Annonse
Foto: Sjømatrådet

Blå vekst i fjord og langs kyst her i nord

Overskriften er hentet fra tittelen på foredraget  på konferansen «Blå vekst på kysten i nord» som holdes her i Tromsø  3. april 2019. Overskriften favner  tema vi har diskutert heftig de siste månedene i Tromsø etter kommunestyrevedtaket i høst i forbindelse med Klima, miljø og energiplanen 2018-2025.  Dette vedtaket skapte en debatt som viste at tiden var overmoden både i det politiske miljø og  i næringen for et offentlig ordskifte som klargjorde  fakta og forutsetninger for ny utvikling. Debatten  viste at det er svært  mange ulike meninger både innad i partiene  og mellom partiene i Tromsø om havbruksnæringen.

Vi er flere som har arbeidet i månedene etter vedtaket med å skape en ny dialog. Arbeiderpartiet i Tromsø har arrangert to åpne seminarer med bred deltagelse fra havbruksnæringen, fiskernes organisasjoner, forskere og miljøvernere samt politikere. De åpne møtene hvor også administrasjonen i Tromsø kommune var til stede , gjorde det mulig å formidle klare politiske signaler om hvordan vi ønsket oss en bærekraftig utvikling. Administrasjon lagde også etter det en veldig god og grundig gjennomgang av saksfeltet som grunnlag for sin innstilling til Kommunestyret i marsd 2019. I mars i år  oppøkte jeg nasjonale myndigheter i Oslo og Bergen og fortalte der  om de politiske og administrative prosessene  i Tromsø kommune.   Samtalene med myndighetene handlet mye om mangel på vekst i volumet av særlig laks.  De som sitter med myndighet innen  sikkerhet , miljø   og utvikling kjenner nå slik jeg opplever det,  helt tydelig  på et betydelig ansvar samtidig som forholder seg til politiske myndigheters sterke ønske om vekst-

En mer omforent virkelighetsforståelse må ligge til grunn

På møtet i Kommunestyret i Tromsø 27. mars 2019 gjorde jeg fra talerstolen derfor et poeng av følgende: selv om dødeligheten av laks i norske merder  gikk ned fra 15,5%  i 2017 i Norge til 14,7% i 2018, så døde 53 millioner fisk i 2018. Dette er svære og uakseptable tall. Hvis en av 6 kyr døde i gjennomsnitt på båsen hos norske bønder ville det vært ramaskrik. Og videre sa jeg at det siger inn en erkjennelse av at uten  at man får bedre kunnskap om  virkemidler mot tapet , er det ikke realistisk  å femdoble volumet slik mange fagpolitiske dokumenter nasjonalt har tatt til orde for i mange år nå.

Komparative fortrinn i nord

I fjord og langs kyst her nord er vi heldigst stilt i forhold til miljøproblemer nasjonalt i Norge. Vi har derfor en historisk sjanse til å sikre en bærekraftig utvikling. Det må ikke tillates vekst som forstyrrer miljø og økologi. Vårt mål må være å arbeide mot vekstmål med skrittvis tilnærming.  Dagens kriterier for innovasjon i de såkalte utviklingskonsesjonene oppmuntrer etter mitt syn for mye til store sprang i volum motivert fra et politisk og økonomisk ønske om hurtig og sterk vekst. Dersom man skulle lyse ut nye utviklingskonsesjoner ,  bør disse også kunne omfatte  skrittvise  endringer  i  dagens teknologi for kystnære merder. Lukkede anlegg på land bør etter mitt syn i  overskuelig fremtid være forbeholdt smolt opptil 1 kg i vår Tromsøregion pga de svære vann,energi -og arealbehov lukkede anlegg på land medfører i produksjonen etter smoltfasen.

Kommunestyret gjorde et godt vedtak 27. mars 2019

I møtet  27. mars 2019 fulgte  kommunestyret dette opp med å vedta en plan for arbeid med bærekraftig utvikling av havbruksnæringen i Tromsø kommune. Jeg mener at vi med vedtaket ga et meget godt grunnlag for en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling i nord. Vedtaket setter krav til havbruksnæringen . Som eksempel vil vi videreutvikle dagens trafikklysordning til flere indikatorer enn lus. Vedtaket  slår fast at næringen  må ha en kunnskapsbasert tilnærming til sambruk av arealer med  fiskere og andre , og ønsker derfor mer kunnskap om havbruksnæringens effekter på villfisk.  Vedtaket er derfor ikke et frislipp slik enkelte kritikere har hevdet, men vedtaket vil ligge til grunn med klare føringer for kommunens revisjon av Kystsoneplanen, der de ovenfornevnte forhold vil bli sterkt vektlagt.  Samtidig slår vedtaket fast at det skal være vekst i havbruk i Tromsø kommune, gitt at  man bruker og tester ut  den til enhver tid beste kunnskap om moderne miljøtiltak. Jeg er glad for at med dette  har vi gitt Tromsø kommune muligheten til å ta  en naturlig ledende rolle i vekst  og utvikling av havbruk regionalt og nasjonalt. For at vi skal lykkes må vi ha  tett dialog med næringen , fiskerne, forskerne og fylkeskommunen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse