Annonse

E8 gjennom Ramfjord uten fremdrift?

Skadelidende er hele Tromsøsamfunnet med nordfylket og Ramfjord som blir akterutseilt med en foreldet innfartsvei, en unødvendig lang E8 og forsinkelser for alle tilknyttede prosjekter.

E8 i Ramfjord er dessverre havnet i et dødvann uten fremdrift og uten beslutninger. Ordføreren og samferdselsministeren sitter med hver sin del av løsningen, men de klarer ikke å kommunisere eller samarbeide om hvilken vei som er farbar.

Skadelidende er hele Tromsøsamfunnet med nordfylket og Ramfjord som blir akterutseilt med en foreldet innfartsvei, en unødvendig lang E8 og forsinkelser for alle tilknyttede prosjekter.

Tindtunnelen er et av prosjektene som ikke kan få utført planbehandling i kommunen og Vegvesenet så lenge E8-konflikten er uløst.

Tindtunnelen tvinges til å vente

I hovedsak står det om valg mellom østre og vestre E8-trase. Østre går via Ramfjordmoen og Fagerfjell og får nær tilknytning til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen (se kart). Vestre baseres på ny bru over Ramfjord i området Leirbakken og lengre E8-trase til Tromsø sentrum via Sandvikhøyden, ulike tunnelmuligheter rundt Sandvikhøyden, uten en avklart, dyrere trase til Tromsdalen sentrum.

Gjeldende planvedtak er østre E8 som trasevalg etter en omfattende strid i 2015 hvor Vegvesenet v/regionvegsjef Naimak gjorde innsigelser mot kommunens planvedtak. Omfattende tidsforsinkelser og formelle anker fra Vegvesenet førte tilslutt til at regjeringen gjorde planvedtak om østre E8, mot Vegvesenets ønsker. I NTP 2017 (Nasjonal Transportplan) ble østre E8 stadfestet med 2,2 milliarder i bevilgning.

I 2018 kom regplan for østre E8. Vegsjef Naimak hadde foretatt 4-5 endringer fra vedtatt kommunedelplan og oppnådde å få anleggssummen opp i 2,8 milliarder. Daværende samferdselsminister Solvik-Olsen beordret etter hvert en ny gjennomgang av østre E8 for å oppnå kostnadskutt, bl a ved hjelp fra Nye Veier AS i samarbeid med Vegvesenet.

Vestre E8 krever 2-4 år lengre tid å gjennomføre

I denne prosessen klarte vegsjef Naimak å endre oppdraget fra en analyse av kostnadskutt i østre E8 til en ny anbefaling av vestre E8, uten å ha et slikt mandat. Ved bløff, uriktigheter og dårlig saksbehandling har vegsjefen snudd situasjonen, som vi kommer tilbake til.

Gjeldende regjeringsvedtak og planvedtak fra 2015 skal eventuelt omgjøres fra østre til vestre E8-trase og forkaste nåværende vedtak. Hva krever dette av plangrunnlag ifølge pbl (plan- og bygningsloven)? Første trinn er å iverksette/annonsere en ny planprosess, ettersom foreliggende KU (konsekvensutredning) er fra 2005-07, og dermed for gammel for nye beslutninger i dag og de kommende årene.

En ny planprosess krever eventuelt en kunngjøring, et planprogram, høringsrunde og et begrunnet forslag om ny planbeslutning. Siste planvedtak om østre E8 var en regjeringsbeslutning. Skal da en ny planprosess iverksettes av regjeringen eller kommunestyret? Det vet ikke de lærde i dag, men statsråden og ordføreren er ikke nær en enighet.

Ny plankunngjøring har en høringsfrist på 3-6 uker, beslutningstid, kommunal saksbehandling og behandling i komiteer og kommunestyret, dvs at man fort bruker et halvår på denne delen av prosessen. Deretter skal det lages et planprogram som egentlig er en beskrivelse av berørt planområde, krav til innhold i utredningsprosessen og KU.

Nytt planprogram

Planprogrammet har en høringsfrist på 6 uker, tilhørende saksbehandling, merknadsbehandling og protestfrister, dvs at det gjerne går med et halvår til, optimistisk. Utarbeidelse av programinnholdet krever tid.

Så kommer den nye KU’en, hvor man gjerne kan benytte forrige KU for å være effektiv. Men så må man rette opp tabbene fra forrige KU hvor man var for overfladisk. Det gjelder bl a geologi for Leirbakken, fjordens biologi, vannstrømmene med og uten bru og fjordfyllinger, fiskedød, vinterisens endringer pga bru og fyllinger, fiskets endringer, hele endringen i fjorden ved at halve fjorden sperres av lang sjøfylling og resten delvis sperres ved at brupillarene får steinfyllinger som vil effektivt sperre av over 50 % av vannstrømmingen i fjorden. Forrige KU sa for lite om konsekvensene av disse endringene.

Den foreslåtte brua på vestsida på lengde 800 meter pluss sjøfylling 450 meter ble ikke analysert mht vindforhold og is/holkeforhold i overgangsperiodene høst/vår og hele vinterhalvåret. Alle lastebilsjåfører kan fortelle om krevende forhold som innebærer større ulykkesrisiko med ei lang bru med bratt stigning og sjøfyllinger i overgangsforholdene høst/vår.

Drivstoff og miljø

Drivstoffbruken på vestsida blir slik at alle distansefordeler brukes opp pga uholdbare stigningsforhold på brua og vestsida av fjorden. Vegvesenet har ordnet dispensasjon for stigninger opptil 6,5 %, dvs at drivstoffbesparelser forsvinner og miljøfordelene med støyreduksjoner likeså.

En KU består av ca 20 ulike rapporter om økonomi, anlegg, miljø, geologi, biologi, trafikk mv som skal dekke alle konsekvenser. Normalt krever det 1-3 år, la oss si 1 år i vårt regnestykke. Etter KU og ny høringsrunde skal kommunen behandle innsigelser, merknader og forhandle om eventuelt viktige innsigelser. Etter slike forhandlinger, hvis planforslaget overlever, er tiden inne til et mulig nytt planvedtak. Nå er det gått 2-2,5 år siden prosessen startet, kanskje mer.

Hvis man nå gjør nytt planvedtak om vestre trase, så er det åpent for å lage ny regplan for vestre E8. Den har vært laget før og behøver ikke å kreve så lang tid. La oss si at det nå er påløpt 2,5-3 år, hvis det ikke blir alvorlige innsigelser og meglingsprosesser rundt et nytt planvedtak eller ny regplan.

En ny prosess for vestre E8 vil selvsagt bli imøtegått av alle interessenter som er fornøyd med østre trase. Dvs at man møter protester, innsigelser, merknader og alternative løsninger ved alle korsveier og høringsrunder, og vel så det. Det vil forsinke fremdriften maksimalt. Rettsprosesser blir aktuelt. Det blir en illusjon å tro at en ny prosess for vestre kan bli raskt gjennomført.

Sannhetens øyeblikk?

Nå er man omsider kommet til samme punkt i prosessen som vi er ved i dag vedr østre E8 med ferdig og gyldig planvedtak som er klart til gjennomføring. Status i NTP er ennå ikke den samme. Det kan oppnås i 2025, dvs 8 år etter østre E8s nåværende status fra 2017.

Dvs at omgjøring av E8s planvedtak fra østre til vestre trase medfører 3-5 års forsinkelse, for å si det forsiktig. Vegvesenet v/Naimak hevder at vestre gjøres like raskt eller raskere enn østre. Vi ser av foranstående at Naimak baserer seg på bløff og uriktigheter.

Dessverre har Naimak forledet kommunens politiske ledelse til å tro at vestre E8 kan utføres raskest. Dermed står ordføreren imot statsråden, uten at man er villige til å gå såpass dypt inn i saken at man ser realitetene. Statsråden vet at østre er raskest å gjennomføre, mens ordføreren med flere innbiller seg at vestre er raskere. Så der står man. Begge skylder på de andre.

Statsrådens parti Frp var så vidt vi vet de eneste som stemte imot villfarelsene om vestre trase i formannskapet og kommunestyret.

Tidsbruken illustreres ved at den siste regplanen for østre E8 ble fremlagt i januar 2018. Da stoppet alt opp.

E8 uten bompenger?

Den foreslåtte E8 blir ca 2 km lengre enn dagens E8. Det gir dårlig grunnlag for å kreve nye bompenger.

E8 østre avkortet ved Ramfjordmoen og kombinert med Tindtunnelen blir 15,5 km kortere enn foreslått veitrase. Veginnkortingen gir et bedre grunnlag for bompenger. Vi har foreslått for dept’et at eventuelle bompenger kreves inn i Tindtunnelen istedenfor på E8 i dagen.

Er det mulig at en 35 års veistrid i Ramfjord nå kan nærme seg slutten?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse