Annonse
Direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen i Tromsø Næringsforening.

Bygg E8 på vestsiden

Klar beskjed fra næringslivet i Tromsø til politikerne; den nye E 8 må bygges på vestsiden av Ramfjord.

Lik det eller ikke – men av hensyn til gjennomføring og faglige vurderinger så må ny trasé gå langs vestsiden.

Når byrådsleder Kristin Røymo samler gruppelederne i kommunestyret for å finne en tverrpolitisk løsning for E8 gjennom Ramfjorden har vi to budskap:

  1. Ikke bytt bort finansieringen av ny adkomst til Breivika Havn.
  2. Bygg E8 langs vestre trasé.

Adkomsten til Breivika er viktigst

Gitt dagens trafikkbelastning, samt forventet trafikkøkning som følge av flere større utbygginger langs Tromsøyas nordøstside, så er en løsning på trafikkproblemene i Breivika det viktigste samferdselstiltaket i regionen, jamfør vårt innlegg 1. mars.

E8 gjennom Ramfjorden bør bygges

Ny E8 gjennom Ramfjorden bør bygges – primært av hensyn til de som bor der, og de som bruker denne strekningen hver dag. En ny veg er positivt for næringslivet, men er mindre avgjørende enn nevnte Breivika. For næringslivet er det uten betydning på hvilken side av Ramfjorden veien legges, bare den blir bygd.

Sekundært bør vegen bygges for å avslutte en unødvendig lang prosess som tar fokus fra alle andre samferdselsprosjekter i regionen. For å få til dette er vi mange som må legge personlig prestisje til side, og enes om alternativet som er raskest å få på plass.

Lik det eller ikke – men av hensyn til gjennomføring og faglige vurderinger så må ny trasé gå langs vestsiden. Som flere allerede har påpekt, er traseen i prinsippet ferdig regulert, og det foreligger heller ingen innsigelser på denne strekningen.

Brukerfinansiering eller ikke?

Den politiske debatten om trasévalg har tatt utgangspunkt i at vestre trasé skal brukerfinansieres, mens det har vært uklart hvordan østre trasé skal finansieres. Med andre ord – det har vært teoretisk mulig at østre trasé bygges uten brukerfinansiering.

Et relevant spørsmål er derfor om politikerne er for østre trasé, eller mot brukerfinansiering på vestre trasé?

At finansieringen var uavklart så vi da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FRP) i mars 2014 opphevet Miljøverndepartementets statlige plan om vestre trasé fra 2013, og «ga» Tromsø kommune og sittende Høyre-Venstre-FRP-byråd tilbake ansvaret for prosessen. Østre trasé skulle bygges, men spørsmålet om finansiering skulle tas senere.

Også da Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 besluttet ny statlig plan – denne gang på østsiden, uttalte minister Jan Tore Sanner at spørsmålet om finansiering ikke lå på hans bord.

Selvpåført konkurranseulempe

Når E8 gjennom Ramfjorden havner langt bak i køen skyldes dette blant annet at sittende Regjering har instruert transportetatene om at det er de samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene som skal prioriteres. For Nord-Norge gir det en konkurranseulempe i NTP-prosessen. For Tromsø gir det en selvpåført dobbel ulempe.

For det første taper vi terreng som følge av at de samfunnsøkonomiske analysene tar utgangspunkt i befolkning og årsdøgntrafikk. Lav befolkningstetthet gir lite gjennomslag i NTP.

For det andre taper vi terreng fordi vi ikke ønsker å godta de nasjonale spillereglene. Vi kan være for eller imot brukerfinansiering – men faktum er at det er et vedtatt prinsipp for større vegutbygginger i Norge.

Det er nye, brukerfinansierte innfartsveier til Bodø og Harstad eksempler på at når man ikke er i posisjon til å definere spillereglene, så må man forholde seg til dem.

Nødvendig med bred politisk allianse

Det er positivt å se at byrådslederen har tatt initiativ til politiske forhandlinger for å sikre byggestart i 2018 – og ditto positivt at både Høyre, Venstre og Senterpartiet signaliserer at de er åpen for en konstruktiv dialog.

Fra lokalt hold er det investert mye politisk prestisje i saken. Og mange har satt sin lit til at Solberg-regjeringen skulle finne midler til østre trasé. All den tid Regjeringens prioriteringer ligger fast, er vår oppfordring til lokalpolitikerne at de støtter opp om å bygge vestre trasé. Dette vil ikke være et politisk nederlag – men et tydelig politisk signal om at dagens modellberegninger ensidig fokuserer på befolkningsstatistikk, og ikke reell verdiskapning.

Næringslivet er positiv til brukerfinansiering

For å hjelpe politikerne på vei, vil vi nevne en undersøkelse vi gjorde blant egne medlemmer tilbake i 2014. Her er det entydige svaret at næringslivet i Tromsø er villig til å bidra med brukerfinansiering dersom dette sørger for at nye vegprosjekter blir bygd.

Enkelte har også argumentert for at østre trasé er nødvendig med tanke på trafikken fra en fremtidig Ullsfjordforbindelse. Vegvesenet sine tall viser at eksisterende vegnett har nødvendig kapasitet til å ta unna forventet trafikkvekst ved ny Ullsfjordforbindelse. Den nye traséen vil ta unna hovedtyngden av trafikken i Ramfjord – nemlig den som går nord-sør mellom Nordkjosbotn og Tromsø.

En ny trasé bør bygges på vestsiden. Den vil øke trafikksikkerheten og redusere miljøbelastningen for både brukere av og beboere langs innfartsveien til Tromsø.

For å oppsummere – bygg E8 på vestsiden av Ramfjorden, men ikke på bekostning av ny adkomst til Breivika Havn.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse