeid og aktivitet for utviklingshemmede. Samtidig er det ting som må forbedres, og nye tilbud må på plass.

Jeg er opptatt av å forbedre tilbudet til psykisk utviklingshemmede i Tromsø. Det gjelder både tilbud om arbeid og aktivitet, og tilbud om bolig.

Byrådet har derfor gjennomført et prosjekt der vi har gjennomgått tilbudet om arbeid og dagaktivitet for personer med utviklingshemming og andre kognitive funksjonsnedsettelser. Målet med prosjektet har vært å komme med konkrete tiltak for å forbedre tilbudet.

Det er i dag flere tilbud om arbeid og aktivitet for utviklingshemmede.  Samtidig er det ting som må forbedres, og nye tilbud må på plass. 

Tindfoten dagtilbudTUIL Arena har aktiviteter som forming, matlaging, vev, vedkløyving, kantine, turgåing, dans og sansestimulering. Byrådet har vedtatt at det skal bygges en vedhall i tilknytning til Tindfoten i samarbeid med TUIL og Gutta på skauen.  Dette vil forbedre tilbudet og frigjøre plass i lokalene slik at brukerne får mer areal.

Lokaliseringen av dette dagtilbudet er ikke ideelt for alle, og utvidelse på Tindfoten er heller ikke ønskelig.  Byrådet har derfor vedtatt at det skal opprettes et nytt dagtilbud på Kvaløya. Byrådet har satt av penger til oppstart av nytt dagtilbud på Kvaløysletta i høst. Det jobbes i disse dager med å skaffe egnet lokale.  Midler til drift neste år vil ligge inne i byrådets forslag til budsjett for 2016. Tanken er at tilbudet skal være litt annerledes enn Tindfoten, hvor nærområdet benyttes i større grad, eksempelvis ved at brukerne tilknyttes næringslivet (jobbe på butikk, kafe, blomsterbutikk osv.).

Arbeidsprosjekt Slottet utfører ulike arbeidsoppdrag for kommunale enheter.  Dette kan være vask av kommunale tjenestebiler, snømåking og skogsarbeid. Arbeidsprosjekt Slottet har en stor del av æren for alt det gode arbeidet som er gjort i Tromsømarkaprosjektet.  Byrådet har sørget for at deltakerne nå får en godtgjøring for den gode jobben de gjør.  Vi har også vedtatt å etablere Slottet som et fast tiltak.

Gimleveien dagtilbud har fasiliteter som svømmebasseng, sanserom, ballbinge, musikkrom, aktivitetsrom, kjøkken, drivhus og grillhytte. 

Tromsø ASVO er en vekstbedrift som driver rundt 60 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).  Disse plassene finansieres i hovedsak over statsbudsjettet, og etter flere år uten tilførsel av nye plasser fikk Tromsø kommune i år 5 nye plasser.  Det er positivt, men vi trenger å øke antallet plasser ytterligere. 

Byrådet har derfor bevilget midler til en ny 50 % stilling som jobbveileder i Tromsø ASVO som følger opp arbeidstakere og arbeidsgivere i forhold til varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTAO). Per i dag er det 7 deltakere på tiltaket samt en som skal ut i arbeidspraksis. De fleste arbeidsgiverne som har blitt oppsøkt har vært positive, og har lagt ned mye arbeid i å finne egnede arbeidsoppgaver.

Vi ønsker også å prøve ut Inn på tunet for denne målgruppen.  Imidlertid har vi hatt ute et anbud på Inn på tunet for målgruppen innenfor rus- og psykisk helsefelt, hvor vi ikke lyktes med å få avtale med en gårdbruker.  Jeg håper at det kan være interesserte gårdbrukere som vil være med på inn på tunet for utviklingshemmede.

Det er også viktig med bedre informasjon om karrierevei.  Vi har derfor jobbet sammen med NAV Tromsø og Troms fylkeskommune med å få frem en samarbeidsavtale for å bedre overgangen mellom ungdomsskole, videregående skole og arbeid. Avtalen vil blant annet inneholde momenter som at partene hvert år skal arrangere informasjonsmøter til elever og pårørende i målgruppen slik at de i større grad kan velge en utdanningsvei basert på et informert grunnlag. Slik det er nå har mange elever og foresatte for lite informasjon om muligheter, og mange velger «feil» studieretning på videregående, noe som noen ganger fører til at elevene ikke får brukt sin utdanning i videre jobb.

Det er et variert tilbud om arbeid og aktivitet for utviklingshemmede i Tromsø.  Vi jobber konkret med å forbedre eksisterende tilbud.  Særlig viktig er det å utvide tilbudene og skape mer differensierte tilbud for å møte fremtidens behov. Vi må prioritere og løfte denne målgruppen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse