Annonse
Godsbefrakting er langt mer kompleks enn hva en Nord-Norgebane alene kan løse, derfor støtter NHO utarbeidelse av en KVU (konseptvurderingsanalyse) som gir en kunnskapsbasert tilnærming for å avdekke en helhetlig vurdering av næringslivets totale transportbehov i nord, skriver regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis. (Foto: NHO)

Bedriftene trenger fremtidsrettet infrastruktur i Nord-Norge

Denne godsstrømsanalysen «Fra kyst til marked» støtter ikke opp under de traseer som Nord-Norgebanen består av. Analysen viser snarere betydningen av å prioritere tilknytningsveier og oppgradering av eksisterende bane i nord.

 NHO – Næringslivets hovedorganisasjon er en medlemsorganisasjon som organiserer 27 600 bedrifter over hele landet. NHO Arktis dekker den nordligste regionen inkludert Svalbard.  Vår oppgave er å fremme god næringspolitikk og tiltak som våre bedrifter mener er viktig. Derfor er vårt innspill til transportkomiteens høring 28.01.20 basert på bedriftenes behov.

NHO Arktis gjennomførte vinteren 2019 en medlemsundersøkelse hvor vi spurte bedriftene i Troms og Finnmark om deres samferdselsprioriteringer. Her svarte hele 60 prosent av bedriftene at dagens samferdselsløsninger legger begrensninger for deres virksomhet. Og da vi ba dem prioritere hva de ønsker å bruke samferdselsmidlene på, var svaret entydig: Utbygging av veier, bruer og tuneller toppet prioriteringslisten, tett fulgt av bedre flytilbud til det nye storfylket.

Premisset for NHO Arktis høringssvar til transportkomiteens høring Stortinget er; Hvordan kan infrastrukturen tilrettelegge for realisering av de enorme nasjonale verdiene i nord som vil skape økt vekst, næringsutvikling og nye arbeidsplasser i Nord-Norge?

I nord går det godt. Vi kan vise til stadig økende eksportverdier. Sjømat er en bærebjelke i nord. Og 40 % av den norske laksen kommer fra Nord-Norge. Og det er Nord-Norge som kan vise til størst vekst i reiselivsnæringa. Vi har store mineralske ressurser, noe Norges Geologiske Undersøkelse NGU har avdekket.

Våre naturbaserte næringer bidrar i nasjonal målestokk.  At Nord-Norge blir en nasjonal vekstmotor vil være svært viktig for landets fremtidige økonomiske situasjon.

En avgjørende rammebetingelse vil være tilrettelegging av infrastruktur som styrker næringslivets behov for helhetlige transportkorridorer. I valg av transportløsninger må en vurdere transportformer som er tids- og kostnadseffektive, pålitelige, som gir redusert risiko for ulykker og ikke minst gir så lite miljømessig fotavtrykk som mulig.

Dette er spesielt viktig for oss med store geografiske avstander til våre markeder. Behovet for et forbedret transporttilbud i nord er stort. Da snakker vi om vei, bane, båt og fly.

Gjennom prosjektet til fylkeskommunene i nord «Fra kyst til marked – sjømattransporter i Nord-Norge i 2014» ble det foretatt grundige godsstrømanalyser for sjømatnæringen i Nord-Norge.

Selv om det er noen år siden prosjektet ble avsluttet, er hovedfunnene fortsatt er gyldig i dag. Her pekes det bl.a. på et stort behov for oppgradering av de viktigste fylkeskommunale næringsveiene. Totalt er etterslepet her på ca 19 mrd. kroner. I tillegg vises det til manglende kapasitet, regularitet og frekvens på jernbane. De viktigste grepene vil her være å prioritere dobbeltspor på Ofotbanen, og delvis elektrifisering (hybridløsning) av Nordlandsbanen. Annen godsbefraktningen er også avhengig av de samme transportkorridorene som sjømatnæringa.

Denne godsstrømsanalysen «Fra kyst til marked» støtter ikke opp under de traseer som Nord-Norgebanen består av. Analysen viser snarere betydningen av å prioritere tilknytningsveier og oppgradering av eksisterende bane i nord.

Like fullt ser vi behovet for et bedre kunnskapsgrunnlag som avdekker næringslivets  transportbehovet i nord.

Godsbefrakting er langt mer kompleks enn hva en Nord-Norgebane alene kan løse, derfor støtter NHO utarbeidelse av en KVU (konseptvurderingsanalyse) som gir en kunnskapsbasert tilnærming for å avdekke en helhetlig vurdering av næringslivets totale transportbehov i nord. Her bør også fremtidige teknologiske transportløsninger belyses. Dagens løsninger møter nødvendigvis ikke fremtidens utfordringer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse