Annonse
Vi noterer oss forslaget om gratis buss i rushtid, men det foreligger i dag ikke planer om dette. Erfaringer fra slike forsøk viser at slike tiltak har begrenset effekt når det gjelder å rekruttere bilbrukere over til buss, skriver Ivar B. Prestbakmo.

Busstilbudet på Kvaløya

Svar på åpent brev fra Kaldfjorden og Eidkjosen-, Kvaløysletta bydelsråd, og Ersfjordbotn utviklingslag

Troms fylkeskommune utfordres sammen med Tromsø kommune og Statens vegvesen på problemstillinger knyttet til kollektivtilbudet og trafikale løsninger på Kvaløya. Fylkeskommunen er ansvarlig for kollektivtilbudet og tilhørende infrastruktur på fylkesveg. Sammen med Tromsø kommune har fylkeskommunen i perioden 2015-2018 inngått en avtale med staten innenfor belønningsordningen som sikrer byområdet 285 mill. kr. i statlige midler til tiltak som skal forbedre kollektivtilbudet og hindre vekst i personbiltrafikken. Disse pengene benyttes til styrking av kollektivtilbudet blant annet ved mer/oftere buss, oppgradering av holdeplasser, sanntidssystem, kollektivfelt, og innfartsparkering. Det bygges også nye sykkel- og gangveger. Belønningsmidlene er innrettet bybussenes virkeområde, men vi går aktivt inn for å forbedre noe av tilbudet på relasjoner utenfor dette som har innpendling til Tromsø.

Sammen med de andre vegetatene er fylkeskommunen under paraplyen «Tenk Tromsø» i ferd med å starte forhandlinger med staten om en byvekstavtale. Denne avtalen skal sikre videre finansiering av tiltak som er nødvendige for at byen fortsatt skal kunne kan vokse på en sunn måte. Det planlegges ytterligere forbedring av kollektivtilbud sammen med vegnett, gang- og sykkelveg.

Bompenger

Brukerfinansiering i form av bompenger er en forutsetning fra regjering og Storting for statlig bidrag i byvekstavtale. De nevnte store avstandene på Kvaløya er forsøkt tatt hensyn til i de foreliggende planene ved at det kun skal betales bompenger på Tromsøya og på bruene til og fra Tromsøya.

Busspriser

Den gjeldende belønningsavtalen har gjort det mulig å forbedre busstilbudet ved å øke kapasitet uten tilsvarende økning i passasjerbetaling. I avtaleperioden er også nattbuss- og lavtrafikkruter inkludert i det ordinære tilbudet. Dette har ført til en vekst på opp mot 10 prosent i bruken av buss i byområdet. I 2009 ble det foretatt en reduksjon i antall buss-soner, som gjorde det enklere og billigere for mange.

  • Forslaget fra bydelsrådene på Kvaløya om samme takst i hele kommunen er interessant. Det foreligger planer for ytterligere revisjon og forenkling av det totale pris- og sonesystemet for hele fylket. Utvidelse av bysone til å gjelde hele kommunen er allerede ivaretatt, men gjennomføringen er teknisk kompleks og krever endringer blant annet i eksisterende billetteringsutstyr. Med forbehold om løsninger og endelige vedtak kan dette iverksettes i løpet av 2019

  • Vi noterer oss forslaget om gratis buss i rushtid, men det foreligger i dag ikke planer om dette. Erfaringer fra slike forsøk viser at slike tiltak har begrenset effekt når det gjelder å rekruttere bilbrukere over til buss.

Park and ride

Vi er enig med bydelsrådene i at «park end ride» eller innfartsparkering vil kunne være en del av løsningen.

  • På Storelva bygges det ny innfartsparkering i tilknytning til den nye og flotte terminalen. Massene som er benyttet i grunnarbeidet er hentet fra opparbeidelsen av den utvidede innfartsparkeringen i Eidkjosen. Ferdigstillelse og åpning skjer så raskt som mulig etter formelle vedtak om adkomstløsning.

  • Når det gjelder innfartsparkering for kjørende nord for brua er det også vurdert alternativer, men per i dag er det ikke prioritert midler til finansiering.

Kollektivfelt

Forbedret framkommelighet for buss er nødvendig for å lykkes med målene om sunn byvekst uten at kapasiteten i vegnettet bryter sammen. Det er køproblemer og forsinkelser i rushtid sør for brua, og disse problemene har vært fokusert i den lokalpolitiske behandlingen av prosjektporteføljen for Tenk Tromsø. Det er nylig satt i gang en utredning som tar for seg samvirket mellom busstrafikken langs fylkesvegen og løsning for å fange opp tilvekst av nye passasjerer både fra dagens boliger og nye boliger de i de øvre områdene på strekningen Storelva-Eidkjosen. Denne utredningen skal foreligge medio 2018.

Sanntid

  1. løpet av sommeren 2018 etableres det sanntidsinformasjon på alle nærdistriktsbussene i Tromsø. Det vil si for alle linjer på Kvaløya som har avganger helt inn til Tromsø.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse