Annonse
Foto: Nordlys arkiv

E8 forsinkes 2-4 år med vestre trasevalg

E8s østre trasevalg ble vedtatt av kommunestyret i 2012 og stadfestet i regjeringen i 2015, begge deler mot Vegvesenets protester. Regplan for østre E8 ble vedtatt i kommunestyret i 2018. Pga lave budsjettrammer krevde Samferdselsdept’et kostnadskutt. De ble brakt ned fra 2,77 til 2,3 milliarder kr.

Regplanen for østre trase er ikke justert etter kuttene, men krever ventelig bare 1-2 ukers arbeid hos Vegvesenet. Det krever minimal endring av vedtatt forslag og minimal tid for politisk behandling. Østre regplan har ligget på vent fra tidlig 2018 og er fremdeles gjeldende regplan. Imens har Vegvesenet rotet bort E8s fremdrift med dårlig begrunnede forslag om vestre trase.

Østre E8-trase vedtatt mot Vegvesenets protester.

I regjeringens bompengeforlik i august før valget ble bompengene fjernet på E8. Dessverre var det noen i regjeringen som trodde på Vegvesenets villedning om lavere kostnader for vestre trase. Trasevalget ble flyttet fra vedtatt østre trase til vestre i regjeringens anbefaling.

Heldigvis er IKKE regjeringens anbefaling et lovgyldig planvedtak iht pbl (plan- og bygningsloven). Det er kommunestyret i Tromsø som er lovens planmyndighet. Da skal kommunestyret behandle og avgjøre trasevalget, (dvs helst avvise vestre-forslaget og fortsette med østre, som er raskest, billigst og kortest.)

Nå har Vegvesenet fremmet sak om regplan for vestre. Og de har fjernet kommunestyrets behandling av trasevalget fra planprosessen. Det er både lovbrudd og overkjøring fra Vegvesenet.

Vegvesenet overkjører kommunestyrets behandling.

De foreslår en KU (konsekvensutredning) som skal sammenligne vestre planforslag mot dagens vei. De vil IKKE sammenligne vestre mot østre trase. Da forfalsker de planprosessen. Hvis Tromsø kommune skal kreve sin rett som planmyndighet, så kan de pålegge Vegvesenet å legge fram saklig og fullstendig sammenligning mellom østre og vestre E8-trase.

Hvis Vv fortsetter med lovstridig planprosess, og usaklig sammenligning mellom trasevalgene, så vil fylkesmannens lovlighetskontroll avdekke feilene og avvise vedtakene. Prosessen må da begynnes pånytt, med mye ekstra bortkastet tid og tapt fremdrift for E8.

Samferdselsdept’et har innrømmet skriftlig at østre trasevalg fremdeles er gjeldende trasevalg og gjelder inntil kommunestyret eventuelt har foretatt et annet trasevalg. Da er Vegvesenets lovstridige overgrep bekreftet. Lovstridig behandling medfører ekstra tidstap for hele E8.

Dept’et bekrefter lovstridig Vegvesen.

Vegvesenet hevder at bygging kan påbegynnes for vestre trase tidligst i 2022, dvs 2 år fra nå. Det er det tidligste, og starten kan bli senere.

Lovgyldig sammenligning av østre og ny vestre trase vil forlenge KUs utarbeidelse og utredninger med minst 7-11 måneder. Da blir 2023 tidligst mulige byggestart for vestre. I 2023 er det nytt kommunevalg, og velgerne kan snu på Vegvesenets diktatur.

Fortsatt behandling av Vvs dårlige opplegg for vestre trase fører til ny plankunngjøring og oppstart av planprosess, ny KU, trasevalg analyse og behandling, trasevalg nytt vedtak, nytt kostnadsoverslag og budsjett, nytt stortingsvedtak etc. Hvert vedtaksledd i planprosessen krever ny høringsrunde, merknadsfrister og merknadsbehandling i kommunestyret før nye vedtak. Dvs at forsinkelser ved vestre trase blir 2-4 år i forhold til østre. For østre er hele trasevalgprosessen ferdig og vedtatt, men ikke for vestre.

Bevisst feilinfo fra Vegvesenet.

Vegvesenet hevder at kommunen har bedt om regplan for vestre trase. Dette er bevisst feilinfo i stil med resten av Vvs feilpåstander. Kommunen bad om vestre regplan i den uttrykte, vedtatte hensikt å sammenligne østre med vestre regplan, og så foreta et valg. Nå saboterer Vv at kommunen kan foreta et valg, fordi de avslår å foreta sammenligning mellom trasevalgene.

Østre vedtatte regplan kunne våren 2018 fullføres og gå videre i prosessen, dvs være klar til bygging før 2021. Så vestre trase ligger foreløpig an til forsinkelser på over 2 år.

Alle tidstillegg til prosessen for vestre trase vil øke dette tidstapet. De nevnte trinnene i prosessen viser at Vegvesenet fører Tromsøs E8-tidstap ut i helt uoversiktlige årsforsinkelser.

Østre vinner all sammenligning.

14. april skal Byutviklingsutvalget behandle Vegvesenets forslag til planprogram og KU for vestre regplan. Saken bør nå også omfatte en avvisning av prosessen for vestre regplan og rask tilbakevending til østre trase. Dermed bør saken over til kommunestyret snarest, for å få planen tilbake til østsida, der den burde ha vært hele tiden.

Vegvesenets uheldige påstander om forholdet østre/vestre gjelder også kjørelengde for bilbrukerne, geologisk risiko og anleggskostnader. Vi vil imøtegå disse villedningene fra Vegvesenet i de første, kommende ukene.

Fra prosessen i 2012 og 2015 har vi et trygt utgangspunkt. Det er synd at Vegvesenet tillates å forkludre Tromsøs E8-fremdrift, basert på gamle feilvurderinger fra en avgått vegsjef. Tromsø har nå tapt nye 4 år i NTP-prosessen (Nasjonal Transportplan) ved at byens veiutvikling reverseres av Vegvesenets diverse påfunn om vestre trasevalg.

Ved snarlig tilbakeføring til østre trase kan prosessen nå føre til anleggsstart i løpet av 2021. Vestre planprosess fører oss langt ut i 2023, med nye tillegg for all ekstra tid til merknader, protester, nye utredninger og meklinger.

Jo lengre tid prosessen for vestre trase får holde på, dess lengre blir hele E8 forsinket. Tromsø taper fremdrift hver eneste dag.

I perioden 2012-15 sørget Vv for 3 års unødig E8-forsinkelse ved protester og innsigelser mot kommunestyrets østre trasevalg. Fra våren 2018 til nå og videre framover besørger Vv 2 nye års unødig forsinkelse ved bevisst feilinfo om vestre trase. Så Vv har egenhendig forsinket E8 med minst 5 år hittil ved misbruk av etatens innflytelse. De har forsinket både E8 og Tindtunnelen over 2 NTP-perioder, dvs over 8 år. De samfunnsøkonomiske tapene for Tromsø og bilbrukerne er blitt enorme.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse