Annonse
Ved valget mellom østre og vestre E8-trase gjennom Ramfjorden er det nødvendig å sikre muligheten for en samordna framtidig løsning for vegsystemet til og fra Tromsø by. Dette er så langt ikke tilfredsstillende ivaretatt, og det ser ut til at dette må gjøres på nasjonalt nivå, skriver Ragnhild Sandøy i sitt åpne brev til samferdselsministeren. Foto: Bengt Nielsen

E8 - framtidas trase for innfart og utfart Tromsø by - Ramfjorden

Åpent brev til statsråd Jon Georg Dale​, Samferdselsdepartementet

 Jeg viser til regjeringas planvedtak i 2015 for østre trase, og der hensynet til innfartsvei til Tromsø by via tunnel Ramfjordmoen-Tomasjord skulle ivaretas i reguleringsplan. Meg bekjent er den siste delen av dette oppdraget ikke fulgt opp.

Det har vært mange vedtak og planer over et langt tidsrom, og informasjon overfor de berørte på strekninga Sørbotn-Tomasjord har vært vært minimal, spesielt de siste 10 år.  De fleste har for lengst mistet oversikten.

Høsten 2018 har det vært en aktiv og konstruktiv debatt, både i bladet Nordlys og i bladet iTromsø. Alle debattanter har vært kritiske til og har stilt spørsmål ved Statens vegvesens forslag om vestre trase. Det er kommet mange konkrete innspill og opplysninger som det er verdt å ta med seg i den videre prosess med beslutning og kvalitetssikring av detaljplaner. Det gjelder både forhold i Ramfjorden og behovet for å se Sørbotn-Tromsø by (Tomasjord) under ett.

Statens Vegvesen og Nye Veier AS sine rapporter 1.10.18 og 16.11.18 antas kjent for kommunestyret ved behandlingen 12.12.18. Så vidt vites er det i disse vurderingene ikke tatt hensyn til vesentlige endringer i planforutsetningene og følgelig ikke tilsvarende for kostnadsberegningene. F. eks. er forskningsstasjonen Eiscat i 2018 flyttet til Skibotn i Storfjord kommune, og det er derfor ikke behov for de omfattende løsninger på Ramfjordmoen som var kostnadsberegnet. Det er heller ikke gjort nye beregninger av risikoen for leirskred, trafikktall, støy, e.l.

I Tromsø kommunestyre 12.12.2018 ble det enighet om å slutte opp om den løsning som lar seg raskest gjennomføre. Statsråden og hans departement bør også utfra dette ønsket sikre finansiering slik at anleggsstart på etappen Sørbotn-Ramfjordmoen kan skje uten videre opphold, og slik at detaljplanlegging av videre anlegg går parallelt.

Det er viktig å påpeke nødvendigheten av å justere etappeinndelinga av E8-trasèen fra Lavangsdalen til Tromsø by som ble lagt først på 1970-tallet. Dette på bakgrunn av de dramatiske endringer de siste 20 år spesielt, både hva gjelder arealbruken langs vegen samt trafikkmengde:

  • Etter 2000 har Tromsø kommune latt bygge en ny bydel mellom Tomasjord og Tromsøsvingen, slik at her i dag bor snart 15 000 mennesker. Det er planlagt ytterligere boligutbygginger inntil E8 på strekninga. Utbyggingene er gjort helt inntil vegtraseen, slik at det på 10 km av dagens E8 sør for Tromsdalselva ikke er ekspensjonsmuligheter i framtida. Store deler av innfartsvegen må derfor etterhvert legges i tunnel.

  • I 2010 regulerte Tromsø kommune et stort industriområde med bl a. ny godsterminal for ASKO Nord på Leirbakken/ Laukslett.

  • Etter 2010 har det vært en dramatisk vekst i trailertrafikken; fersk laks og torsk til Europa, konsumvarer til og fra ASKO Nord-Tromsø by, Mack bryggeri med framogtilbaketransport Nordkjosbotn-ASKO Nord, og derfra igjen ut i verden.

  • Etter 2012 har naturbasert turisme økt voldsomt, en økning som fortsetter. Tromsø får mange turister via fly som bor i byen og drar på dagsbesøk med stor biltrafikk til Breivikeidet - Lyngen. Jfr trafikktall for fergesambandet samt innover Balsfjorden og økninga i leiebilmarkedet.

  • I dag blir stadig flere  mennesker berørt av store ulemper med støy, utslipp og vibrasjoner fra tungtransport og turisttrafikk langs dagens E8

  • Dette er nye momenter som i dag kommer i tillegg til behovet for å flytte E8 med gjennomgangstrafikk ut av bebyggelsen Sørbotn-Fagernes.

Dette er de faktiske forhold som påvirker behovet for den langsiktig beste løsning for E8 mellom Ramfjorden og Tromsø by, og sett i sammenheng med Fv 91 og den sterkt ønskede Ullsfjordforbindelsen, UFB.

For å unngå den sterkt fordyrende strekninga via raviner og elver Ramfjordmoen-Leirbakken/ Laukslett, vil en opprustet Fv 91 (1,0 -1,5 km) mellom Ramfjordmoen og Fagernes (dagens E8) være en fullgod mellom-løsning, inntil tunnel til Tomasjord kan realiseres.

Østre E8-trase gjennom Ramfjorden er slik framtidsretta  

I sitt vedtak av 12.12.18 ber kommunestyret om realisering av raskeste trasevalg, uavhengig av trase-alternativ.

Kommunestyret ba også om oppdatert reguleringsplan for vestre trase, med begrunnelse at man etterpå vil foreta endelig trasevalg. Dette punktet i vedtaket vil medføre vesentlig økt tidsbruk til planlegging.

Vestre trasè gjennom Ramfjorden et meget dårlig valg som framtidig E8-parsell, fordi den ikke ivareta behovet for helhet, se overfor. Vestre trase  er meget dårlig også av flere tekniske grunner:

1. Vertikal-linjeføringa i den sørligste halvdel er langt dårligere enn den eksisterende «gamle» vegen, og medfører bygging av 4-5 bruer, som ikke trengs i østre trasè på tilsvarende strekning.

2. Ei 1000 m lang skrå-bru mellom Leirbakken og Hanslarsanes vil være en “estetisk fornærmelse” i dette vakre fjordlandskapet. Ei slik bru vil ha en mildt sagt “krevende” fundamentering (i og nær påviste kvikkleireforekomster). Et bruprosjekt over fjorden innebærer stor usikkerhet vedrørende kostnader, så vel som skredrisiko og negative endringer i fjordmiljøet.

3. Landskapet på vestsida av fjorden er brattere og dermed mindre egnet til moderne vegbygging, enn landskapet på østsida. Planen om skråbru, veg oppe i bratthellinga innafor Hanslarsanes, og så ned og ut i fjorden ved Kobbenes i Sørbotn, deretter flere stigninger på opptil 6% (Tromsøbrua 5%) inn mot søndre parsell-ende er ingen god løsning for en moderne veg.

4. Støyforholdene i fjordrommet vil bli klart dårligere med en vestre trasè, enn den foreslåtte østre.

5. Vestsida av fjorden ligger mye i skygge, og tine-fryse-vekslinger i den forholdsvis lange vårsesongen er desidert eksponert, med tilhørende ulykkesfare (jfr. stor trailer-trafikk).

De siste årene har det vært flere leirskredulykker i samband med anleggsarbeid i Troms; Breivikeidet bru i juni 2010, Sørkjosen i Nordreisa i mai 2015, Bergneset i Balsfjorden i juli 1988. Det er stor risiko forbundet med vegarbeid i marine avsetninger generelt. I Karnes i Lyngen der det ikke var påvist marine avsetninger, utløste dumping av 2 000 tonn stein et stort leirskred i september 2010. I Ramfjorden der det er påvist marine sedimenter, skal det dumpes ca 500 000 tonn stein. De formidable inngrep og steinfyllinger som er planlagt i vestre trase, må ansees som betydelige risikomomenter.

Ramfjorden er et naturskjønt fjordlandskap, en naturperle. Fjorden er en marginal fjord, omkranset av høge fjell, med tre terskler, der den ene er under 3 meter på lavvann. Det er dårlig utskifting, kaldt vatn og fjordisen ligger vanligvis mellom november og mai til forbi Leirbakken, der brua er planlagt. Fjordisen er en risiko i seg selv. Det er ikke uten grunn at befolkninga rundt fjorden er bekymret og engstelig.

Ved et evt. valg/vurdering av vestre trase vil det være nødvendig å foreta en fullstendig konsekvensanalyse av fjordsystemet, og da må det gjøres av helt upartisk aktør.

Når Statens vegvesen hevder å ikke ha mottatt motforestillinger mot vestre trase, må det bero på saksbehandlingsfeil. Det er sendt inn flere innspill med faktiske opplysninger over lang tid. I brev av 7.9.2007 henvendte dessuten Tromsdalen bydelsråd seg sammen med utviklingslagene på Breivikeidet og Ramfjorden samt bydelsrådet i Kroken til planmyndighetene om at “et så stort prosjekt ikke bare kunne hensynta biten mellom Sørbotn og Lauksletta”. De ba kommunestyret om å sikre en helhetlig, samfunnsøkonomisk, miljømessig, bærekraftig og framtidsrettet utvikling av trafikkutfordringene som Tromsøområdet står overfor, …  og at de enkelte prosjekter ikke behandles separat, som tilfellet er i dag, men settes inn i en helhetlig plan for løsning av hele Tromsøområdets trafikkutfordringer.

Beste løsning for snarlig og forsvarlig realisering av E8 til Tromsø er også en samlet vegløsning for E8 i Ramfjorden, tunnel Ramfjordmoen-Tomasjord og ny Ullsfjord-forbindelse

Statsrådens oppdrag av 25.6.18 til Statens Vegvesen og Nye veier AS gjaldt samlet vegløsning for E8, tunnel Ramfjordmoen-Tomasjord og en evt. Ullsfjordforbindelse.

Ved valget mellom østre og vestre E8-trase gjennom Ramfjorden er det nødvendig å sikre muligheten for en samordna framtidig løsning for vegsystemet til og fra Tromsø by. Dette er så langt ikke tilfredsstillende ivaretatt, og det ser ut til at dette må gjøres på nasjonalt nivå.

De samfunnsmessige behov og kommunestyrets vedtak om å slutte opp om den løsning som raskest lar seg realisere, tilsier at regjeringen bør holde fast ved og omstarte planvedtaket fra 2015 med Sørbotn-Ramfjordmoen langs østre trase. Dagens E8 i strandsonen fra Laukslett/Tromsøsvingen til Tomasjord bør dessuten settes på dagsorden for omklassifisering og oppgradering som miljøgate for lokaltrafikk og rekreasjon med prioritert i Nasjonal transportplan.

Regjeringas vedtak i 2015 om østre trasevalg tar på en god måte hensyn til en helhetlig løsning og legger til rette for en samordnet tilknytning mellom de tre aktuelle prosjektene, over noe tid. Ved å prioritere oppstart av den belastede strekninga Sørbotn-Ramfjordnoen, lar østre trase seg også forene med kommunestyrets ønske om raskest mulig realisering.

Vennlig  hilsen Ragnhild Sandøy
 

Tidligere om saka fra forfatteren:
Seks viktige valg for framtidas hovedinnfartsåre Ramfjorden - Tromsøya. - Ragnhild Sandøy, 21.11.2018

Kaldsletta - bydelen med egen mellomriksveg - Ragnhild Sandøy, 4.12.2018

Om kjærlighet og vegplanlegging - Ragnhild Sandøy, 12.12.2018

Relaterte artikler fra andre:
10 gode grunner for å velge østre trasé - Vegar Skogland, 22.10.2018

E8 og grunnforholdene i Ramfjord - Terje Walnum, 28.10.2018

Vennligst fortell, Tromsø-politikere, hvorfor korteste vei gjennom Tinden er så himmelropende feil - Arnt Ryvold, 3.12.2018

Bru-prisen som er satt på vestsiden er ønsketenkning - Arne Richardsen, Bladet  iTromsø 12.12.2018

Ikke gamble med Ramfjorden - Sigmund Johansen, 23.12.2018
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse