Annonse
Genetikk på dette nivå er vanskelige greier, både teknisk og intellektuelt. Jeg vil ikke anbefale at skribentkollega  Nordmark utvider sin etterutdanning i den retningen, skriver Rolf Seljelid om det samiske folks opprinnelse. Illustrasjon: Colourbox / Nodnorsk debatt

Bidrag til den endeløse krangelen om nordmenns og samers overraskende tilsynekomst i Vest-Skandinavia 5 - 8000 år før Kristi fødsel.

Klart at de fleste av oss er «god blanding», burde vi ikke da prøve å samarbeide om disse spørsmålene, isteden for å skape konfrontasjoner.

Apropos innlegget fra Ingrid Nordmark, adjunkt med tilleggsutdanning, Nordlys 7. juni 2018:

Begrepet og ordet «urfolk» er norsk oversettelse av engelsk «indigenous» (ikke alle lever i stammer e.l.) og er ifølge internasjonalt anerkjent definisjon en folkegruppe  – oftest en nuværende minoritet som har levd i en geografisk region før de nuværende statsgrensene ble fastlagt, i vårt tilfelle sånn omtrent på Harald Hårfagres og Hustru Snøfrids tid. 

Uttrykket «urfolk» er først og fremst et juridisk begrep som bestemmer et folks særegne rettigheter . Hva adjunkter og professorer personlig mener om uttrykket er relativt betydningsløst.

Ifølge definisjonen er det således to urfolk i Norge. Det ene er de etnisk norske, dominerende majoritet i staten Norge, ingen vet akkurat når de første germanske grupper vandret sydfra inn i vårt område (Øresund eksisterte ikke) antagelig nokså like efter siste istid, for ca 5000 år siden. 
Etnisk norske snakker norsk,med mange dialekter. alle sammen av germansk rot. Det andre urfolket er samene,en minoritet i fire land bl.a. Norge, de vandret i hovedsak nordfra inn i vårt område omtrent,omtrent samtidig med den norske innvandringen sørfra. Vandringen er dokumentert med moderne molekylær-genetikk.

Det har seg slik: i kvinners egg er - som i andre celler storparten av arvematerialet i cellekjernen. Dessuten fins bitte litt særegent arvemateriale, DNA i små korn, mitokondriene utenfor kjernen, i cytoplasmaet. Ved befruktningen bidrar mannen med halvparten av kjerne-DNA (spermier er nesten bare DNA ), mens mitokondrier og mitokondrie-DNA kommer bare fra egget, altså fra mor. 

I samiske kvinner som har samisk mor og mormor osv fins det i deres mitokondrie-DNA en liten sekvens som kalles « det samiske motiv» som bare fins hos samiske kvinner som bare har samiske formødre. Motivet er blant de aller sterkeste identifikasjoner av folkegrupper som man kjenner, på linje med georgiere og baskere. Alt dette er særlig fastlagt av Svante Pæbo, estlender, utdannet i Uppsala, nu professor ved Max Planck-instituttet i Dresden. 

Fordi alt DNA muterer lite grann blir det som en innebygget klokke og man kan følge vandringen både i tid og sted. Det samiske motiv dukker først opp i Syd-Frankrike (!) for ca 20000 år siden, flytter seg så - dvs kvinnene flytter seg nordover,østover gjennom Ungarn, Hviterussland, nuværende Finland, nordover inn i det som nu ofte kalles Sápmi, som er det som den aktuelle krangelen dreier seg om (Finnlendere er genetisk sentral- europeere som kom inn senere og antagelig tok opp et slags proto-samisk finnskugrisk). 

Dette er i særklasse det beste vi eksakt vet om det samiske folks opprinnelse. Vi må anta at samiske mannfolk flyttet med damene(!). Genetikk på dette nivå er vanskelige greier, både teknisk og intellektuelt. Jeg vil ikke anbefale at skribentkollega  Nordmark utvider sin etterutdanning i den retningen. Men det må tross alt være fan til tilleggsutdannelse du har når du under ett vil gå løs på FN, Stortinget, Svante Pæbo og norsk Høyesterett som f.eks i en dom fra 21-06-01 i sak om landrettigheter i Trøndelag uttalte at «samene utvilsomt har status som urfolk, også i det sørsamiske område».

Så vil jeg legge til som mine personlige subjektive oppfatninger:

1) Jeg kan ikke helt forstå hvorfor adjunkt Utsi i Hammerfest skal ha spesielle privilegier på Vidda.

2) Jeg syns de som i generasjoner har drevet tradisjonell samisk utmarksnæring: fiske jakt, reindrift, osv. burde ha utvidede privilegier, og jeg syns de burde ha mer å si i Sametinget.

3) Jeg tror ikke at den nuværende ordning med Sametinget er den beste, har for mye preg av å være et kompromiss. Og hva har Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet der å gjøre, norske partier styrt sørfra? Spørs om det ikke hadde vært mye bedre med en minister for samiske spørsmål, sittende i regjeringen, oppnevnt av statsministeren, efter forslag fra et lite rådgivende samisk organ av fjellfinna, fjordfeskera, bønder i Tana, i markabygdene og ellers, bylappa, universitetsfinna.

4) Så til sist: Klart at de fleste av oss er «god blanding», burde vi ikke da prøve å samarbeide om disse spørsmålene, isteden for å skape konfrontasjoner, ta utgangspunkt i realitetene, slutte å lese sludder som bøkene  til vestlendingen og evangelisten Adolf Steen som så det som sin kristenplikt å påvise at samer ikke var samer, så galt kunne det ikke være, de var svensker og finner, av lensmanns- slekt eller fra prestefamilier, som pakka bort kjole og krage og heiv sæ i reindrifta! Da er vi i nærheten av «Sions vises protokoller» eller «Ali Baba og de førti reingjeteran». 

Jeg vil anbefale kollega Nordmark å ta kontakt med V. E. Heitmann som hadde en lang harmdirrende artikkel om mangelen på fast grunn under føttene i de såkalte bløte fag - i samme nummer av  Nordlys som ditt innlegg. Gi ham: Adolf Steen: Kautokeinoslekter og hør hva han syns.

Vennlig hilsen Rolf Seljelid, professor med tilleggsutdanning

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse