Annonse

Best transportøkonomi for Tromsø og bilbrukerne med Østre E8 og Tindtunnelen

Kommunestyret må snart behandle spørsmålet om ny planåpning for E8 i Ramfjord. De må velge mellom regjeringens forslag om utredning/planlegging for vestre trase, eller dagens status som er østre trasevalg med kortere tilknytning til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen (UFB).

Vestre trase og ny plan medfører 2-4 års ny omkamp og nye forsinkelser for E8. Østre E8 har en godkjent regplan som er klar til bygging.

Denne merkelige situasjonen skyldes regjeringens bompengeforlik i august, like før kommunevalget, hvor E8s skjebne ble forbedret og forverret. Forbedret av Frp som skaffet bompengefrihet for E8, og forverret av Høyres regjeringsmedlemmer som lot seg forville til å skifte trasevalg fra østre til vestre, det motsatte av regjeringens eget planvedtak for E8 i 2015.

Transportøkonomi tilsier østre trasevalg.

Kjøregevinsten med østre trasevalg er ca 5 millioner bilkm pr år, stigende til 11,7 bilkm over 40 år. Dette kommer i tillegg til kjøregevinsten med Tindtunnelen på over 25 mill bilkm hvert år.

Alle som skal til/fra Ramfjord, Breivikeidet og nordfylket kan kjøre inn i Tindtunnelen på Ramfjordmoen istedenfor å kjøre ekstra lengre til Leirbakken. Merkjøringen til vestre trase blir 5-5,5 km pr tur.

Denne gevinsten for bilbrukerne ønsker Vegvesenet å fjerne med sine prestisjepregede påstander om vestre E8 som korteste kjørevei, uten at de kan påvise det i praksis.

Miljø- og klimakampen favoriserer østre.

Mindre kjøredistanser reduserer miljøutslippene. Det gjelder også de korte tilknytningene til Tindtunnelen og UFB.

Østre trasevalg fritar Ramfjorden for en rekke andre miljøbelastninger. Vestre trase krever delvis fjordavstenging, delvis gjenfylling av fjordåpningen, steinfyllinger rundt alle brupillarer opptil lavvannsmerket, mindre vannutskifting i fjorden, større isproblemer og gradvis henføring av fjorden til ei brakkvannsevje. Fisket og det biologiske livet i fjorden blir i stil med dette.    

På vestsida er veien planlagt med 6,5 % stigninger som krever større drivstofforbruk og mer utslipp av klimagasser, og gir høyere støyforurensning for hele bebyggelsen på østsida av fjorden.

Rimeligere veibygging på østsida.

Vegvesenet hevder at vestre E8 koster ca 500 mill mindre å bygge enn østre. Da har de «oversett» to enkle fakta i sine «kalkyler». Tindtunnelen til vestre/Leirbakken blir ca 1,4 km lengre enn til østre/Ramfjordmoen og koster ca 400 mill ekstra. Med Tindtunnelen fra Ramfjordmoen unngår man å bygge veistrekningen Fv91 – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett som utgjør over en tredjedel av planlagt østre trase, tilsvarende ca 900 mill kr.

Disse to enkle korrigeringene av Vegvesenets påstander viser at østre med Tindtunnelen koster ca 800 mill kr mindre enn vestre med en lengre Tindtunnel. Dvs at bompengene på østsida får lavere satser enn på vestsida med Tindtunnelen. Veien rundt Sandvikhøyden blir enda dyrere, med lengre kjøreveier og vanskelig passering av Tromsdalen sentrum, med berøring av minst 110 eiendommer.

2-4 år raskere gjennomføring på østsida.

Østre E8 har i dag en godkjent og vedtatt regplan. Hvis dept’et eller Vegvesenet skulle kreve noen mindre endringer i planen, så er det tale om 1-2 ukers arbeid pluss høringsrunde. For vestre trasevalg er det tale om ny formell planåpning av ny kommuneplanprosess, med formål å revurdere hele planutredningen for trasevalget med eventuelt valg av vestre trase istedenfor det vedtatte østre trasevalg.

Ny planåpning krever lovbestemt 3-6 ukers høringsrunde, planprogram krever 6-8 ukers høringsrunde, ny KU (konsekvensutredning) krever 6-8 ukers høring og ny regplan krever 6-8 ukers høring. For hver høring foretas kommunal saksbehandling, merknadsbehandling, eventuelt mekling vedr innsigelser, før politisk komitebehandling og kommunestyrets behandling. Tilsammen krever dette langt over 2 år og kanskje over 4 år, og enda mer ved eventuell mekling eller rettstvister.

Forsinket vestre trase.

I Vegvesenets rapport i november 2018 hevdet de at østre og vestre E8-trase kunne utføres omtrent like raskt. I Nordlys-reportasjer 21. september og 26. oktober 2019 fremkommer fra Vegvesenet at tidligste sluttføring av ny regplan for vestre E8 er medio 2021, tidligst. Samtidig opplyses det om så mange ufullførte planoppgaver at men ender langt uti 2022, tidligst.

Så Vegvesenets prestisjeholdning for vestre E8 har ført til feil rapportering til regjeringen og kommunen om ferdigstilling av planer og bygging , og derigjennom til feil beslutninger om trasevalg. En innrømmelse av feiltakelsene kunne gjøre saken betydelig enklere for både kommunen og regjeringen.

Vegvesenet har nå i over 30 år levert omstridte vurderinger om E8 som etter hvert har ødelagt tilliten til Vegvesenets objektivitet og prestisjeholdning. Vi anbefaler at kommunen og regjeringen i denne saken innhenter nøytrale vurderinger hver gang Vegvesenet fremlegger nye forslag og opplysninger vedr E8.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse