Annonse

Dialog fremfor straff i utelivet

«En bareier som er vitne til narkotikaomsetning på bedriftens område, kan vanskelig vite om han selv vil bli straffet gjennom prikkbelastning eller om han vil få hjelp til å håndtere problemet ved å kontakte politiet»

En bareier som er vitne til narkotikaomsetning på bedriftens område, kan vanskelig vite om han selv vil bli straffet gjennom prikkbelastning eller om han vil få hjelp til å håndtere problemet ved å kontakte politiet.

Et mangeårig samarbeid mellom politiet, kommunen og utelivsbransjen i Oslo har bidratt til å redusere overskjenking og vold i deler av hovedstaden. NHO Reiseliv mener utesteder som deltar i slike samarbeidsprosjekter, må unntas fra det nye prikkbelastningssystemet som etter all sannsynlighet blir innført.

Stortinget vedtar etter alt å dømme en ny bestemmelse i alkohollovens paragraf 1-8, som går ut på å innføre et prikkbelastningssystem. Det innebærer at ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene blir serveringssteder tildelt et visst antall prikker. Et gitt antall prikker over en periode vil føre til at bevillingen inndras i kortere eller lengre tid.

Alvorlige konsekvenser

NHO Reiseliv har gått imot prikksystemet fordi vi mener inndragning av skjenkebevilling må baseres på konkrete vurderinger og skjønn i de sakene det gjelder. Vi frykter at et prikktildelingssystem vil resultere i at matematikken overtar for fornuften ved kontroll og sanksjoner.  Å bruke inndragning av bevillinger som middel for å oppnå alkohollovens formål, mener vi bryter med Helsedirektoratets uttrykte ønske om bedre dialog og samarbeid med næringen.

10-12 prosent av det totale alkoholkonsumet i Norge finner sted på restauranter og utesteder. Trolig er det ikke dette konsumet som er en trussel mot folkehelsen, som det er alkohollovens formål å bedre. Restauranter og utesteder spiller en sentral rolle samfunnsutviklingen og er viktige sosiale møteplasser. I tillegg er serveringsbransjen den største ungdoms- og integreringsbransjen i Norge. Myndighetene må tilrettelegge for vekst fremfor å innføre regelverk som hemmer vekst.

Suksessprosjekt

I deler av Oslo sentrum samarbeider politiet, kommunen og utelivsbransjen gjennom prosjektet Salutt - «Sammen lager vi utelivet tryggere». Målet er å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser samt å gi en økt trygghetsfølelse på byen til byens befolkning. Prosjektet har gitt klare resultater.

Innenfor prosjektområdet i Oslo sentrum er overskjenking redusert med 17 prosentpoeng på to år, mens volden er redusert med hele 35 prosent fra 2012 til 2013.

Disse gode resultatene er oppnådd gjennom dialogbaserte kontroller, synlig politi og kompetanseheving i serveringsbransjen.

Valgte dialog over prikker

Kristiansand har gjort seg lignende gode erfaringer. Kommunen har tidligere hatt et prikksystem, men har nå innført prosjektet «Ansvarlig Alkoholservering Kristiansand», som er tuftet på dialog og samarbeid. Erfaringen fra politi og kommune er at utelivsbransjen er blitt mer ansvarlig i alkoholserveringen. Det er blitt mindre vold og overstadig beruselse. Utelivsbransjen mener på sin side at politiets økte tilstedeværelse inne på utestedene har skapt større trygghet for gjester og ansatte.

Bergen kommune har i dag et system for prikkbelastning, en ordning som har frustrert utelivsbransjen. Kommunen vurderer å gå over til et dialogbasert oppfølgingssystem likt Salutt, men frykter at et nasjonalt prikkbelastningssystem vil kunne skape problemer for samarbeidet med utelivet. Bergen kommune er derfor enig med NHO Reiseliv i at utesteder som er tilknyttet et dialogbasert oppfølgingssystem, må fritas for reaksjoner i form av prikkbelastning i prosjektperioden.

Helsedepartementet uttrykker at det ikke finnes motsetninger mellom dialog og veiledning på den ene siden og straff på den andre siden. NHO Reiseliv er uenig. En bareier som er vitne til narkotikaomsetning på bedriftens område, kan vanskelig vite om han selv vil bli straffet gjennom prikkbelastning eller om han vil få hjelp til å håndtere problemet ved å kontakte politiet. Salutt-prosjektet viser med all tydelighet at samarbeid skaper et tryggere uteliv for både næringsdrivende og gjester. NHO Reiseliv ser det som umulig å bevare tilliten mellom partene i samarbeidet hvis kontrollene noen ganger innebærer mulighet for utdeling av prikker, andre ganger ikke. NHO Reiseliv krever derfor at eksisterende og nye samarbeidsprosjekter må gis unntak fra det foreslåtte nye alkoholregelverket. Tiden er inne for å veilede utestedene, ikke straffe dem.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse